Fler nyheter

Ändringar om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker

Sedan den 1 juni 2015 gäller nya regler om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker.
  • Transport, godshantering
  • Skola, utbildning
  • Kemi, biologi
  • Tillverkning, industri
  • Energi, avlopp, avfall
  • Fastigheter, lokaler

Ändringarna är en anpassning av reglerna om märkning och skyltning på arbetsplatser till förordning (EG) nr 12722008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen) vilken reglerar kemiska produkter som släpps ut på marknaden.

De nya reglerna finns i:

Skyltar och signaler (AFS 2008:13), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43), föreskrifter

Märkning

Behållare på arbetsplatsen med farliga kemiska produkter, som inte är märkta enligt reglerna för utsläppande på marknaden, ska ha följande märkning: (Se 19 §, AFS 2014:43.)

a) produktens namn,

b) de faropiktogram som ska finnas i märkningen när produkten släpps ut på marknaden enligt CLP-förordningen samt text enligt nedanstående tabell och

c) text med information därom när produkten:

  • kan ge cancer,
  • kan ge allergi,
  • kan skada arvsmassan eller – kan störa reproduktionen.
Exempel på skrivningar
Fysikaliska faror
Faropiktogram enligt CLP-förordningen Explosiva ämnen/ varor. Skylt Brandfarliga ämnen /varor. Skylt Oxiderande ämnen /varor. Skylt Gaser under tryck. Skylt
Text till faropiktogrammet Explosiv Brandfarlig Oxiderande Gas under tryck
Hälsofaror
Faropiktogram enligt CLP-förordningen Giftiga ämnen. Skylt Frätande ämnen. Skylt Hälsofarliga ämnen. Skylt Skadliga ämnen. Skylt
Text till faropiktogrammet Giftig Frätande Hälsofarlig Skadlig

Bestämmelserna gäller alla typer av behållare från cisterner till småburkar, men det finns en möjlighet att begränsa märkningen i sista stycket av 19 §. För inköpta behållare som är märkta enligt KIFS 2005:7 gäller att de inte behöver märkas om förrän 1 juni 2019. (Se ikraftträdandebestämmelserna, AFS 2014:43.)

För att kunna följa reglerna behöver arbetsplatserna ha tillgång till faropiktogram och den text som ska följa piktogrammet. Det finns inga detaljregler om storlek och material men märkningen ska vara lättläst och tydlig.

Om den kemiska produkten har någon av egenskaperna i punkt c ska detta anges i märkningen. Orden som anges får variera. Exempel:

Ett alternativ Annat alternativ Hela faroangivelsen är också ett alternativ
Kan ge cancer Cancerframkallande Misstänks kunna orsaka cancer
Kan ge cancer Cancerframkallande Kan orsaka cancer

Rörledningar

Synliga rörledningar med farliga kemiska produkter ska ha följande märkning: (Se 20 §, AFS 2014:43.)

a) produktens namn,

b) de faropiktogram som ska finnas i märkningen när produkten släpps ut på marknaden enligt CLP-förordningen och

c) pil med strömningsriktningen.

Det är också lämpligt att rörledningarna har färgmärkning enligt svensk standard SS 741. På rörledningar krävs alltså inte de texter som ska finnas till faropiktogrammen, men det är inget som hindrar att man även där har text.

Faroklassen ”gas under tryck”

CLP-förordningen innehåller en ny faroklass kallad ”gas under tryck”. Den gäller för gaser med ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP.

Rörledningar med gas under tryck ska därför märkas enligt 20 §, AFS 2014:43. Faropiktogram GHS04, se nedan, ska användas i märkningen. Piktogrammet är, enligt CLP-förordningen, frivilligt om vissa andra faropiktogram, t.ex. för brandfarligt, används.


Gaser under tryck. Skylt

Skyltning

Skyltar som varnar där farliga kemiska produkter lagras ska vara faropiktogram enligt CLP från den 1 juni 2015. Trekantiga gulsvarta varningsskyltar med samma symbol som faropiktogrammet får behållas till 1 juni 2019 om de finns i den äldre lydelsen av AFS 2008:13 om skyltar och signaler. (Se 20 a § och rådet till 20 a §, AFS 2014:43.)

Varningsskylt: Brandfarliga ämnenVarningsskylt: Brandfarliga ämnen

Varningsskylten för gasflaskor måste bytas

En följd av kravet att skyltar enligt 20 a §, AFS 2014:43, ska vara faropiktogram är att varningsskylten för gasflaskor måste bytas till den 1 juni 2015.

Hittills har en trekantig gulsvart skylt med en gasflaska använts, men eftersom denna inte finns i föreskrifterna om skyltar och signaler kommer den inte längre att vara tillåten.

Varningsskylten för gasflaska kan lämpligen förses med nedanstående tilläggstext.

Gaser under tryck. Skylt

Gasbehållare - förs i säkerhet vid brandfara

Fler nyheter om Transport, godshantering