Fler nyheter

Äldreomsorgens personal ska ha rätt skydd – vi har inte backat

  • 30 april 2020

Pia Zätterström

Arbetsmiljöverket beskylls för att lyssna för mycket på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, och det sprids uppgifter om att vi skulle ha backat för deras påtryckningar när det gäller skyddsutrustning i äldreomsorgen. Därför vill vi klargöra följande: Nej, vi har inte backat från våra beslut om att personalen i äldreomsorgen behöver adekvat skyddsutrustning som gör att de kan utföra sitt viktiga jobb på ett säkert sätt.

Vårt uppmärksammade beslut om att personalen behöver munskydd och visir i patientnära arbete vid misstänkt eller konstaterad smittspridning på äldreboendet Serafen i Stockholm står fast. Här går vi helt i linje med skyddsombudens krav. Vårt beslut har dock överklagats av arbetsgivaren, Stockholms stad, och nu är inne i en rättsprocess i förvaltningsdomstolen.

Det är arbetsgivarens ansvar att riskbedöma och sätta in rätt skyddsåtgärder vid arbetsmiljörisker. Det finns regler, rekommendationer och stöd för hur arbetet ska utföras. För att lyckas med det förebyggande arbetsmiljöarbetet är det helt avgörande att det finns rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Nära nio av tio arbetsplatser inom äldreomsorgen brister i sitt arbetsmiljöarbete, det såg vi inte minst då vi genomförde nationella inspektionsinsatser i äldreomsorgen 2017-2019.

Det lokala arbetsmiljöarbetet, att regelbundet bedöma och åtgärda risker i olika arbetsmoment, är grunden för en bra arbetsmiljö. Det är något vi alltid står fast vid. Att det skulle betyda att vi tonar ner kravet på adekvat skyddsutrustning är en missuppfattning.

Det hade naturligtvis verkat enklare att ställa krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla munskydd och visir i alla lägen, utan att behöva bedöma när och hur skyddsutrustning ska användas bäst. Men vi är övertygade om att det är säkrare för personalen att arbetsgivaren alltid först gör en lokal riskbedömning så att skyddsåtgärderna blir adekvata.

Den lokala riskbedömningen innebär att arbetsgivare och skyddsombud tillsammans går igenom vilka äldre som de har att ta hand om, vilken hjälp de äldre behöver, vilka risker det innebär för personalen och vilka skyddsåtgärder som krävs. Det kan handla om hur arbetet ska organiseras, här finns till exempel särskilda covid-19-team i kommuner, och vilken skyddsutrustning som krävs. Om inte arbetsgivaren och skyddsombudet kommer överens, har de möjlighet att vända sig till Arbetsmiljöverket för ett ställningstagande.

Vi tar ställning till varje skyddsombudsstopp för sig, men självklart ska personalen ha samma skydd vid liknande arbetssituationer. Hittills har vi fattat ytterligare ett beslut om att personalen vid ett äldreboende, ett demensboende, ska ha munskydd och visir i patientnära arbete. Det beslutet gäller och har inte överklagats av arbetsgivaren. Vi har avslagit andra skyddsombudsstopp inom äldreomsorgen där det ställts krav på andningsskydd, i stället för munskydd. Vår bedömning är att det ska vara adekvat skydd för den smittorisk som finns och andningsskydd är inte något som i dag rekommenderas av Folkhälsomyndigheten i äldreomsorgen.

När det gäller våra kontakter med SKR så stämmer det att vi har och har haft en dialog om bland annat skyddsutrustning i äldreomsorgen. Det vore märkligt om vi inte hade en dialog med en av de största arbetsgivarna som har ansvar för att vård- och omsorgspersonalen har en trygg arbetsmiljö. Att vi samverkar med andra myndigheter och SKR vid en pandemi är inget hemlighet. SKR ingår i den nationella pandemigruppen, där flera myndigheter är med, och vi ska jobba tillsammans för att minska smittspridningen i samhället.

Det här innebär att varken SKR eller någon annan part på arbetsmarknaden har inflytande över våra beslut om skyddsombudsstopp och de krav som ställs för att personalen ska kunna arbeta säkert. Inte heller tar vi, i våra beslut, hänsyn till arbetsgivares tillgång till skyddsutrustning.

När det gäller rapporteringen om vår interna arbetsprocess kring vårt domstolsyttrande så är det inte ovanligt att det finns olika aspekter bland våra kunniga medarbetare som stöts och blöts fram till att ett slutgiltigt beslut fattas. Det är särskilt inte konstigt i ett läge när vi har ett nytt virus, där mycket fortfarande är okänt och där kunskapsläget förändras. Det expertutlåtande som SVT rapporterar har raderats handlar om ett utlåtande från en av våra sakkunniga, som var en del i processen att ta fram myndighetens yttrande till förvaltningsdomstolen. Ärendet gäller äldreboendet Serafen där vi alltså står fast vid kravet på munskydd och ansiktsvisir vid patientnära arbete, något arbetsgivaren har överklagat.

Vi kan förstå att det finns en oro i äldreomsorgen över den smittspridning som finns. Vi försäkrar att när skyddsombuden larmar och lägger skyddsombudsstopp kommer Arbetsmiljöverket att fatta beslut som baseras på personalens säkerhet, förhållandena på varje arbetsplats, utifrån det aktuella kunskapsläget och de lagar, regler och rekommendationer som finns från myndigheterna. Ingen ska riskera att smittas, bli sjuk eller dö av jobbet!

Pia Zätterström

Arbetsmiljöverkets inspektionschef

Den här texten publicerades i Aftonbladet debatt:

Aftonbladets webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell information om ärendet

För aktuell information information om ärendet kan du läsa mer via länken nedan:

Detta har hänt i Serafen-ärendet

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
  • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
  • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter