Fler nyheter

Ny forskning visar på könsskillnader i arbetshälsa

 • 30 september 2019

Kvinnliga företagare har sämre arbetshälsa än manliga. Kvinnor som arbetar i butik har mindre inflytande och mer enformiga arbetsuppgifter än sina manliga kollegor. Det är några av de forskningsresultat som presenteras i de fyra forskningsprojekt som tilldelats bidrag från Arbetsmiljöverket, i syfte att stimulera genusforskning som är relevant för tillsynsverksamheten.

Genusbilder, butik, livsmedel, bagare, chark, truck, kassa

Forskningsprojekten belyser arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv inom bland annat företagande, detaljhandel och handintensivt arbete. Hur synen på jämställdhet påverkar arbetsmiljöarbetet i politikerstyrda organisationer är ett annat område som forskare har undersökt. Bland annat visar studien att synen på jämställdhet och arbetsmiljö hänger ihop.

– Det är viktigt att undersöka hur det faktiskt står till med jämställdhet när det gäller arbetsuppgifter och hälsa i arbetet och att försöka förstå varför det finns en brist i jämställdheten, först då kan man göra något åt problemet. En ökad jämställdhet kan innebära bättre hälsa för medarbetarna, men även ett bättre utgångsläge för företaget där de är anställda, säger Boel Callermo, avdelningschef för juridik på Arbetsmiljöverket.

Några resultat

De fyra forskningsprojekten presenteras samlat i forskningsrapporten ”Rapport 2019:7 Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv. Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten” Här är några av resultaten ur forskningsrapporten:

 • Sjuknärvaro är högre bland småföretagare (med färre än 49 anställda) jämfört med anställda. Det finns även skillnader mellan företagande kvinnor och män vad gäller hur arbetet inkräktar på privatlivet, och vice versa
 • Inspektörer från Arbetsmiljöverket behöver organisationsstöd för att utveckla inspektionsmodeller och genomförandestilar skräddarsydda för mikroföretag.
 • Studien inom detaljhandeln svarar både på ”vad”, det vill säga dokumenterar hur det står till med arbetsförhållande och hälsa för kvinnor, respektive män, och på ”varför”, det vill säga hur genusordningen ser ut och i vilken grad den kan förklara en eventuell brist på jämställdhet.
 • Kvinnliga och manliga butiksanställda hade typiskt olika arbetsuppgifter; kvinnorna dominerade i kassan, och männen i butikernas kolonial- och mejeriavdelning. Överlag rapporterade kvinnorna tyngre fysiska och mentala belastningar än männen, och mera belastningsbesvär. Karriärvägar var tydligare för de ”manliga” arbetsuppgifterna än för de ”kvinnliga”.
 • Arbetsmiljöverkets tillsynsinsatser får olika effekter i kommuner med olika styrsystem och maktordningar.
 • I kommuner med mål och resultatstyrning uppfattas arbetsmiljön som bättre än i direktstyrda kommuner även om det finns data som indikerar att det är tvärtom.
 • Synen på jämställdhet och arbetsmiljö hänger ihop. Könsmaktsordningar och styrsystem påverkar politikers och tjänstemäns uppmärksamhetsfokus när det gäller arbetsmiljöfrågor. Det i sin tur påverkar hur de bedömer och arbetar med arbetsmiljöfrågor i kommunen.
 • I starka maktordningar ses arbetsmiljöproblem som individrelaterade medan det betraktas som strukturrelaterade och könskodade i svaga maktordningar. Samtidigt är intresset för och fokus på strukturförändrande åtgärder i det konkreta arbetsmiljöarbetet högre i den svaga maktordningen.

Olika discipliner med genus i fokus

Forskningsprojekten sträcker sig över olika discipliner och problemområden men med tonvikt på arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv under rubrikerna:

 • Arbetsmiljöarbete i politikstyrda och könssegregerade organisationer.
 • Mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet - innovationer för tillsyn.
 • Jämställd arbetshälsa? Genus, arbetsorganisation och fysisk belastning inom detaljhandeln.
 • Handintensivt arbete: en metodik för riskbedömning, medicinska kontroller och utvärdering.

Här hittar du rapporten

Här kan du skriva ut rapporten ”Rapport 2019:7 Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv. Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten”

Rapporter

Relaterade nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning
 • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Anmäl förare för utstationering i Sverige
 • 14 juni 2022
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du en transport från ett annat land till Sverige? Då berörs du av de nya reglerna om utstationering av förare. Reglerna finns för att stärka förarnas arbetsvillkor ...
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
 • 30 maj 2022
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
 • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Fler nyheter