Diskriminacija, motinystės (tėvystės) atostogos ir teisė tapti profesinės sąjungos nariu

Draudžiama diskriminuoti Jus

Švedijoje draudžiama diskriminuoti. Tai reiškia, kad su jokiu asmeniu negalima blogai elgtis dėl:

 • lyties
 • transeksualinės tapatybės arba išraiškos
 • etninės kilmės
 • religijos arba kito tikėjimo
 • funkcinės negalios
 • seksualinės orientacijos arba
 • amžiaus.

Draudžiama priekabiauti arba seksualiai priekabiauti. Priekabiavimas yra toks elgesys, kuris žemina kito asmens orumą, ir, kuris yra susijęs su vienu iš aukščiau išvardintų diskriminacijos pagrindų. Seksualinis priekabiavimas reiškia seksualinio pobūdžio elgesį, kuris žemina kito asmens orumą.

Darbdaviui draudžiama diskriminuoti

Darbdaviui draudžiama diskriminuoti

 • darbuotoją
 • įdarbinamą asmenį
 • atliekantį praktiką arba ieškantį praktikos asmenį
 • asmenį, kuris yra pasiruošęs atlikti darbus, arba atlieka darbus kaip išsinuomuota arba pasiskolinta darbo jėga.

Tačiau su Jumis leidžiama elgtis ne pagal nustatytas taisykles, jeigu tai yra tinkama ir būtina, siekiant įstatymuose nustatytų tikslų, pavyzdžiui, siekiant lygybės tarp moterų ir vyrų. Tačiau taip neturi būti elgiamasi taikant darbo užmokesčio ir įdarbinimo sąlygas.

Priekabiavimas turi būti ištirtas ir prieš jį turi būti imamasi veiksmų

Jeigu patiriate priekabiavimą arba seksualinį priekabiavimą darbo metu, Jūsų darbdavys privalo ištirti tokį į vykį. Jūsų darbdavys taip pat privalo imtis reikalingų veiksmų, kad užkirstų kelią priekabiavimui ateityje. Tokia darbdavio pareiga liečia visus, net ir tuos, kurie atlieka darbus kaip išsinuomuota ar pasiskolinta darbo jėga.

Draudžiama susidoroti

Jūsų darbdaviui draudžiama su Jumis susidoroti dėl to, kad Jūs:

 • pranešėte arba pareiškėte, kad darbdavys elgėsi nusižengdamas įstatymams,
 • dalyvavote tyrime, vadovaujantis įstatymais,
 • atmetėte arba susitaikėte su darbdavio priekabiavimu arba seksualiniu priekabiavimu.

Taip elgtis, taipogi, draudžiama, su asmeniu, kuris ieško darbo, ieško arba atlieka praktiką, arba, kuris yra pasiruošęs atlikti darbus, arba atlieka darbus kaip išsinuomuota arba pasiskolinta darbo jėga.
Diskriminacijos įstatymai taip pat reglamentuoja nuostatas, draudžiančias diskriminuoti ne pilną etatą dirbančius darbuotojus bei darbuotojus, turinčius terminuotą darbo sutartį.

Kompensacija

Darbdavys, nusižengęs diskriminacijos įstatymui, pažeminančiam asmeniui gali privalėti sumokėti kompensaciją. Čia Jūs galite susipažinti su diskriminacijos įstatymu

Taip Jūs pateikiate pareiškimą

Jeigu Jūs norite parašyti pareiškimą dėl diskriminacijos, galite kreiptis į Kontrolierių diskriminacijos klausimais, KD, kuris patikrins, ar laikomasi diskriminacijos įstatymų.
Pareiškimo dėl diskriminacijos, skirto KD, pateikimas nieko nekainuoja, o KD taip pat patars, kaip rašyti pareiškimą dėl diskriminacijos. Jeigu KD manys, kad asmuo buvo diskriminuojamas, tokį asmenį KD atstovaus, jeigu byla bus perduota teismui.

Jūs galite susisiekti su KD per šią nuorodą:

www.do.se/en

Taip taikomas įstatymas dėl motinystės (tėvystės) atostogų

Švedijos nuostatos dėl motinystės (tėvystės) atostogų taip pat taikomos ir komandiruotiesiems darbuotojams. Jūs, pavyzdžiui, turite teisę gauti motinystės (tėvystės) atostogas, gimus vaikui, ir nuo to Jūs neturite nukentėti. Nėščioms arba ką tik pagimdžiusioms moterims taip pat taikomos nuostatos dėl apsaugos priemonių.

Mamos turi teisę gauti atostogas

Jeigu Jūs esate moteris ir dirbate, turite teisę gauti pilnas atostogas, gimus vaikui. Jūs galite būti atostogose mažiausiai septynias savaites prieš planuojamą gimdymo laiką bei septynias savaites po gimdymo.

Draudžiama blogai elgtis

Darbdaviui draudžiama su Jumis arba kitais darbo ieškančiais asmenimis elgtis kitaip todėl, kad esate motinystės (tėvystės) atostogose. Šis draudimas taikomas keliais atvejais, kai turi būti sprendžiamos darbo užmokesčio ir įdarbinimo sąlygos, vadovaujant ir pasiskirstant darbą, priimant sprendimus dėl paaukštinimo pareigose ir atleidžiant iš darbo bei atleidžiant iš darbo dėl darbuotojo kaltės. Šis draudimas netaikomas tais atvejais, kai įvairios sąlygos bei skirtingas elgesys yra būtina motinystės (tėvystės) pasekmė.
Jeigu Jūs iš darbo atleis dėl priežasties, kuri yra susijusi tik su motinystės (tėvystės) atostogomis, toks atleidimas iš darbo bus neteisėtas, Jums to pareikalavus.

Ar Jūs laukiatės vaiko, neseniai pgimdėte vaiką arba maitinate krūtimi?

Jeigu neseniai susilaukėte vaiko arba maitinate krūtimi, turite teisę būti perkelta į kitą darbą, neprarasdama savo darbo garantijų. To priežastis turi būti ta, kad Jūs negalite atlikti savo įprastų darbo funkcijų, kaip, pavyzdžiui, dirbti su pavojingomis medžiagomis, arba dirbti fiziškai sunkų darbą.
Teisė būti perkeltam į kitą darbą nėra absoliuti. Jeigu Jūsų darbdavys Jums negali surasti kito darbo, perkėlimas nėra įmanomas. Tada Jūs būtinam laikotarpiui turite teisę išeiti atostogų, siekiant apsaugoti savo sveikatą bei saugumą.
Jeigu norite pasinaudoti savo teise būti perkeltai į naują darbą, Jūs turite pranešti apie tai darbdaviui. Jeigu nėra galimybės Jus perkelti į kitą darbą, darbdavys turi nuolat mėginti perkėlimo į kitą darbą galimybę.

Žalos atlyginimas

Nesilaikantis nuostatų darbdavys gali privalėti darbuotojui atlyginti žalą.

Čia Jūs galite susipažinti su įstatymu dėl motinystės (tėvystės) atostogų

Švedijos ”Sodra” taip pat gali suteikti daugiau informacijos apie motinystės (tėvystės) atostogas

Teisė tapti profesinės sąjungos nariu, teisė vesti derybas ir draudimas imtis kolektyvinių veiksmų

Jūs taip pat turite teisę darbe daryti poveikį, priimant sprendimus dėl teisės tapti profesinės sąjungos nariu, teisės vesti derybas ir draudimo imtis kolektyvinių veiksmų .

Teisė tapti profesinės sąjungos nariu reiškia teisę priklausyti darbuotojus atstovaujančiai organizacijai (profesinei sąjungai) ir pasinaudoti savo naryste, o taip pat veikti organizacijos labui. Šią teisę draudžiama pažeisti. Tai reiškia, kad Jums negalima kenkti (pavyzdžiui, atleisti iš darbo), motyvuojant, kad Jūs pasinaudojate savo profesinės sąjungos narystės teise.

Teisė vesti derybas reglamentuoja profesinių sąjungų teisę vesti derybas su darbdaviu/darbdavį atstovaujančia organizacija dėl klausimų, susijusių su santykiais tarp darbuotojo (kuris yra arba buvo profesinės organizacijos narys) ir darbdavio.

Jeigu tarp darbdavio ir Švedijos darbuotojus atstovaujančios organizacijos yra sudaroma kolektyvinė sutartis, tarp jų įsigalioja draudimas imtis kolektyvinių veiskmų. Iš principo jiems yra draudžiama imtis kolektyvinių veiksmų, pavyzdžiui, kolektyvinės sutarties galiojimo metu vienas kitam skelbti streiką.

Nesilaikant nuostatų dėl teisės tapti profesinės sąjungos nariu, teisės vesti derybas ir draudimo imtis kolektyvinių veiksmų, gali privalėti atlyginti žalą.

Čia Jūs galite susipažinti su įstatymu apie demokratinį įmonės valdymą

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-10