Fler nyheter

Arbetsmiljöverket har ändrat 5 föreskrifter

  • 28 juni 2018
Föreskrifterna börjar gälla 19 november 2018.

I och med att de nya föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och smittrisker börjar gälla den 21 augusti respektive 19 november har Arbetsmiljöverket beslutat om ändringar i fem föreskrifter:

  • Arbetsplatsens utformning (AFS 2018:5),
  • Skyltar och signaler (AFS 2018:6),
  • Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2018:7),
  • Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2018:8) och
  • Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2018:9).

Många av förändringarna är av formell karaktär, som till exempel ändring av hänvisningar då föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet har omarbetats och i och med det bytt namn till smittrisker.

Övriga förändringar innebär i korthet:

  • Förbud mot att exponera gravida arbetstagare för Toxoplasma (parasit som kan förekomma framförallt hos katter) och viruset som orsakar röda hund flyttas från föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet till föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare. Sanktionsavgiften följer med.
  • I föreskrifterna om skyltar och signaler byter skylten Smittrisker namn till Biologisk fara.
  • I arbetsplatsen utformning är det främst råden som har blivit ändrade bland annat på grund av att kolmonoxid och kvävedioxid får nya sänkta hygieniska gränsvärden. De allmänna råden ändras vad avser rekommenderad halt koldioxid, kolmonoxid och kvävemonoxid för återförd luft från processer.

Det finns även en ny rekommendation i råden: luftföroreningshalten i tilluften bör inte vara högre än de miljökvalitetsnormer som återfinns i luftkvalitetsförordningen.

Nedanför hittar du länkar till ändringsföreskrifterna:

Arbetsplatsens utformning (AFS 2018:5)

Skyltar och signaler (AFS 2018:6)

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2018:7)

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2018:8)

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2018:9)

Fler nyheter