Fler nyheter

Beslut gällande Uppsala gamla buss

  • 28 maj 2020

Arbetsmiljöverket har fattat beslut gällande ärendet med Uppsala gamla buss där skyddsombudet har ställt krav på att påstigning ska ske i bakre dörr på buss 135 samt att de två främre stolsraderna ska vara avstängda för passagerare.

Arbetsgivaren har motsatt sig skyddsombudets krav då man har monterat upp plastglas som tänkt barriärskydd för busschauffören och vänt sig till Arbetsmiljöverket för prövning.

– Vårt beslut i detta ärende är inte prejudicerande utan är baserat på den specifika situationen på just det enskilda arbetsstället; på barriärskyddets utformning i förhållande till bussmodell och placering av dörr och kortläsare, säger Ulrika Scholander sektionschef på Arbetsmiljöverket.

– Plastglas ska skydda chauffören mot risk för droppsmitta, det är därför avgörande hur plastglaset är utformat och placerat i förhållande till var busschaufför och passagerare befinner sig, fortsätter hon.

Arbetsmiljöverkets beslut:

Coronaviruset, SARS-CoV-2, smittar från person till person genom dropp- och kontaktsmitta. Droppar bildas exempelvis vid hosta och nysningar. Det rekommenderade avståndet mellan personer är därför 1- 2 meter. Det råder en allmän smittspridning av coronaviruset i landet. Coronaviruset är ett smittämne i riskklass 3, det innebär att det kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och kan utgöra en allvarlig fara för arbetstagare.

Arbetsmiljöverkets bedömning är att de barriärskydd som arbetsgivaren har monterat inte ger ett fullgott skydd för förarna att komma i kontakt med smittämnen. Detta för att det inte täcker området mellan plastglasskivans främre kant och vindrutan där kortläsaren för köp av enkelt biljett och visering av förköpt färdbevis (resekort) finns. Det innebär att resenärer längre eller kortare stunder kan uppehålla sig mitt emot föraren utan något barriärskydd emellan. Det avstånd som upprätthålls mellan förare och resenärer i dessa lägen är inte tillräckligt. Arbetsmiljöverket anser också att barriärskydd som är monterat i buss 135 är för lågt på höjden, vilket innebär att smittämnen kan komma över barriärskyddet.

Eftersom vi bedömer att barriärskyddet inte förebygger risken att bli exponerad för smittämnen i riskklass 3 anser vi att det finns risk för omedelbar och allvarliga fara för personskada för arbetsgivarens anställda förare vid användande av buss 135 i linjetrafik.

Vi bedömer därför att det finns skäl att förbjuda Uppsala gamla buss att från och med den 28 maj 2020 framföra buss med vagnnummer 135, så länge villkoren inte är uppfyllda.

Arbetsmiljöverket gör också bedömningen att förbudet ska förenas med ett vite på 100 000 kronor för varje tillfälle som buss vagnnummer 135, framförs i linjetrafik utan att villkoren är uppfyllda.

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
  • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
  • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
  • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter