Įstatymas dėl darbo laiko trukmės

Įstatymas dėl darbo laiko trukmės reglamentuoja darbuotojų paros, savaitės ir metų darbo laiko trukmę. Jame yra numatytas budintis laikas bei laikas parengčiai, teisė į pertraukas bei nakties poilsį. Pavyzdžiui, visi darbuotojai kiekvieno 24 valandų laikotarpiu turi poilsiauti mažiausiai 11 valandų iš eilės. Tai vadinama paros poilsiu.

Iš principo įstatymas dėl darbo laiko trukmės taikomas visiems darbams Švedijoje. Yra išimčių, apie kurias Jūs plačiau galite skaityti žemiau. Svarbi išimtis, kuri nėra taikoma komandiruotiesiems darbuotojams, yra įstatymo dėl darbo laiko trukmės 12 straipsnio nuostata, pagal kurią darbdavys mažiausiai dvi savaites iš anksto darbuotojui turi pranešti apie darbo laiko trukmės nustatymo pokyčius.

Kai kurios ūkio šakos taiko specialią darbo laiko trukmę bei savas nuostatas. Tai, be kita ko, taikoma civilinio oro transporto darbuotojams, kelių transporto darbams ir tarptautiniam geležinkelio transportui.

Dėl nuostatų, numatytų įstatyme dėl darbo laiko trukmės, galima susitarti kolektyvinėse sutartyse. Tuomet kolektyvinė sutartis gali pakeisti arba visas įstatymo nuostatas, arba jo dalis.

Darbo aplinkos tarnyba kontroliuoja, kad būtų laikomasi įstatymų

Darbo aplinkos tarnyba tikrina, kad būtų laikomasi įstatymo dėl darbo laiko trukmės, ir gali leisti daryti tam tikrų įstatymo nuostatų išimtis. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų darbdavys nesilaiko įstatymo dėl darbo laiko trukmės nuostatų, galite tiesiai kreiptis į Darbo aplinkos tarnybą.

Jeigu darbo laiko trukmę reglamentuoja kolektyvinė sutartis, Darbo aplinkos tarnyba neatlieka kontroliuojamos funkcijos. Tuomet darbdavį ir darbuotoją atstovaujančios organizacijos pačios susitaria dėl išimčių.

Atostogos

Jeigu esate komandiruotasis darbuotojas, Jums taip pat taikomi norminiai teisės aktai dėl apmokamų atostogų suteikimo. Komandiruotiesiems darbuotojams yra daroma išimtis, kai pirmą kartą yra vykdomi montažo darbai arba gaminio instaliacija, ir atliekami darbai užtrunka mažiau nei aštuonias dienas. Jeigu kitas darbuotojas anksčiau per pastaruosius metus buvo komandiruotas atlikti tuos pačius darbus, šis darbo laikas turi būti įskaičiuojamas į komandiruotės laiką.

Aštuonių dienų taisyklės išimtis nėra taikoma, jeigu yra vykdomi statybos darbai, kurių metu yra statomi, priduodami, prižiūrimi, perstatomi ar griaunami pastatai. Tada Jums nuo pat pirmos komandiruotės dienos yra taikomos nuostatos dėl apmokamų atostogų.

Trumpesnių terminų darbo sutartys

Jeigu Švedijoje dirbate ne ilgiau kaip tris mėnesius, galima susitarti dėl teisės išeiti atostogų. Tada Jūs turite teisę gauti piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas.

Kompensacija už nepanaudotas atostogas

Jeigu neturite teisės gauti apmokamų atostogų pagal kurią nors iš aukščiau išvardintų išimčių, arba, jeigu išeinate iš darbo, ir Jums nėra sumokėti Jūsų uždirbti atostoginiai, Jūs tada turite teisę gauti papildomą užmokestį vietoj nesumokėtų atostoginių (taip vadinamą kompensaciją už nepanaudotas atostogas).

Čia Jūs galite susipažinti su įstatymu dėl atostogų

Jeigu Jums, komandiruotajam darbuotojui, nėra sudaromos įstatyme numatytos darbo ir įdarbinimo sąlygos, galite kreiptis į Švedijos teismą.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-10