Fler nyheter

Lättare att hitta och förstå arbetsmiljöregler med ny struktur

  • 11 juni 2018
Nu inleder Arbetsmiljöverket arbetet med att införa den nya regelstrukturen som beslutades tidigare i år. Den nya regelstrukturen ska göra det lättare att hitta och förstå arbetsmiljöreglerna. Målet är tydliga regler som är moderna och användbara för hela arbetslivet.

Alla har rätt till en sund och säker arbetsmiljö på sin arbetsplats. För att ingen ska bli sjuk, skada sig eller dö på jobbet ska det vara lätt att hitta och lätt att förstå de arbetsmiljöregler som gäller för den egna verksamheten eller arbetsplatsen och man ska få stöd och vägledning för att kunna förebygga riskerna. För att kunna möta ett arbetsliv i ständig förändring startade Arbetsmiljöverket ett utvecklingsarbete, regelförnyelse, för att utveckla regler, vägledning och stöd.

En ny regelstruktur är ett av resultaten av detta arbete. I dagarna har ett projekt på Arbetsmiljöverket inlett sitt arbete som ska arbeta med att införa den nya regelstrukturen.

- Det känns spännande att vi nu kan inleda detta viktiga arbete. Förutsättningarna att leva upp till arbetsmiljöreglerna blir bättre och det ska bli enklare att förstå och följa reglerna. Strukturen ska på ett bättre sätt visa hur de olika föreskrifterna hänger ihop, ge stöd för att minska dubbelregleringar och överlappningar och hantera frågor som vi möter i det moderna arbetslivet, säger projektledare Eva Barkström. Den nya strukturen består av tre delar och en vägvisande föreskrift som går under arbetsnamnet ”portalen”. Nuvarande föreskrifter och paragrafer kommer att ligga i den nya strukturen.

- Den nya strukturen är mer överskådlig och ger en bättre överblick över hela regelverket. I vårt nuvarande regelverk behöver de som ska följa reglerna gå igenom samtliga föreskriftshäften, ett sjuttiotal, för att se vad de berörs av. I den kommande regelstrukturen gör portalen det lättare att se vilka regler man omfattas av, säger Eva Barkström.

Ny regelstruktur

Arbetet med att bearbeta föreskriftstexterna och sortera dem i den nya strukturen startar nu och pågår troligen en bit in på 2019. Efter det följer en tid med textgranskningar, möten med företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, interna avstämningar och vidare bearbetning av texterna. Om tidplanen håller kan de gå på remiss i slutet av 2019. Vi bedömer att reglerna i den nya strukturen tidigast kan träda ikraft i slutet av år 2021.

Bakgrund

Arbetet med en ny regelstruktur är en del av Arbetsmiljöverkets övergripande arbete med regelförnyelse och bygger på förslag och beslut som tagits fram inom ramen för det arbetet. Regelförnyelse omfattar inte enbart regelstruktur utan även till exempel kommunikation och utvärdering av våra regler.

Regelförnyelse

Fler nyheter