Fler nyheter

Tre snabba frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö

Under hösten 2015 och våren 2016 kommer Arbetsmiljöverket att anordna informationsträffar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den 26 november kommer informationsträffen att webbsändas. Inför denna svarar Ulrich Stoetzer och Kerstin Waldenström från Arbetsmiljöverket på 3 snabba frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö.
Ulrich Stoetzer och Kerstin Waldenström, Arbetsmiljöverket, presenterar de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö på informationsträffen den 26 november.
Ulrich Stoetzer och Kerstin Waldenström, Arbetsmiljöverket, presenterar de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö på informationsträffen den 26 november.
  1. Vad får de nya föreskrifterna för konsekvenser för arbetsgivaren?
    De nya reglerna stödjer arbetsgivaren i att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, och de tydligare reglerna gör det lättare för dem att göra rätt. För en del kan det initialt innebära ökade insatser och ökat fokus på arbetsmiljöarbetet, men på sikt kommer det troligen bli en naturlig del. Om reglerna inte följs kan krav ställas till arbetsgivaren och vitesföreläggande utdömas av Arbetsmiljöverket.

  2. Vad får de nya föreskrifterna för konsekvenser för arbetstagarna?
    Vi förväntar oss att de nya reglerna kommer att minska risken för att människor blir sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning, eller kränkande särbehandling på jobbet. Reglerna kan ge arbetstagarna ett stöd i att ta upp organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

  3. Kan ni ge några exempel på vad arbetsgivarna ska göra rent konkret?
  • Ohälsosam arbetsbelastning - Se till att resurserna anpassas till vilka krav som ställs i arbetet. Om kraven är större än resurserna, kan arbetsgivaren till exempel minska arbetsmängden, ändra prioriteringsordningen, ge möjlighet till återhämtning eller öka bemanningen. Arbetsgivaren behöver se till att det förs en dialog mellan arbetsgivare och anställda för att förhindra att ohälsa uppstår.

  • Arbetstid - Vissa typer av arbetstider, som skiftarbete, nattarbete, långa arbetspass och att vara ständigt nåbar kan påverka hälsan negativt. Då är det särskilt viktigt att ta hänsyn till det när arbetstiden förläggs, till exempel att tid för återhämtning planeras in.

  • Kränkande särbehandling - Vara tydlig med att kränkande särbehandling inte accepteras, exempelvis klargjort i en policy samt att man har rutiner för vad som ska göras om kränkande särbehandling uppstår. I rutinerna ingår bland annat hur och var den utsatta snabbt kan få hjälp. Man kan ta stöd av till exempel företagshälsovård.

Informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö

Informationsträffen om organisatorisk och social arbetsmiljö den 26 november är fulltecknad men kommer att webbsändas. Webbsändningen startar kl. 9.00. Du hittar mer information om övriga informationsträffar i vårt kalendarium.

Webbsändning

Webbsändning av informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö, 26 november

Informationsträffar om organisatorisk och social arbetsmiljö

Samtliga informationsträffar om organisatorisk och social arbetsmiljö

Fakta om de nya föreskrifterna

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social och arbetsmiljö (AFS 2015:4) som kommer att börja gälla den 31 mars 2016. Tanken med de nya föreskrifterna är att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsmarknaden och arbetslivet har förändrats likväl som kunskapen kring vilka orsaker som ligger till grund för arbetsrelaterad ohälsa i dagens arbetsliv. Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen, som är en generell lagstiftning, och preciserar vilka faktorer som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. Tydligare regler gör det lättare för arbetsgivare att göra rätt.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Fler nyheter om Bygg, anläggning