Fler nyheter

11 ansökningar beviljade för projektplaneringsbidrag

  • 26 november 2015
Arbetsmiljöverket delar ut sammanlagt 3 miljoner kronor i projektplaneringsbidrag inför en kommande satsning på arbetsmiljöforskning 2016-2018.

Sista ansökningsdag var den 15 oktober. Totalt kom 104 ansökningar in, varav 11 får dela på 3 miljoner kronor.

Beredningsgruppen som bedömde ansökningarna konstaterade att det var mycket svårt att välja bland förslagen på framtida forskning. Många av ansökningarna hade hög vetenskaplig kvalitet och tillsynsrelevans. På grund av den hårda konkurrensen tvingades gruppen bedöma ansökningarna genom sträng tillämpning av de kriterier som angavs i utlysningstexten.

Beviljade ansökningar

Ansökningar
Ansökans titel Sökande Hemvist
Arbetsmiljöarbete i politikstyrda och könssegregerade organisationer Vicki Johansson Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan
Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat med fokus på första linjens chefer Tuija Muhonen Malmö högskola, CTA/Urbana studier
Arbetsskador i kvinnodominerade yrken - genusperspektiv på bullerexponering och hörselskador Kerstin Persson Waye Göteborgs universitet, Arbets- och miljömedicin, Avd. för Samhällsmedicin och folkhälsa
Arbetsrelaterat hot och våld i den segregerade staden Paulina de los Reyes Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
Mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet - innovationer för tillsyn Susanna Toivanen Stockholms universitet/KI, CHESS
Arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning Katarina Kjellberg Karolinska Institutet, IMM, Arbetsmedicinska enheten
Vidareutveckling av metoder för riskbaserat urval av tillsynsobjekt Johan M Sanne IVL Svenska Miljöinstitutet
Organisatoriska förutsättningar för metodutveckling i Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet Gunilla Olofsdotter Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap
Jämställd arbetshälsa? Arbetsuppgifter och fysisk belastning för kvinnor och män inom samma yrke Svend Erik Mathiassen Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv
Handintensivt arbete - hur kan hälsoundersökning bidra till förebyggande arbetsplatsåtgärder? Teresia Nyman KTH, Skolan för Teknik och Hälsa
Tillsyn och initiering av branschinterventioner Jörgen Eklund KTH, Skolan för Teknik och Hälsa

Fakta om projektplaneringsbidraget

I regleringsbrevet för 2015 har Arbetsmiljöverket av regeringen (sedan den 1 juli 2015) fått i uppdrag att stärka forskning med relevans för vår tillsynsverksamhet, med tonvikt på arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv. Inom ramen för denna förstärkning får vi under 2015 fördela projektplaneringsbidrag omfattande högst tre miljoner kronor. Syftet med projektplaneringsbidragen är dels att stimulera forskning med relevans för tillsynsverksamheten, dels att få fram underlag till en kommande satsning på uppdragsforskning genom projektmedel under åren 2016-2018 (under förutsättning att riksdagen så beslutar).

IVL Svenska Miljöinstitutet

Fler nyheter