Fler nyheter

Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon

  • 5 april 2018
Radonhalter i bostäder och på arbetsplatser ska kartläggas och insatser genomföras för att alla bostäder på sikt ska uppfylla målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3. Det är några av förslagen i den nationella handlingsplan för radon som utarbetats gemensamt av sju statliga myndigheter.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige. För att minska människors exponering för radon krävs åtgärder. Detta har även uppmärksammats inom EU och i ett strålskyddsdirektiv finns krav på att varje medlemsland ska upprätta en nationell handlingsplan för radon.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning och Swedac tagit fram en nationell handlingsplan för att hantera de långsiktiga riskerna med exponering för radon.

Handlingsplanen föreslår bland annat

  • ett formaliserat samarbete om radon mellan berörda myndigheter, under ledning av Strålsäkerhetsmyndigheten, med uppdrag att planera och följa upp insatser för att genomföra de strategier och aktiviteter som handlingsplanen tar upp
  • att en radonkampanj genomförs som en del i långsiktiga kommunikationsinsatser för att få fler att mäta radon och vidta åtgärder för att minska radonhalter
  • att myndigheternas information om radon samordnas så att heltäckande information finns lätt tillgänglig
  • att myndigheterna ska verka för att alla bostäder på sikt uppfyller målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3.

– Vi är flera myndigheter som har olika ansvar i radonfrågan, med den gemensamma nationella handlingsplanen kan vi lägga kraftigare fokus på frågan och tillsammans minska riskerna att människor skadas till följd av radonexponering, säger Mats Persson, generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Radon på arbetsplatser och gränsvärden

Arbetsmiljöverket har tidigare haft allt tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Med anledning av de nya kraven för radon i direktivet kommer tillsynsansvaret att delas mellan Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket kommer fortsättningsvis att ha det grundläggande tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser där mätning av radonhalt ännu inte gjorts. Gränsvärden för radonexponering ges av Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket använder tre hygieniska gränsvärden för radonexponering. Vilket gränsvärde som gäller beror på om arbetstagare exponeras i 1) lokaler ovan jord, 2) färdigställda och inredda bergrum under jord eller 3) annat arbete under jord såsom i gruvor. Storheten radonexponering definieras som produkten av radonhalt och vistelsetid. Det innebär att radonexponeringen kan minskas både genom åtgärder för att sänka radonhalten i aktuella utrymmen eller genom att vistelsetiden minskas.

Läs hela handlingsplanen här:

Nationell handlingsplan för radon, pdf, öppnas i nytt fönster

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter