Fler nyheter

Nästa steg mot en jämställd arbetsmiljö

  • 2 juli 2015
Almedalsveckans andra dag ordnade Arbetsmiljöverket ett seminarium med fokus på jämställdhet och kvinnors arbetsmiljö. Medverkade gjorde bland annat forskare, ministrar och representanter från arbetsmarknadens parter.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, generaldirektör Erna och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i Almedalen 2015

På eftermiddagen måndagen 29 juni samlades ett femtiotal åhörare vid Arbetsmiljöverkets tält i utkanten av botaniska trädgården i Visby för att ta del av seminariet ”Kan en jämställd arbetsmiljö vara en strategi?”. Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem inledde med att kort berätta om uppdraget att förbättra Kvinnors arbetsmiljö och de viktigaste slutsatserna.

Arbetsmiljöverket i Almedalen: Kan en jämställd arbetsmiljö vara en strategi?, nyhet

Uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö

– Det finns många olika orsaker till att kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av arbetsskador inom vissa branscher. Hur arbetet är organiserat, hur ledarskapet ser ut och vilka förutsättningar som finns att utföra arbetet är några exempel. Ofta är arbetsgivaren omedveten om skillnaderna och det finns en stor utmaning i att göra alla medvetna om det omedvetna. 

Boel Callermo som är projektägare för Kvinnors arbetsmiljö, berättade hur Arbetsmiljöverket arbetat med regeringsuppdraget. 

– Det är ett komplext projekt som innehåller bland annat kunskapssammanställningar, metodutveckling och en grundläggande utbildning av vår egen personal inom genus och belastningsbesvär. Nästa steg blir att under hösten utbilda och coacha chefer och medarbetare i att genomföra ett praktiskt förändringsarbete med att föra in ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Vi kommer också att anordna konferenser i våra regioner runt om i landet, för att sprida kunskapen vidare och öka medvetenheten om vinsterna med en jämställd arbetsmiljö.

Som ett gott exempel på ett pågående förändringsarbete presenterade personaldirektör Marina Olsson från Västra Götalandsregionen en ny handlingsplan som syftar till att sänka antalet underställda för samtliga chefer till högst 30 medarbetare. Syftet med ett regiongemensamt normtal är att skapa en effektiv och kvalitetssäker verksamhet genom att öka chefers förutsättningar att utföra sitt chefsuppdrag, styra och följa upp medarbetarnas och verksamhetens resultat. 

Forskning om kvinnors arbetsmiljö

Därefter lämnade moderator Camilla Wagner över ordet till professor Svend-Erik Mathiassen från Högskolan i Gävle och professor Magnus Sverke från Stockholms universitet, som dök in i forskningen på området. 

Svend Erik Mathiassen berättade om huvudbudskapen i en kunskapssammanställning som tagits fram på uppdrag av Arbetsmiljöverket om ”Belastning, hälsa och genus”. Rapporten tar upp både arbetsorganisatoriska, ergonomiska och fysiologiska aspekter som belyser varför kvinnor oftare drabbas av belastningsbesvär än män.

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet (RAP 2013:09), kunskapssammanställning

Även Magnus Sverke talade om en kunskapssammanställning, men där arbetet precis har börjat. Den går ut på att sammanställa forskning om psykisk ohälsa orsakad av organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Arbetsmiljöverkets statistik visar att det för kvinnor skett en stor ökning av arbetssjukdomar som orsakas av psykosociala arbetsmiljöproblem. 

Båda forskarna pekade på svårigheter med att föra ut forskning till praktik. Ett problem är att det i den akademiska världen inte alltid är meriterande att kommunicera forskning. 

Samtal med ministrar 

Forskning följdes av politik när två ministrar, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister och Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, samtalade med moderatorn. 

Ylva Johansson menade att orsaken till att kvinnor slås ut från arbetslivet i förtid inte beror på biologi, utan till stor del handlar om genus och makt – att kvinnor tilldelas vissa typer av arbetsuppgifter. Johansson nämnde även den kommande föreskriften om psykosocial arbetsmiljö och regeringens nya arbetsmiljöstrategi som bland annat riktar sig mot ”grå företag”, där det finns en hel del problem.

Annika Strandhäll uppmärksammade faran med dubbelarbete för kvinnors hälsa och bilden av att kvinnor är överrepresenterade när det gäller psykosociala arbetsmiljöproblem. Strandhäll menade att kunskapsnivån när det gäller den fysiska arbetsmiljön är hög, men att arbetet med den psykosociala arbetsmiljön behöver utvecklas. Strandhäll talade också om kreativa lösningar och efterfrågade positiva incitament för företag att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. 

Seminariet avslutades med ett panelsamtal lett av moderator med forskare och representanter från arbetsmarknadens parter. Medverkade gjorde Agneta Jöhnk, chef på SKLs avdelning för arbetsgivarfrågor, Kristina Mårtensson, Kommunals samhällspolitiska chef, Svend Erik Mathiassen, professor vid Högskolan i Gävle och Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges företagshälsor.

Fler nyheter