Fler nyheter

Ökade krav på de ekonomiska aktörerna för ökad säkerhet och konkurrenskraft

  • 20 april 2016
Det är ökade krav på tillverkare, importörer och distributörer i de tre nya föreskrifterna Enkla tryckkärl, Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer och Tryckbärande anordningar.
Bild på ett CE-märke sittandes på en maskin

Detaljerade krav på de ekonomiska aktörerna ska stärka reglerna samt förbättra tillämpningen och efterlevnaden.

De nya föreskrifterna genomför Europaparlamentets och rådets direktiv, vilka anpassades till den nya lagstiftningsramen. Förordningen EG nr 765/2008 och beslutet nr 768/2008/EG.

Nu är syftet att gynna ärliga ekonomiska aktörer på lika villkor och samtidigt skydda konsumenter och yrkesanvändare och främja konkurrensen på EU-marknaden.

Arbetsmiljöverkets tre nya föreskrifter

Träder i kraft 3 maj:

Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter

Träder i kraft 9 maj:

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Den 19 juli 2016 börjar föreskrifterna om tryckbärande anordningar att gälla:

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter

Nya krav i de tre föreskrifterna ger Arbetsmiljöverket effektivare verktyg för att utföra marknadskontroll:

  • Nya definitioner
  • De nya ekonomiska aktörernas skyldigheter
  • Krav på spårbarhet
  • Bestämmelse om presumtion om överensstämmelse
  • Bestämmelse om EU-försäkran om överensstämmelse
  • Bestämmelse om CE-märkning och marknadskontroll
  • Förfarande för bedömning av överensstämmelse
  • Införande av nya sanktionsavgifter

Skärpt krav på spårbarhet

Det är skärpt krav på spårbarhet, vilket underlättar marknadskontrollen. Produkterna måste vara märkta med tillverkarens namn och adress och ett nummer, typnummer, partinummer, serienummer eller annat identifieringsnummer som gör det möjligt att både identifiera dem och koppla dem till den tekniska dokumentationen. När en produkt importeras måste dessutom importörens namn och adress anges på produkten.

Alla ekonomiska aktörer måste kunna informera Arbetsmiljöverket om vem de har köpt en produkt av och vem de har levererat den till. Denna information ska finnas tillgänglig i tio år.

Nyheter i de nya reglerna

De nya reglerna innebär inga ändringar av tillämpningsområdet eller de väsentliga säkerhetskraven. De ekonomiska aktörer som de nya reglerna riktar sig till är mer definierade än i nuvarande reglering, vilket innebär att importörer och distributörer nu får en tydligare roll.

Det klargörs vilka skyldigheter tillverkaren och tillverkarens representant har, och det införs skyldigheter för importörer och distributörer.

Krav på tillverkare

Tillverkarna och tillverkarens representant ska behålla EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen under tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden.

Importörer

Importörerna måste kontrollera att tillverkarna har utfört den bedömning av överensstämmelse och upprättat den tekniska dokumentationen, att produkten är försedd med CE-märkning och åtföljs av de dokument som krävs exempelvis EU-försäkran om överensstämmelse, bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Importörerna ska även hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse under tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden.

Distributörer

Distributörerna ska i sin tur kontrollera att produkten är försedd med CE-märkning, tillverkarens namn och i förekommande fall importörens namn samt att den åtföljs av de dokument som krävs exempelvis EU-försäkran om överensstämmelse, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter.

Arbetsmiljöverkets marknadskontroll

Alla ekonomiska aktörer måste samarbeta med Arbetsmiljöverket, ge myndigheten all information och dokumentation som behövs och även vidta lämpliga korrigerande åtgärder när de har levererat produkter som inte uppfyller kraven.

Nya sanktionsavgifter införs

Nya sanktionsavgifter införs för importörer och distributörer i förhållande till deras skyldigheter. Importörerna och distributörerna måste kontrollera att produkten åtföljs av en EU-försäkran om överensstämmelse annars riskerar de sanktionsavgifter.

Dessa föreskrifter upphävs:

20 april 2016:

Enkla tryckkärl (AFS 1993:41). Omtryckt i AFS 1994:53, föreskrifter

Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5), föreskrifter (Upphävda)

19 juli 2016:

Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4), föreskrifter

Fler nyheter