Fler nyheter

Därför stoppas Skyddsmask 90

  • 23 oktober 2018
Skyddsmask 90 får inte användas i andra verksamheter än inom försvaret och polis, så som insatsstyrkor och kravallpolis. Den uppfyller inte kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och dessutom saknar masken CE-märkning enligt EU:s regelverk.

Skyddsmask 90 är en form av personlig skyddsutrustning som togs fram för militärt bruk, som andnings- och ansiktsskydd mot kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära stridsmedel.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansökte om undantag från reglerna för att få använda Skyddsmask 90 som personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket har beslutat att blåljuspersonal inte får använda skyddsmasken.

Varför har Arbetsmiljöverket fattat detta beslut?

  • EU-regler slår fast vad som gäller om personlig skyddsutrustning. Det finns regler som tillverkaren av utrustningen ska följa, om hur den ska vara utformad och hur tillverkningsprocessen ska kvalitetssäkras. Tillverkaren förser produkten med det så kallade CE-märket. Arbetsgivaren får inte använda andra produkter än de med CE-märkning, eftersom endast dessa får släppas på marknaden.
  • Skyddsmask 90 är en utrustning som tagits fram för specifika, militära, ändamål och som inte har kontrollerats enligt de produktregler som gäller för personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket kan inte frångå de formella krav på personlig skyddsutrustning som finns.

Det betyder att arbetsgivaren inte får använda Skyddsmask 90 när arbetstagarna ska utföra arbetsmoment som kräver personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd. Den får inte heller säljas eller överlåtas som personlig skyddsutrustning.

Arbetsgivare menar att personal som utsätts för de aktuella riskerna som maskerna skyddar mot kan bli utan skyddsmask. Vad är er kommentar?

Personal behöver inte gå utan skyddsmask. På marknaden finns CE-märkta skyddsmasker som kan ersätta Skyddsmask 90. Det rimliga är att de aktuella yrkesgruppernas arbetsgivare tar ansvar för sin personal och köper in skyddsmasker som följer dagens krav på säkerhet och hälsa.

Ni på Arbetsmiljöverket har nu vetskap om myndigheter som inte vill använda något annat än Skyddsmask 90. Vad händer härnäst?

Oavsett om man bara vill använda Skyddsmask 90 eller inte så måste man hålla sig till reglerna. Om masken fortsätter att användas kan Arbetsmiljöverket besluta om ett förbud eller ett föreläggande mot arbetsgivaren att använda CE-märkt skyddsutrustning. Om masken fortsätter att användas kan arbetsgivaren få betala vite.

Fler nyheter