Fler nyheter

Inspektioner för ökad tillgänglighet

  • 15 april 2014
Att ta bort hinder i arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning var syftet med en granskning av återvinningsbranschen i södra Sverige år 2013. Nu tas projektet vidare till nationell nivå.

Under förra året genomförde Arbetsmiljöverket 80 inspektioner av återvinningsbranschen i södra Sverige, med inriktning på bättre tillgänglighet. Var tredje arbetsplats fick krav att förbättra rutinerna för att öka tillgängligheten. Totalt ställdes 133 krav. Att arbetet anpassas till varje individs fysiska och psykiska förutsättningar var det främsta målet för inspektionerna.

– När tillgängligheten blir bättre för personal med funktionsnedsättning, gynnar det hela arbetsplatsen. Det som är nödvändigt för vissa är helt enkelt bra för alla, säger Charlotta Håkansson, arbetsmiljöinspektör.

Inspektörerna besökte under år 2013 bland annat avfallsanläggningar, återvinningscentraler, skrotar och företag som jobbar inom metallåtervinning. Det vanligaste kravet var att arbetsgivaren måste undersöka arbetsmiljön och anpassa den efter de anställdas förutsättningar, exempelvis att alla ska kunna nå personalutrymmen, kunna använda maskiner och utrustning på ett säkert sätt och uppfatta instruktioner och information. Rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering var ett annat vanligt krav.

– Konkret kan det handla om enkla åtgärder som att sätta upp ett handtag på toaletten, komplettera instruktioner med bilder, få bukt med onödigt buller och hålla god ordning på arbetsplatsen genom att ta bort onödigt material, säger Charlotta Håkansson.

I inspektionerna av återvinningsbranschen har också andra faktorer i arbetsmiljön ingått, som maskinsäkerhet, kemiska och fysikaliska risker och belastningsergonomi.

Nu tas projektet med ökad tillgänglighet vidare till nationell nivå. Under år 2014 ska cirka 200 inspektioner genomföras i hela landet, fortfarande i återvinningsbranschen.

– Arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning är en principiellt viktig fråga för oss. Därför är det viktigt att arbetet fortsätter, både i återvinningsbranschen men också i inspektionsverksamheten som helhet, säger Urban Olsson, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Funktionsnedsättningar kan vara fysiska, psykiska, sociala eller kognitiva (hur människor tar till sig och bearbetar information). Funktionsnedsättningar kan vara bestående eller övergående.

Arbetsmiljöverket är en av 22 strategiska myndigheter med ansvar för att förverkliga den politik som rör funktionshinder. Arbetsmiljöverket har ett samlat ansvar för funktionshinderfrågor inom arbetsmiljöområdet.

Kontakt på Arbetsmiljöverket

Charlotta Håkansson, arbetsmiljöinspektör, telefon 010 730 93 16

Urban Olsson, sektionschef, telefon 010 730 99 62

Presstaben, telefon 010 730 91 55

Fler nyheter