Diskriminācija, bērna kopšanas atvaļinājums un tiesības apvienoties organizācijās

Diskriminācijas aizliegums

Zviedrijā neviens nedrīkst tik diskriminēts. Tas nozīmē, ka darba ņēmēju tiesību ierobežošanai par iemeslu nevar būt:

 • dzimums
 • transpersona vai dzimuma izpausmes
 • etniskā piederība
 • reliģiskā piederība vai cita pārliecība
 • personas invaliditāte
 • seksuālās orientācijas
 • vecums

Ir aizliegta arī personas emocionāla un seksuāla aizskaršana. Aizskaršana ir personas cieņas aizskaroša uzvedība un tai ir saistība ar kādu no augstāk minētajiem tiesību ierobežošanas iemesliem. Ar seksuālu aizskaršanu ir domāta seksuāla rakstura uzvedība, kas ir personas cieņu aizskaroša.

Darba devējam ir aizliegts diskriminēt

Darba devējam ir aizliegts diskriminēt:

 • darba ņēmēju,
 • darba meklētāju,
 • praktikantu vai prakses vietas meklētāju,
 • personu, kas ir darba devēja rīcībā un ir nomāts darbaspēks, vai personu, kas savādāk īslaicīgi veic darbu darba devēja uzdevumā.

Savukārt atšķirīgas attieksmes piemērošana pret darba ņēmēju ir pieļaujama tad, ja tai ir objektīvs iemesls un ir nepieciešams sasniegt tiesību aktos noteiktus mērķus. Piemēram, vienlīdzības sasniegšana vīriešu un sieviešu starpā. Taču atšķirīgu attieksmi nedrīkst piemērot attiecībā uz darba samaksu vai nodarbinātības kārtības noteikumiem.

Personas aizskaršana ir jāizmeklē un jānovērš

Ja jums šķiet, ka Jūs esat pakļauts emocionālai un seksuālai aizskaršanai darba vietā, Jūsu darba devējam ir pienākums izmeklēt notikušo. Jūsu darba devējam ir arī pienākums veikt pasākumus aizskaršanas novēršanai nākotnē. Darba devēja pienākums attiecas uz visiem darbiniekiem, tai skaitā nomāts darbaspēks vai persona, kas savādāk īslaicīgi veic darbu darba devēja uzdevumā.

Aizliegums atriebties

Darba devējam ir aizliegts vērsties pret darba ņēmēju, pamatojoties uz:

 • rakstisku vai mutisku ziņojumu par darba devēja likumpārkāpumu,
 • darba ņēmēja dalību izmeklēšanā, kas tiek veikta saskaņā ar tiesību aktiem,
 • darba ņēmēja noraidījumu vai pakļaušanu darba devēja emocionālai un seksuālai aizskaršanai.

Aizliegums attiecas arī uz personu, kas meklē darbu, meklē prakses vietu vai ir praksē, nomātu darbaspēku vai persona, kas citādā veidā īslaicīgi veic darbu darba devēja uzdevumā.
Pie tiesību aktiem diskriminācijas apkarošanas jomā pieder arī likums par aizliegumu diskriminēt nepilna darba laika darba ņēmējus un darba ņēmējus, kuriem ir noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku.

Atlīdzība

Diskriminācijas novēršanas likuma pārkāpšanas rezultātā darba devējam var uzlikt par pienākumu maksāt atlīdzību personai, kuras tiesības ir aizskartas.

Šeit Jūs varat lasīt vairāk par Diskriminācijas novēršanas likumu

Iesnieguma iesniegšana

Ja Jūs vēlaties iesniegt iesniegumu par diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu, Jūs varat vērsties pie Zviedrijas diskriminācijas ombudsmena, DO, kas uzrauga Diskriminācijas novēršanas likuma ievērošanu.
Iesniegumus Zviedrijas diskriminācijas ombudsmena birojā izskata bez maksas un birojs konsultē arī par iesnieguma noformēšanu. Gadījumā, ja ombudsmens secina, ka persona ir diskriminēta, tad ombudsmena birojs nepieciešamības gadījumā uzņemas pārstāvēt personu tiesā.

Lai sazinātos ar Zviedrijas diskriminācijas ombudsmenu, aktivizējiet šo saiti,

www.do.se/en/

Likuma par bērna kopšanas atvaļinājumu darbība

Bērna kopšanas atvaļinājuma noteikumi Zviedrijā attiecas arī uz darbā norīkotu darba ņēmēju. Jums, piemēram, ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna dzimšanu, un pret Jums ir aizliegts piemērot atšķirīgu attieksmi. Grūtnieču un sieviešu pēcdzemdību periodā aizsardzībai ir pieņemti speciāli noteikumi attiecībā uz pasākumiem šo personu drošības un veselības aizsardzībai.

Mātēm ir tiesības izmantot atvaļinājumu

Ja Jūs esat nodarbināta sieviete, tad Jums ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu bērna dzimšanas gadījumā. Bērnu kopšanas atvaļinājums pienākas vismaz septiņas nedēļas pirms prognozētā dzemdību datuma un septiņas nedēļas pēc dzemdībām.

Aizliegums piemērot atšķirīgu attieksmi

Darba devējam ir aizliegts piemērot atšķirīgu attieksmi pret darba meklētāju, kas izmanto bērnu kopšanas atvaļinājumu. Aizliegums attiecas uz vairākām situācijām, piemēram, nosakot darba samaksas vai nodarbinātības kārtības noteikumus, vadot un dalot darbu, pieņemot lēmumu par paaugstināšanu amatā un darba līguma uzteikšanu un atlaišanu no darba. Aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad dažādi nosacījumi vai atšķirīgas attieksmes piemērošana rodas, jo darba ņēmēja ir bērna kopšanas atvaļinājumā.
Ja darba ņēmējs tiek uzteikts vai atlaists no darba, par iemeslu minot tikai bērnu kopšanas atvaļinājumu, lēmumu par darba uzteikšanu vai atlaišanu var atcelt, ja darba ņēmējs to pieprasa.

Grūtniece, sieviete pēcdzemdību periodā vai ar krūti barojoša sieviete?

Sievietei pēcdzemdību periodā vai sievietei, kas baro bērnu ar krūti, ir tiesības prasīt pārcelšanu citā darbā, saglabājot algu un piemaksas. Par iemeslu tam var būt nespēja veikt parastos darba pienākumus, piemēram, saskarsme ar bīstamām vielām vai fiziski grūts darbs.
Tiesības tikt pārceltai citā darbā ir ierobežotas. Ja darba devējs nevar nodrošināt citu darbu, tad pārcelšana uz citu darbu nav iespējama. Tā vietā darba ņēmējai ir tiesības uz atvaļinājumu tik ilgi, cik nepieciešams veselības un drošības nodrošināšanai.
Ja darba ņēmēja vēlas izmantot tiesības uz pārcelšanu citā darbā, tad par to ir jāpaziņo darba devējam. Ja darba ņēmēju nav iespējams pārcelt citā darbā uz doto brīdi, tad darba devējam šis jautājums jāizskata pastāvīgi.

Kompensācija par nodarīto kaitējumu

Darba devējam, kas pārkāpj noteiktos noteikumus, var uzlikt par pienākumu darba ņēmējam samaksāt kompensāciju par nodarīto zaudējumu.

Šeit Jūs varat lasīt vairāk par Likumu par bērna kopšanas atvaļinājumu

Arī Zviedrijas sociālās apdrošināšanas birojs var sniegt vairāk informāciju par bērna kopšanas atvaļinājumu

Tiesības apvienoties organizācijās, tiesības vadīt sarunas un pienākums ievērot sociālo pamieru

Darba ņēmējam ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā attiecībā uz tiesībām apvienoties organizācijās, tiesības vadīt sarunas un pienākumu ievērot sociālo pamieru.

Ar tiesībām apvienoties organizācijās ir domātas tiesības stāties darba ņēmēju organizācijā (arodbiedrībā) un līdzdarboties tajā kā arī pārstāvēt to. Tiesības apvienoties nav atļauts aizskart. Tas nozīmē, ka pret darba ņēmēju nedrīkst piemērot sankcijas (piemēram, uzteikt darba līgumu), par iemeslu minot to, ka darba ņēmējs ir izmantojis tiesības apvienoties organizācijās.

Tiesības vadīt sarunas nosaka arodbiedrības tiesības vadīt sarunas ar darba devēju/darba devēja organizāciju par jautājumiem, kas skar darba ņēmēja (kas pašlaik ir vai iepriekš ir bijis organizācijas biedrs) un darba devēju.

Ja darba devējs un zviedru darba devēja organizācija noslēdz koplīgumu, viņiem ir saistošs pienākums ievērot sociālo pamieru. Abas puses nedrīkst īstenot kolektīvu rīcību, piemēram, streikot, kamēr koplīgums ir spēkā.

Ja tiek pārkāpti noteikumi attiecībā uz tiesībām apvienoties organizācijās, tiesībām vadīt sarunas un pienākumu ievērot sociālo pamieru, attiecīgajai pusei var uzlikt par pienākumu samaksāt kompensāciju par nodarīto zaudējumu.

Šeit Jūs varat iepazīties ar Likumu par tiesībām piedalīties lēmumu pieņemšanā

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-09