Fler nyheter

Allvarligt tillbud avseende smittrisker

  • 3 juni 2019

Allvarligt tillbud avseende smittrisker ska enligt arbetsmiljölagen anmälas skyndsamt, oavsett om händelsen leder till ohälsa hos arbetstagaren.

Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Exempel på allmänfarliga sjukdomar som kan orsaka infektion hos arbetstagare och som ska anmälas som ett allvarligt tillbud skyndsamt till Arbetsmiljöverket.

  • Campylobacter
  • Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
  • Hepatit A-E
  • Tuberkulos
  • Virala hemorrhagiska febrar (exklusive dengue -och sorkfeber)
  • HIV

- För den enskilda arbetstagare som drabbas kan det innebära en långvarig sjukdom eller svårt lidande. Dessutom kan vissa behandlingar och följdsjukdomar medföra andra allvarliga konsekvenser. Av den anledningen ska ett allvarligt tillbud avseende smittrisker rapporteras till Arbetsmiljöverket, säger Jens Åman enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Mer information finns här:

Allvarligt tillbud avseende smittrisker

Smittsamma sjukdomar är indelade i fyra kategorier

De mest allvarliga av de smittsamma sjukdomarna är indelade i fyra kategorier. Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom, svårt lidande eller medföra allvarliga konsekvenser för den enskilda som drabbas och där det finns en möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

Mer information finns här:

Infektioner orsakad av bakterier och allmänfarliga sjukdommar 

Lagstöd enligt arbetsmiljölagen

Allmänfarliga sjukdomar ska anmälas av arbetsgivaren som ett allvarligt tillbud enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 3 a §.