Fler nyheter

Farliga köksmaskiner hittades i samordnade restaurangkontroller

  • 5 december 2019

I förra veckan genomförde Arbetsmiljöverket restaurangkontroller tillsammans med flera andra myndigheter på ett 30-tal orter över hela landet. Arbetsmiljöverket utfärdade 45 omedelbara förbud mot att använda farliga köksmaskiner och ställde över 260 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

En manlig stressad kock syns bära fyra små bunkar med grönsaker och en annan manlig kock i bakgrunden syns förbereda mer mat

Osäkra degblandare, bristande skyddsutrustning mot farliga kemiska produkter, oskyddade strömförande elkablar och bristfälliga personalutrymmen. Det är några av bristerna som Arbetsmiljöverket hittade under den samordnade inspektionsinsatsen mot restaurangbranschen.

– Kontrollerna visade på allvarliga arbetsmiljörisker, exempelvis farliga köksmaskiner och osäker hantering av kemikalier. Det är viktigt att alla lever upp till gällande regler, så att människor inte riskerar att fara illa på jobbet, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Kontrollerna är en del i regeringsuppdraget som åtta myndigheter har fått för att arbeta tillsammans för att stoppa brottslighet i arbetslivet. De oanmälda kontrollerna pågick under hela förra veckan och riktades mot restaurangbranschen där brott mot regler är vanliga.

– Det är viktigt att betona att merparten av landets företag sköter sig och vill göra rätt. Syftet med kontrollerna är att komma åt de arbetsgivare som på ett eller annat sätt inte följer gällande regler och därmed inte heller konkurrerar på lika villkor, säger Arne Alfredsson.

Några resultat från kontrollinsatsen:

  • Över 260 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister
  • 45 omedelbara förbud mot att använda farliga köksmaskiner
  • Nästan 140 restauranger inspekterades av Arbetsmiljöverket

Det totala resultatet från de myndighetsgemensamma kontrollerna kan du ta del av i pressmeddelandet under länken nedan:

Stor myndighetsgemensam kontroll av restauranger, Skatteverket, öppnas i nytt fönster

Vanliga arbetsmiljöbrister i restaurangbranschen

Under 2018 genomfördes totalt omkring 1 700 inspektioner (inspektioner och uppföljande inspektioner) inom restaurangverksamhet. Totalt upptäcktes 3100 arbetsmiljöbrister och omkring 90 beslut om arbetsförbud, förelägganden eller ärenden om sanktionsavgift fattades.

Mellan januari och oktober 2019 har cirka 1150 restauranginspektioner genomförts. Det har resulterat i totalt drygt 1350 arbetsmiljöbrister och 100 arbetsförbud, förelägganden eller ärenden om sanktionsavgift.

De vanligaste bristerna rör det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet som till exempel bristande introduktion, riskbedömning och rutiner kring kemiska arbetsmiljörisker. Även brister i första hjälpen-utrustning, som tillgång till förband, ögonspoling och krisstöd. Andra bristområden är arbetsplatsens utformning, exempelvis fungerande larm i frysrum, och i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, där hög arbetsbelastning och långa arbetspass är vanliga brister.

Anmälda arbetsskador inom restaurangverksamhet

Senaste fem åren har i snitt ungefär 500 anmälningar gjorts per år om arbetsskador på grund av olycka eller sjukdom inom restaurangverksamhet. De anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro i branschen domineras av fallolyckor på hala golv och i trappor samt olyckor med handverktyg, främst knivar. De ergonomiska belastningsproblemen från tunga lyft och repetitivt arbete dominerar bland de anmälda arbetssjukdomarna.

Om regeringsuppdraget

De åtta myndigheter som ingår i de regeringsuppdraget om myndighetsgemensamma kontroller: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Uppdraget går ut på att hitta effektiva, gemensamma kontrollmetoder för att motverka brott mot regler i arbetslivet. Syftet är att statens insatser ska få större effekt eftersom brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden. Myndighetssamarbetet pågår under 2018-2020 och ska därefter fortsätta som permanent verksamhet hos myndigheterna.

Läs mer om myndighetsgemensamma kontroller

Relaterade nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Anmäl förare för utstationering i Sverige
  • 14 juni 2022
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du en transport från ett annat land till Sverige? Då berörs du av de nya reglerna om utstationering av förare. Reglerna finns för att stärka förarnas arbetsvillkor ...
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
  • 30 maj 2022
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Fler nyheter