Par Likumu par darba laiku

Likums par darba laika organizēšanu

Likumā par darba laika organizēšanu ir noteikts, cik ilgi un cik daudz darba ņēmējs drīkst strādāt diennakts, nedēļas un gada laikā. Likumā ir ietverti noteikumi par dežūras laiku un gatavību darbam, tiesībām uz pārtraukumu un kādi noteikumi ir attiecināmi uz nakts atpūtas periodu. Piemēram, visiem darba ņēmējiem atpūtas periodam jābūt vismaz 11 stundas pēc kārtas katrā no 24 stundu atpūtas laika posmiem. To sauc par atpūtas laika posmu.

Likums par darba laika organizēšanu attiecas uz visa veida darbiem Zviedrijā. Ir arī izņēmumu gadījumi, par kuriem Jūs vairāk varat uzzināt zemāk. Svarīgs izņēmuma gadījums ir noteikts Likuma par darba laika organizēšanu 12 paragrāfā, kurā noteikts, ka darba devējam jāinformē par izmaiņām darba laika organizēšanā vismaz divas nedēļas pirms izmaiņām, bert tas nav attiecināms uz darba ņēmēja norīkošanu darbā.

Atsevišķām nozarēm ir īpaši darba laiki un savi noteikumi. Tie, cita starpā, attiecas uz civilās aviācijas mobilo personālu, autotransporta jomā un starptautiskā dzelzceļa transporta jomā nodarbinātajiem darbiniekiem.

Ir iespējamas atkāpes no Likuma par darba laika organizēšanu, par to savstarpēji vienojoties koplīgumā. Ņemiet vērā, ka koplīgums var aizstāt likumu pilnīgi vai daļēji.

Zviedrijas Darba vides pārvalde kontrolē likuma prasību izpildi

Zviedrijas Darba vides pārvalde uzrauga Likuma par darba laika organizēšanu prasību izpildi un var pieļaut izņēmumu gadījumus. Ja Jums šķiet, ka darba devējs pārkāpj Likuma par darba laika organizēšanu prasības, Jūs personīgi varat vērsties Zviedrijas Darba vides pārvaldē.

Ja darba laiks ir noteikts koplīgumā, Zviedrijas Darba vides pārvaldei neuzrauga likuma prasību izpildi. Tādā gadījumā darba devēja un darba ņēmēja organizācijas savstarpēji vienojas par izņēmumu pieņemšanu.

Atvaļinājums

Ja darba ņēmējs ir norīkots darbā citā dalībvalstī, arī uz viņu attiecas noteikumi par tiesībām saņemt apmaksātu atvaļinājumu. Izņēmums attiecas uz darba ņēmēju, kas norīkots darbā citā dalībvalstī preču sākotnējai salikšanai un/vai pirmreizējai uzstādīšanai un norīkojums nepārsniedz 8 dienas. Ja kāds cits uzņēmuma darbinieks norīkots tajā pašā darbā pēdējā gada laikā, tas laikposms arī ir jāierēķina laikposmā, kad darba ņēmējs ir bijis norīkots darbam.

Izņēmums astoņu dienu noteikumā nav attiecināms uz darbu, kas saistīts ar būvdarbiem, kas saistīti ar ēku celtniecību, renovāciju, remontu, apkopi, pārveidošanu vai nojaukšanu. Tādā gadījumā uz darba ņēmēju attiecas noteikumi par apmaksātu atvaļinājumu no pirmās darbā norīkošanas dienas.

Īslaicīgs darbs

Ir iespējamas atkāpes no tiesībām uz apmaksātu atvaļinājumu gadījumā, ja darba ņēmējs Zviedrijā norīkots darbā līdz trīs mēnešiem. Tādā gadījumā darba ņēmējam ir tiesības uz atvaļinājuma atlīdzināšana naudā.

Atvaļinājuma atlīdzināšana naudā

Ja darba ņēmējam nav tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu, saskaņā ar kādu no augstākminētajiem izņēmumiem vai arī ar darba devēju ir pārtrauktas darba tiesiskās attiecības, nesaņemot apmaksātu atvaļinājumu, darba ņēmējam ir tiesības uz papildus samaksu par neizmantotajām atvaļinājuma dienām (tā saucamā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā).

Vairāk par Likumu par atvaļinājumu šeit

Ja darba ņēmējam netiek piemēroti darba tiesisko attiecību un nodarbinātības noteikumi, kas tam pienākas saskaņā ar likumu, darba ņēmējs var vērsties attiecīgajā Zviedrija tiesā.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-09