Fler nyheter

Föreskriftsförslag om ställningar på externremiss

  • 28 mars 2013
Förslaget på nya föreskrifter om ställningar är på remiss. Bland förändringarna i det nya förslaget märks bland annat att tillämpningsområdet för föreskrifterna utökas.

− Vi ser över föreskrifterna av flera skäl, säger projektledare Åke Norelius. Ett skäl är att de ändrats flera gånger och det är svårt att få en överblick över dem. Ett annat är att vi behöver anpassa dem till den tekniska utvecklingen inom produktområdet och till de många EN-standarder som tagits fram. Sist men inte minst vill vi skapa förutsättningar för att ytterligare minska antalet olyckor, där utvecklingen ”planat ut” under senare år. 

Enligt förslaget ska de nya ställningsföreskrifterna gälla även för väderskydd, det vill säga temporära konstruktioner som skyddar arbetstagare och byggnader från påverkan av väder och vind. För att väderskydd ska vara säkra ska de dimensioneras med hjälp av beräkningar. Om de monteras på ställningar ska väderskyddet och ställningen dimensioneras som en enhet. 

De nya föreskrifterna föreslås också gälla för ställningar som används som skydd mot fall vid takarbete och för ställningar som används som rasskydd eller skyddstak. 

Fler nyheter i föreskriftsförslaget

Typkontroll

Prefabricerade ställningar och rörkopplingar ska typkontrolleras även i fortsättningen. Nytt är att en årlig efterkontroll ska göras för att kontrollera att komponenterna i ställningen överensstämmer med det typkontrollerade exemplaret.

Plank och andra arbetsplan

Plank i ställningar ska förbindas så att de samverkar på ett bra sätt. Andra plankomponenter, till exempel trall, ska fästas mekaniskt till ställningen.

Utbildning för att uppföra ställningar

Det finns nu med i föreskriftstexten vad som ska ingå i de utbildningar som krävs för att bygga byggnadsställningar.

Standarder

I föreskriftstexten hänvisar vi nu när det gäller produktkrav till europeiska standarder för prefabricerade ställningar och kopplingar till rörställningar. Det gör vi för att så många som möjligt ska följa standarderna och därmed höja säkerhetsnivån. Även på flera andra punkter hänvisar vi till standarder i föreskriftstexten, men där finns även alternativet ”annat sätt med motsvarande säkerhetsnivå”.

Fler nyheter