Fler nyheter

Beslut om gravida och covid-19 i Region Värmland

  • 19 november 2020

Gravida arbetstagare på en covid-avdelning i Region Värmland ska inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av covid-19. Detta har Arbetsmiljöverket beslutat mot bakgrund av de särskilda risker som finns för den som är gravid.

Bild på en gravid mage med hand på.

Bakgrunden till beslutet är ett skyddsombuds begäran om åtgärder i Region Värmland. Skyddsombudet begär att gravida inte ska behöva arbeta på en behandlingsavdelning med patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av det nya coronaviruset.

Arbetsmiljöverket går nu på skyddsombudets linje och har därför beslutat att regionen inte får tillåta att gravida arbetstagare utför arbete med patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av covid-19 på den aktuella avdelningen.

Med förbudet tillkommer även ett föreläggande om vite som arbetsgivaren kan tvingas betala om

  • en gravid arbetstagare, som har informerat sin arbetsgivare om graviditeten, arbetar med patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av SARS-CoV-2 (covid-19)
  • arbetsgivaren inte i tid genomför de förebyggande åtgärder som Arbetsmiljöverket har krävt i sitt beslut

Beslutet om förbud och föreläggande om vite gäller för de aktuella avdelningarna i Region Värmland, men alla arbetsgivare ska följa den lagstiftning som finns – liknande beslut kan fattas hos andra arbetsgivare vid liknande förhållanden.

– Vi tar alltid ställning i varje enskilt ärende när det gäller begäran från skyddsombud. Men vi vill också påminna om att Arbetsmiljölagen och våra föreskrifter gäller på alla arbetsplatser. Alla arbetsgivare behöver vidta de skyddsåtgärder som behövs för att gravida arbetstagare ska kunna arbeta säkert, säger Ulrika Scholander, sektionschef vid Arbetsmiljöverket.

Kunskapsläget inte klarlagt – försiktighetsprincipen ska råda

Kunskapsläget är inte helt och hållet klarlagt kring hur den gravida, fostret och det nyfödda barnet påverkas av det nya coronaviruset. Men det finns studier som pekar på att infektionen kan ge ökad risk för tidig förlossning, kejsarsnitt och tillväxthämning hos fostret.

Covid-19, medscinet.se, öppnas i nytt fönster

Av den anledningen menar Arbetsmiljöverket att försiktighetsprincipen ska råda. Det betyder att fler skyddsåtgärder ska vidtas hellre än för få i alla situationer som identifierats i det aktuella ärendet, där gravida arbetstagare arbetar med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med bekräftad infektion av covid-19.

Särskild riskbedömning ska göras för gravida

Det nya coronaviruset tillhör det som kallas för riskklass 3 bland smittämnen. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5) ska en arbetsgivare, om hen vet att en gravid arbetstagare utsätts för dessa smittämnen, genast undersöka de risker som följer och informera den gravida medarbetaren om resultatet av denna riskbedömning.

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Om riskbedömningen visar att det finns risk för skadlig inverkan ska arbetsgivaren snarast vidta de åtgärder som krävs för att undanröja riskerna.

Förebyggande insatser för gravida arbetstagare

Många studier visar att förvärvsarbete under en graviditet är positivt för hälsan. Därför är det samtidigt viktigt att den som är gravid kan vara kvar i sitt arbete så länge som möjligt under en graviditet.

Förebyggande försiktighetsåtgärder för att den som är gravid ska kunna fortsätta arbeta kan handla om att göra förändringar i arbetsmiljön, till exempel att utesluta vissa arbetsmoment.

Men om det inte går att undanröja de risker som kommit fram vid riskbedömningen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga för att den gravida ska kunna ges andra arbetsuppgifter.

Graviditet och amning

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
  • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
  • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter