Nordisk Ekspert Gruppe

Nordisk ekspertgruppe – et nordisk samarbeid om kriteriedokumentasjon for kjemikalier som grunnlag for å fastsette tiltaks- og grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet.

Den nordiske ekspertgruppen for kriteridokumentasjon av helserisiko ved kjemikalier (NEG) består av vitenskapelige eksperter fra de nordiske land (Norge, Sverige, Danmark og Finland). De representerer ulike fagområder som toksikologi, arbeidsmedisin, yrkeshygiene. Hovedoppgaven er å lage kriteriedokumenter til bruk av regulatoriske myndigheter i de nordiske land som et vitenskapelig underlag for å fastsette tiltaks- og grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet. Arbeidet med å fastsette selve normen er et nasjonalt anliggende.

NEG er i det vesentlig finansiert av det svenske Arbetsmiljöverket og Arbeids- og sosialdepartementet i Norge. Alle de nordiske landene bidrar med vitenskapelig ekspertise. Dokumentene er engelskspråklige og publiseres av Göteborgs universitet i den vitensakelige tidsskiftserien Arbete och Hälsa.

Dokumentene er også tilgjengelig i pdf format via denne nettside under Publications.

Beslutningen om å lage et dokument baserer seg på anmodninger fra de nordiske lands myndigheter. NEG tar dessuten hensyn til om det finnes vitenskapelige data tilgjengelig, om det foreligger nyere publiserte kriteridokumenter og til aktuell internasjonal aktivitet på området.
Ansvaret for å lage dokumentet delegeres til en egnet vitenskapsperson i et av de nordiske land.

NEG samarbeider internasjonalt med NIOSH i USA, Dutch Expert Committee on Occupational Safety (DECOS) i Nederland.

Was the information on this page useful?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Last updated 2015-07-03