Fler nyheter

Arbetsmiljöverket inspekterar på distans

  • 22 juni 2020

Under pågående coronapandemi har Arbetsmiljöverket ställt om sin verksamhet och inspekterar så långt det är möjligt på distans. Det gör vi för att upprätthålla vår tillsyn utan att bidra till den allmänna smittspridningen och utsätta varken våra medarbetare eller de vi inspekterar för smitta.

Arbetsmiljöverket omprövar beslutet om distansinspektioner successivt och bedömer kontinuerligt vad som är möjligt att inspektera på distans och med fysiska besök.

Distansinspektionerna har samma status som inspektionsbesök

Distansinspektionerna sker via telefon. Arbetsgivaren får beskriva hur de förebygger risker för ohälsa och olyckor i arbetet. Inspektören begär att arbetsgivaren ska skicka in dokumentation till Arbetsmiljöverket om det behövs. I samtalet sammanfattar inspektören sina intryck. Konstaterar inspektören brister i arbetsmiljön skickas ett inspektionsmeddelande med krav på vad arbetsgivaren ska åtgärda.

Vid telefoninspektioner, liksom vid inspektionsbesök på arbetsplatsen, kallas alltid både arbetsgivare och skyddsombud. En inspektion över telefon har samma status som en inspektion på plats. När det behövs kommer Arbetsmiljöverket följa upp med fysiska inspektioner när dessa går att genomföra, med tanke på coronapandemin.

– Arbetsgivare ska alltid hålla igång och vara aktiva i att förebygga risker i arbetsmiljön enligt det arbetsmiljöansvar arbetsgivarna har. Vid inspektionerna pratar vi med både arbetsgivaren och skyddsombudet. Vi skickar ett inspektionsmeddelande med bristerna som arbetsgivaren ska åtgärda inom en viss tid, säger Pia Zätterström, inspektionschef.

Inspektion på distans fungerar väl

Arbetsmiljöverket inspekterar 90 % av sin planerade tillsyn. Just nu inspekteras skyddsutrustning inom vård och omsorg.

– Det är klart att inspektion på distans innebär en del utmaningar. Vår bedömning är att det hittills har fungerat väl. Arbetsgivarna förstår att de även nu kan bli inspekterade, men säger att de kanske inte kan vara lika tillgängliga som vanligt på grund av coronapandemin, säger Pia Zätterström.

Arbetsmiljöverket har pausat inspektioner inom till exempel hot och våld inom kollektivtrafiken och kränkande särbehandling inom kultursektorn.

Myndighetsgemensamma inspektioner sker inte på distans

I slutet av maj återupptog Arbetsmiljöverket de inspektioner som vi gör tillsammans med sju andra myndigheter, som Polismyndigheten och Skatteverket. Inspektioner för att motverka brott i arbetslivet. Med tanke på Corona situationen inspekterar vi i nuläget bara utomhus.

Skillnad mellan obligatorisk och nationell tillsyn

När det gäller obligatorisk tillsyn som till exempel efter skyddsombudsframställningar och skyddsombudsstopp, försöker vi i möjligaste mån genomföra inspektioner utan att besöka arbetsplatserna. I nuläget sker det mesta av den obligatoriska tillsynen via telefon. Nationell tillsyn är de planerade inspektioner i projektform som vi genomför i hela landet.

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
  • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
  • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter