Fler nyheter

Fler kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd

 • 29 juni 2020

Nu blir det tydligare att fler branscher och yrkesgrupper kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd som skydd mot Covid-19. Det är resultatet av en tolkning verket gjort av EU-kommissionens rekommendationer.

Tidigare i år fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att, efter en bedömningsprocess, utfärda tillfälliga tillstånd för tillverkare och leverantörer att sprida icke CE-märkt personlig skyddsutrustning till hälso- och sjukvård samt äldreomsorg och annan personal som arbetar med att bekämpa viruset och undvika ytterligare spridning. Syftet var att bidra till att säkerställa tillgången på säker personlig skyddsutrustning under pandemi Covid 19.

Arbetsmiljöverket har nu gjort en ny tolkning av vilka branscher och yrkesgrupper som kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd. Förutom de som redan tidigare har kunna använda den, till exempel hälso- och sjukvården, blir det nu tydligare att även till exempel veterinärer, personal inom tandvården och inom kriminalvården får göra det.

Hela listan

Följande typer av verksamheter får arbeta med personlig skyddsutrustning som fått tillfälligt godkännande av Arbetsmiljöverket, trots att den inte är CE-märkt:

 • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
 • Sjuktransporter 
 • Omhändertagande av avlidna 
 • Äldreomsorg 
 • Hemtjänst 
 • Verksamhet som bedrivs enligt lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade, inklusive personlig assistans 
 • Arbete vid stödboenden och hem för vård eller boende 
 • Hem som drivs av Statens institutionsstyrelse 
 • Kriminalvård 
 • Tandvård 
 • Djurens hälso- och sjukvård
 • Räddningstjänst

Det var i mars som EU-kommissionen utfärdade en rekommendation som gjorde det möjligt för främst hälso- och sjukvården att använda personlig skyddsutrustning utan CE-märkning. Därför fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att införa en tillståndsprocess för att bedöma kvalitén och utfärda tillstånd för personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Dessa tillstånd grundar sig på bedömningar av de väsentliga hälso- och säkerhetskraven för varje typ av utrustning. Dessutom ska den vara provad och bedömd av ett oberoende aktör. Produkterna utvärderas och testas, men testerna är inte lika omfattande som för en fullständig CE-märkning.

I kommissionens rekommendation preciseras inte vad som avses med hälso- och sjukvård, men de har senare förklarat att avsikten varit att begreppet ska ges en vid innebörd och inkludera bland annat omsorgsverksamheter i vid mening. Och det är utifrån detta som Arbetsmiljöverket nu gör bedömningen att samtliga typer av verksamheter i punktlistan ovan bör omfattas av rekommendationen, och kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd från verket.

Sedan tidigare kan försvaret, polisen och andra som ska upprätthålla allmän ordning ansöka hos Arbetsmiljöverket om undantag från kravet på att använda CE-märkt personlig skyddsutrustning.

Fakta

Personlig skyddsutrustning som används vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19 måste uppfylla särskilda krav.

 • Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt, det vill säga uppfylla kraven i förordning (EU) 2016/425 för hälsa- och säkerhet, eller
 • vara provad och bedömd av ett anmält organ eller ackrediterat laboratorium, samt ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket för tillhandahållande inom hälso- och sjukvården, försvarsmakten, polisen, räddningstjänst och ambulanspersonal och övriga som arbetar för att förhindra spridning av viruset.

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
 • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
 • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
 • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
 • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter