Fler nyheter

Ökad tillgänglighet en vinst för alla

Arbetsmiljöverket har i ett projekt inspekterat och informerat arbetsgivare om hur de kan öka tillgängligheten på sina arbetsplatser. Hinder i arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning kan ofta tas bort, och åtgärder som är nödvändiga för vissa är positiva för alla, visar projektet.

Hur tillgängliga är våra arbetsplatser? Det har Arbetsmiljöverket granskat runt om i landet i ett särskilt projekt. Att informera och sprida kunskap har varit en viktig del i arbetet.

Många arbetsgivare behöver bli bättre på att ha med tillgänglighetsperspektivet i det förebyggande, systematiska arbetsmiljöarbetet, visar projektet. Inte minst brister det när det gäller att undersöka arbetsmiljön och ta fram åtgärder för att förbättra den.

– Funktionsnedsättningar förknippas ofta med fysiska nedsättningar. Många arbetsgivare blir förvånade när det psykosociala perspektivet läggs till, och över hur många arbetstagare som då faktiskt har en funktionsnedsättning, säger Charlotta Håkansson.

Funktionsnedsättningar kan vara psykiska, sociala, kognitiva eller fysiska till sin natur. Exempel på funktionsnedsättningar är syn- och hörselnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter, problem med koncentration och minne samt allergier och smärtproblematik. Funktionsnedsättningar kan vara permanenta eller temporära.

Anpassningar i arbetsmiljön är nödvändiga för vissa, men bra för alla, visar projektet.

– På en arbetsplats reducerade arbetsgivaren bullret, eftersom det fanns personal som hade hörselnedsättningar. Men åtgärden visade sig gynna alla anställda, som kunde koncentrera sig bättre när det störande bullret minskade, säger Charlotta Håkansson.

Projektet har granskat tillgängligheten i en rad branscher, som skolan, inom tillverkning, handel och bygg. Cirka 500 arbetsgivare har inspekterats och fått information i hela landet. Projektet har pågått i tre månader.

Drygt hälften av alla i arbetsför ålder beräknas någon gång i arbetslivet ha en tillfällig eller temporär kognitiv nedsättning. Forskningen visar också att cirka 700 000 personer i arbetsför ålder har en permanent kognitiv funktionsnedsättning i Sverige idag.

Så här kan du öka tillgängligheten

  • Förbättra ventilationen och städrutiner för att underlätta för personal med allergier och astma.
  • Ta bort fysiska hinder för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna ta sig till och från arbetsplatsen.
  • Utforma instruktioner med stödord, bilder och i form av filmer för att underlätta för personal med läs- och skrivsvårigheter.
  • Reducera buller och använda mikrofon på möten för att underlätta för personal med hörselnedsättning.
  • Ta bort eller reducera kemikalier, farligt damm och allergiframkallande ämnen i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket har tidigare inspekterat tillgängligheten i återvinningsindustrin.

Inspektioner för ökad tillgänglighet

En tillgänglig arbetsmiljö

”Hjärnvänlig” arbetsmiljö viktig vid kognitiva svårigheter

Arbetsmiljöverket är en av 22 strategiska myndigheter som har ett särskilt ansvar för att förverkliga regeringens funktionshinderspolitik. Arbetsmiljöverket har ett samlat ansvar för frågor inom arbetsmiljöområdet.

Kontakt på Arbetsmiljöverket: Charlotta Håkansson, telefon 010 730 93 16.

Fler nyheter om Bygg, anläggning