Fler nyheter

Digitala intressentmöten om förslaget på ny regelstruktur

  • 20 maj 2020

Den senaste veckan har Arbetsmiljöverket arrangerat fem intressentmöten via video. Cirka 130 personer deltog och ställde frågor om förslaget på nya föreskrifter för byggherrar med flera och förslaget på ny regelstruktur som är ute på remiss det här året. I höst blir det fler tillfällen.

Bild på två staplar med föreskrifter, en med föreslagna och en med existerande föreskrifter.

Den här våren var totalt sex intressentmöten inplanerade för att alla som ville skulle få ställa frågor om förslaget på föreskrifter i en ny struktur som gick ut på remiss 30 januari. Men dagen före det första intressentmötet, den 12 mars med cirka 100 anmälda, ställdes allt in på grund av coronapandemin.

– Efter det har vi jobbat intensivt för att få till alternativa möten i digital form, säger Lotta Trosell, som leder Arbetsmiljöverkets program om regelförnyelse.

Två intressentmöten om nya föreskrifter för byggherrar med flera

Den 14 maj hölls två intressentmöten om förslaget på nya föreskrifter för byggherrar, projektörer och arbetsmiljösamordnare. På mötena deltog närmare 50 personer från totalt 35  organisationer och företag.

– Det var ett stort engagemang med många som använde chatten för frågor och kommentarer under mötena. Vi vill tacka alla som deltog för intressanta frågor, säger Lena Niemi Birgersdotter, biträdande projektledare för införandet av en ny regelstruktur.

Några av frågorna som kom upp handlade om hur ord i föreskriftstexterna ska tolkas. ”Kompetent person, vad är det?”, ”Vad är ’tillräckligt’? Vem avgör vad som är ’tillräckligt’?”.  Andra frågor handlade om varför en viss text var borttagen och vi fick ett tydligt medskick från deltagarna att de önskar att vi tar fram vägledande material till föreskrifterna för byggherrar med flera.

Tre intressentmöten om hela remissen

Den 18 och 20 maj hölls tre möten till – för dem som ville ställa frågor om hela remissen. På de mötena deltog drygt 80 personer från arbetsgivarorganisationer, fackförbund, företag och myndigheter.

Karin Sund Nygård, projektägare för införandeprojektet, inledde:

– Syftet med mötena är att svara på de frågor vi fått under resans gång och att ni ska kunna ställa frågor. Era synpunkter är väldigt viktiga för oss. De här texterna som vi har tagit fram ska ju fungera i alla olika arbetsmiljösituationer. Vi ser verkligen fram emot att få ta del av alla era kloka synpunkter när remisstiden går ut i december.

Eva Barkström, projektledare för införandeprojektet, fortsatte med en presentation av arbetet:

– Det blir inte fler regler för arbetsgivare än idag. Det är lika många regler som gäller i den nya strukturen, som i den nuvarande. Men förhoppningsvis är det lite tydligare vilka regler som gäller för vem.

Fler intressentmöten i höst

Svarstiden för Arbetsmiljöverkets remiss om föreskrifter i en ny regelstruktur har senarelagts med fyra månader till den 30 december. I höst blir det fler intressentmöten, både om föreskrifterna för byggherrar med flera och om hela regelstrukturen. Datumen är inte spikade än och inte heller formen på mötena.

– Vi hoppas att vi till hösten kan träffas på vanligt sätt vid något tillfälle, det är ju väldigt trevligt att ses, säger Eva Barkström.

Se svar på vanliga frågor på av.se

Läs mer om remissen på av.se. Frågorna och svaren som finns där uppdateras efter vårens intressentmöten. Alla som har frågor kan mejla till regelstruktur@av.se under hela remisstiden.

regelstruktur@av.se

Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Några frågor som togs upp och besvarades på mötena

Vi har skickat förslaget på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta

I dagens föreskrifter finns allmänna bestämmelser i olika omfattning och under olika rubriker. Äldre föreskrifter innehåller till exempel ofta rubriken ”Tillämpningsområde och definitioner” där information om vem föreskrifterna riktar sig till och när föreskrifterna gäller ligger tillsammans med definitioner.

För att i den nya regelstrukturen förtydliga informationen om allmänna bestämmelser, och för att beskriva allmänna bestämmelser på ett enhetligt sätt, har vi använt följande rubriker i den nya regelstrukturen:

  • Varför föreskrifterna finns
  • Då gäller föreskrifterna
  • Vem föreskrifterna riktar sig till
  • Definitioner

Skyddsombudens roll är viktig i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudens ställning och roll finns beskrivet i arbetsmiljölagen och den har inte ändrats.

Skyddsombuden hittar i den nya regelstrukturen på samma sätt som ansvarssubjekten, till exempel arbetsgivarna, för den verksamhet de är skyddsombud. För att bemöta de frågor och synpunkter på skyddsombudens roll som vi har fått tidigare beskriver vi också i Introduktionen till Arbetsmiljöverkets regler vilken roll skyddsombuden har och hur de kan tänka när de ska navigerar i våra regler.

Det är viktigt för Arbetsmiljöverket att få synpunkter om ni bedömer att skyddsombudens roll har påverkats, till exempel av att ett allmänt råd har tagits bort. Framför det i era skriftliga remissynpunkter.

Det är viktigt för oss att få synpunkter om ni bedömer att skyddsnivån har sänkts när vi har tagit bort ett allmänt råd. Framför det gärna i ert skriftliga remissvar.

Relaterade nyheter

Vår tipstjänst har utvecklats och byter nu namn
  • 22 mars 2023
Vi har utvecklat vår e-tjänst Tips och arbetstagares anmälan. Samtidigt byter den även namn till Tipsa om risker i arbetsmiljön. Den nya versionen ska underlätta för dig som vill tipsa oss om risker i arbetsmiljön på din egen eller andras arbetsplats.
Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
  • 8 mars 2023
Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.
Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)
  • 1 mars 2023
Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022
  • 23 februari 2023
Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se.
Fler nyheter