Fler nyheter

Beslut om personlig skyddsutrustning inom omsorgen inte generellt

  • 9 april 2020

De senaste dagarna har ett beslut om personlig skyddsutrustning uppmärksammats. Beslutet gäller för den aktuella arbetsplatsen och innebär inte att Arbetsmiljöverket har fattat ett generellt beslut om personlig skyddsutrustning inom omsorgen.

Under de senaste dagarna har frågan om personlig skyddsutrustning för personal inom omsorgen varit uppmärksammad. För ett par dagar sedan fattade Arbetsmiljöverket ett beslut efter ett skyddsombudsstopp på en enskild arbetsplats i Stockholm. Det beslutet grundade sig på de aktuella förhållandena på just den arbetsplatsen, och fattades efter att arbetsgivare och skyddsombud inte kunnat lösa de arbetsmiljöproblem som fanns på arbetsplatsen.

Därför gäller beslutet för den aktuella arbetsplatsen. Det innebär inte att Arbetsmiljöverket har fattat ett generellt beslut om vilken personlig skyddsutrustning som personal inom omsorgen ska använda.

När Arbetsmiljöverket tar beslut använder vi oss av den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ger ut.

Samverkan viktigast för en god arbetsmiljö

I allt arbetsmiljöarbete är det viktigaste för en god arbetsmiljö att arbetsgivare, skyddsombud och personal samverkar med varandra. Det är de som har kunskapen om vilka förhållanden som råder på deras arbetsplats. Den kunskapen använder de sig av när de tillsammans undersöker och riskbedömer sin verksamhet. De ska föra dialog inför arbetsgivarens beslut om åtgärder som behövs för en säker arbetsmiljö och ska utgå från lagstiftning, rekommendationer från myndigheter och från arbetsgivarens riktlinjer.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är den så kallade åtgärdstrappan en viktig princip. I den är personlig skyddsutrustning alltid den sista åtgärd man tar till för att skydda personalen. I första hand ska man alltid titta på vad man kan förändra i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt personalen.

När det gäller personlig skyddsutrustning inom omsorgen med anledning av coronapandemin så behöver arbetsgivare och skyddsombud riskbedöma sin verksamhet lokalt.

  • Vilka arbetsmoment gör de?
  • Vilka risker finns i de momenten?
  • Hur kan riskerna minimeras?
  • Vilka åtgärder behövs?
  • Vilken personligt skyddsutrustning behövs i de olika arbetsmomenten?

Samverkan och kunskap är A och O för att detta arbete ska bli lyckosamt. Personalen behöver få kännedom om riskbedömningen och åtgärderna. De behöver också få kunskap om när och hur personlig skyddsutrustning ska används.

Mer information om hur ett skyddsombudsstopp går till finns på vår webbplats:

Vad gör du som arbetsgivare om skyddsombudet har stoppat jobbet (6 kap 7§)?

Läs mer om Arbetsmiljöverkets information gällande coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen covid-19 och hur det påverkar arbetsmiljön här:

Coronavirus och arbetsmiljö

 

Aktuell information om ärendet

För aktuell information information om ärendet kan du läsa mer via länken nedan:

Detta har hänt i Serafen-ärendet

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
  • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
  • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter