Fler nyheter

Många sätt att förbättra ljudmiljön i öppna kontorslandskap

Just nu pågår en debatt om arbetsmiljö i öppna kontorslandskap och i aktivitetsbaserade kontor, det vill säga kontor där personalen inte har fasta arbetsplatser. Buller och då speciellt störande tal från andra framförs ofta som ett av de större problemen.

Speciell omsorg behöver därför ägnas åt utformningen av denna typ av kontor. Även om det inte finns några gränsvärden för till exempel störande tal i öppna kontor kan en hel del göras för att förbättra ljudmiljön. De allmänna råden till föreskrifterna Arbetsplatsens utformning, (AFS 2009:2), tar upp flera exempel på sådant som arbetsgivaren behöver ta hänsyn till när det gäller ljudmiljön i öppna kontorslösningar:

  • typen av verksamhet och vilka arbetsuppgifter som ska göras
  • rumsakustik och ljudutbredning
  • de enskilda arbetstagarnas förutsättningar och behov av kommunikation eller avskildhet
  • hur störande ljudkällor placeras och hur de avskärmas
  • behovet av tillgång till tysta rum för samtal och arbetsuppgifter som kräver koncentration
  • möjligheten att begränsa uppkomsten av störande ljud genom att göra rätt val av till exempel golvbeläggning, inredning och möbler.

Det är också viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren alltid är skyldig att göra en riskbedömning av arbetsförhållandena och att planera, genomföra och följa upp verksamheten från arbetsmiljösynpunkt.

Mer om kontor och öppna kontorslösningar

Fler nyheter om Fastigheter, lokaler