Fler nyheter

Arbetsmiljöverket utlyser projektplaneringsbidrag för forskning

Arbetsmiljöverket delar under hösten ut upp till 3 miljoner kronor i planeringsbidrag inför kommande satsning på arbetsmiljöforskning 2016-2018. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2015.
En man sorterar skrivhäften med hjälp av en maskin

11 ansökningar beviljade för projektplaneringsbidrag

Bakgrund

Arbetsmiljöverket är en tillsynsmyndighet vars mål är att bidra till en bättre arbetsmiljö, bland annat genom regler och inspektioner.

I regleringsbrevet för 2015 har Arbetsmiljöverket av regeringen per den 1 juli 2015 fått i uppdrag att stärka forskning med relevans för tillsynsverksamheten, med tonvikt på arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv. Inom ramen för denna förstärkning får myndigheten under 2015 fördela projektplaneringsbidrag omfattande högst tre miljoner kronor.

Syftet med projektplaneringsbidragen är dels att stimulera forskning med relevans för tillsynsverksamheten, dels att få fram underlag till en kommande satsning på uppdragsforskning genom projektmedel om sammanlagt 12 miljoner kronor under åren 2016-2018, under förutsättning att riksdagen så beslutar. De som söker och får projektplaneringsbidrag 2015 kommer med andra ord i ett senare skede att kunna ansöka om projektmedel som eventuellt finns tillgängliga från år 2016.

Sista ansökningsdag för projektplaneringsbidragen är den 15 oktober 2015. Beloppet som kan sökas är 100 000 kr - 500 000 kr. Hur många bidrag som beviljas kommer att avgöras av kvaliteten på ansökningarna.

En beredningsgrupp bestående av utomstående forskare och anställda inom Arbetsmiljöverket kommer att bedöma ansökningarna. Vetenskaplig kvalitet såväl som relevans för tillsynsverksamheten kommer att ligga till grund för bedömning av ansökningarna.

Inriktning

Satsningen på ny forskning ska leda till ökad kunskap om effektiva metoder inom tillsynen av arbetsmiljön. Med tillsynsverksamheten menar Arbetsmiljöverket den kedja av åtgärder som består av lagstiftning, information, inspektion och, i förlängningen, bättre arbetsmiljö. För att utveckla tillsynen behövs effektiva metoder som kan bidra till förbättrad regelefterlevnad. Exempel på sådana metoder är att göra inspektionsverksamheten mer kompetent och synlig eller att göra regelverket lättare att förstå och följa.

En viktig aspekt i tillsynens utveckling är hur den anpassar sig till de ständiga förändringarna i arbetslivet. Dessa förändringar inbegriper till exempel effekterna av ny lagstiftning på nationell och EU-nivå, användning av IT och annan ny teknik, förändrade anställningsmönster på arbetsmarknaden och ökade krav på jämställdhet och tillgänglighet i arbetslivet. En annan viktig förändring är ökningen av antalet anställda med utländsk härkomst och företag. Frågor som är särskilt utmanande för tillsynen omfattar bland annat regelefterlevnaden i små och medelstora företag, kommunal- och landstingssektorn och företag som medvetet bryter mot lagar och regler inom arbetsmiljöområdet.

Förutom fokus på tillsynen ska ansökningarna ha en tydlig genusdimension. Forskningen ska vara tillämpad och helst tvärvetenskaplig. Sökande forskargrupper får gärna ha en jämn fördelning mellan könen och omfatta yngre forskare.

Vad är ett projektplaneringsbidrag?

Syftet med projektplaneringsbidragen är att genom dessa möjliggöra planeringen och skrivandet av ansökningar om de projektbidrag som Arbetsmiljöverket planerar för att dela ut i konkurrens år 2016 för perioden 2016-2018. Projektplaneringsbidragen kan till exempel användas för täckandet av lönekostnader, resekostnader och möteskostnader och kan bara sökas av disputerade forskare som är knutna till ett forskningsinstitut eller lärosäte.

Ansökan

Projektplaneringsbidragen omfattar 100 000 – 500 000 kronor inklusive indirekta kostnader och de söks för perioden den 1 december 2015 - 1 juni 2016. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Detaljerade instruktioner för ansökan samt ansökningsformulär finns i separata dokument på hemsidan.

Beredning

Ansökningarna om projektplaneringsbidrag kommer att bedömas av en beredningsgrupp som består av anställda på Arbetsmiljöverket och externa forskare.

Ledamöter i beredningsgruppen:

Lena Abrahamsson, Professor, Luleå Universitet
Maria Albin, Professor, Lunds Universitet, Karolinska Institutet
Bo Melin, Professor, Karolinska Institutet
Magnus Svartengren, Professor, Uppsala Universitet/Arbetsmiljöverket
Boel Callermo, Arbetsmiljöverket
Jens Åhman, Docent, Arbetsmiljöverket
Per Nylén, Docent, Arbetsmiljöverket
Roger Simu, Arbetsmiljöverket

Beredningsgruppen möts för att bedöma ansökningarnas kvalitet enligt följande kriterier:

  • Förslagets relevans för arbetsmiljön
  • Förslagets relevans för tillsynsverksamheten
  • Sökandes kompetens och, i förekommande fall, sammansättning av kompetenser i gruppen.
  • Projektidéns vetenskapliga värde

Carin Håkansta, Fil.dr., Arbetsmiljöverket är sekreterare under mötet.

Beredningsgruppens bedömningar ligger till grund för beslut om vilka ansökningar som ska beviljas medel. I november fattar generaldirektören beslut om fördelning av projektplaneringsbidragen och resultaten publiceras på www.av.se. Besked skickas även ut till alla sökande. Projektplaneringsbidragen betalas ut senast i december 2015.

Detaljerade instruktioner för ansökan om projektplaneringsbidrag 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansökan om projektplaneringsbidrag 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter om Bygg, anläggning