Fler nyheter

Statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet

 • 5 juli 2018
Regeringen har beslutat en förordning om statsbidrag till arbetsmarknadens parter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Utlysning av medel för kalenderåret 2018

Senast den 14 september 2018 ska er ansökan ha kommit in.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Stödet får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

För 2018 finns 3 miljoner kronor att fördela. Vilka medel som finns att fördela för åren därefter är inte beslutat än.

Ansökan om statsbidrag, sparbar PDF, öppnas i nytt fönster

Vilka kan ansöka?

De som kan beviljas statsbidraget är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Med arbetsgivarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetsgivare som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetsgivarnas intressen i förhållande till arbetstagare.

Med arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetstagarnas intressen i förhållandet till arbetsgivaren.

Kommuner, landsting, regioner, företag, ideella föreningar, partssammansatta organ eller branschorganisationer är inte behöriga att söka.

Vad är syftet med bidraget?

Syftet med statsbidraget är att främja att arbetsmarknadens parter deltar i att utveckla metoder för myndighetsgemensamma kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Statsbidrag får lämnas efter ansökan för insatser som är inriktade på att främja kunskapsutbyte och samverkan mellan arbetsmarknadens parter och sådana myndigheter som gemensamt med andra myndigheter gör kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

När får ni beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut senast i oktober 2018.

Arbetsmiljöverkets bedömning

Statsbidrag kan lämnas för insatser under kalenderåret 2018.

När statsbidrag fördelas ska följande prioriteras enligt förordning (2018:1404):

Förordningen (2018:1404), Svensk författningssamlingswebbplats, öppnas i nytt fönster

1. Ansökningar som kommer in gemensamt från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer,

2. ansökningar för insatser som möjliggör långsiktiga resultat, och

3. ansökningar som har ett regionalt perspektiv.

Arbetsmiljöverket prövar inkomna ansökningar utifrån vilka insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla förordningens syfte.

Arbetsmiljöverket får besluta att bevilja statsbidrag med ett lägre belopp än det som ansökan avser, om det finns skäl för det.

Beslut enligt denna förordning går inte att överklaga.

Ansök senast den 14 september 2018

Sista ansökningsdatum är den 14 september 2018. Statsbidrag får lämnas för perioden till och med den 31 december 2018. Ansökan ska uppfylla de formaliakrav som framgår i förordning (2018:1404) om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Förordning (2018:1404), Svensk författningssamlings webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan ska innehålla

 1. en uppgift om vem eller vilka som är sökande samt kontaktuppgifter
 2. en beskrivning av planerade insatser,
 3. hur sökanden kommer att bidra i genomförandet av dessa,
 4. tidsplan,
 5. målgruppen för insatsen,
 6. i förekommande fall hur samarbetet med Arbetsmiljöverket och andra berörda aktörer och myndigheter ska utformas och,
 7. kostnadsberäkning.

Statsbidrag får inte beviljas för kostnader för vilka offentliga medel redan har lämnats.

Ansökan ska vara märkt ”Ansökan om statsbidrag”, diarienummer 2018/035886.

Ansökan skickas till:

arbetsmiljoverket@av.se

eller till:

Arbetsmiljöverket
Box 9082
171 09 Solna

Märkt ”Ansökan om statsbidrag”, diarienummer 2018/035886.

Kontaktperson vid frågor:

Kicki Höök

epost:

kicki.hook@av.se

Redovisning och återkrav

En organisation som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska senast den 1 mars 2019 lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Arbetsmiljöverket. Organisationen ska även redovisa vilka insatser som har genomförts, de resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om:

 • bidraget har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp,
 • bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den verksamhet som det har beviljats för,
 • mottagaren inte har lämnat en redovisning enligt 13 § (se förordning)
 • mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag

Regeringens pressmeddelande, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (2018:1404), Svensk författningssamlings webbplats, öppnas i nytt fönter

Fler nyheter