Fler nyheter

Nya föreskrifter om smittrisker börjar att gälla den 19 november 2018

  • 19 november 2018
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatsen inför tydligare regler och fokus på att stimulera ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. De nya föreskrifterna beräknas omfatta en miljon anställda.

Flera förändringar införs med föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4). De ersätter föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1).

  • Tydligare struktur och lättare för arbetsgivaren att orientera sig i föreskrifterna.
  • De nya föreskrifterna har fått ett upplägg där de regler som omfattar flest personer kommer först och regler som omfattar färre tas upp senare.
  • För vissa arbetstagare, till exempel inom hemtjänsten, ska arbetskläder användas och arbetsgivaren ska se till att arbetskläderna tvättas utan kostnad för arbetstagaren.
  • Det blir krav på att använda säker avfallsbehållare för vassa föremål med smittrisk och behållaren måste vara märkt och får inte återanvändas.
  • Två nya sanktionsavgifter införs, en för arbetsgivare som inte tillhandahåller och märker upp säkra avfallsbehållare för vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor och en för arbetsgivare som inte dokumenterar när anställda utsätts för allvarlig smitta, till exempel tuberkulos.
  • De nya föreskrifterna handlar enbart om smittrisker och inte om risk för överkänslighet och allergi på grund av toxiner från smittämnen. Risker med mögel och organiskt damm regleras istället i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.
  • Föreskrifterna har en tydlig koppling till gällande EU-direktiv (2000/54/EG, 2010/32/EU)

Läs föreskrifterna på:

Smittrisker (AFS 2018:4) 

Fler nyheter