Frågor och svar om luft och ventilation

Vanliga frågor

Vilka krav finns på ventilationen i en frisörlokal?

Luftflödet ska alltid vara så högt så att det motsvarar kravet för lokaler där människor och byggnadsmaterial avger de flesta luftföroreningarna. Det betyder lägst 7 liter per sekund och person med ett tillägg på 0,35 liter per sekund och m² (se kommentarerna till 17 § i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2). Om hälsofarliga kemikalier används behöver luftflödet ofta vara ännu högre. Hur mycket beror på var i lokalen kemikalierna avges och hur bra de kan tas om hand av ett eventuellt punktutsug. Blandas mycket färg vid en blandningsplats ska det finnas punktutsug där. Det minskar behovet av allmänventilation i resten av lokalen. Det finns inget krav på punktutsug över kunden. Läs mer i vår broschyr Bra arbetsmiljö för frisörer (ADI 456).

Bra arbetsmiljö för frisörer (ADI 456), broschyr

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Vilka regler gäller för tillsyn och besiktningar av dragskåp?

Regler om dragskåp finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) 25 och 28 §§. Det finns krav på att medelhastigheten över luckans arbetsöppning ska vara lägst 0,5 m/s. Det finns inget krav på besiktning. Arbetsgivare ska själva kontrollera att produkten fungerar som det är tänkt. I 28 § står: Dragskåpets ventilation inklusive dess kontrollsystem ska kontrolleras minst en gång per år så att det fungerar på avsett sätt. 

I kommentarerna till 28 § finns utförligare beskrivet vad arbetsgivaren ska undersöka: "Vid installationskontroll och återkommande kontroll av dragskåp bör följande tester minst ingå:

  • visualisering av luftrörelser med rök
  • kontroll av fronthastigheten
  • kontroll av kontrollsystemet och eventuell larmfunktion och larmgränser.

Lämpliga mätmetoder finns i standarden SS-EN 14175-4, Mätmetoder för installations- och periodisk kontroll som finns på Swedish Standards Institute (SIS) webbplats.

SIS webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka krav gäller när man håller på med svetsarbeten?  

Processventilation ska alltid finnas när föroreningarna så kräver enligt föreskrifterna om arbetsplatsen utformning (AFS 2009:2, 25 §). Så är fallet vid svetsarbete. Om arbetet alltid sker inom ett begränsat område ska det finnas fast installerat svetsutsug. Frånluften från detta ska föras ut i det fria. Om det inte är möjligt med fast installerat utsug, t.ex. om man svetsar på svåråtkomliga ställen, får mobila svetsutsug användas. Frånluften från dessa får föras tillbaka till lokalen om den först renas. Reningen ska vara så bra att halterna av farliga ämnen i den återförda luften understiger 1/20 av de hygieniska gränsvärden som finns (AFS 2009:2, 19 och 22 §§ samt kommentarerna till 19 §). Hygieniska gränsvärden finns i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Är kravet på luftflöde i ett företags matrum detsamma som det är i arbetslokalerna? 

Föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) gör inte någon skillnad mellan arbetslokaler och personalutrymmen när det gäller luftkvalitet. Det enda krav som finns är ett funktionskrav, nämligen att luftkvaliteten ska vara tillfredsställande (AFS 2009:2, 16 §). Någon exakt koppling mellan luftkvalitet och luftflöde finns inte. I lokaler där föroreningarna framförallt avges av människor kan koldioxidhalten användas som en indikator på luftflödet. En koldioxidhalt under 1 000 ppm ska då eftersträvas (16 §). I lokaler med stadigvarande arbete motsvarar det ungefär det råd om 7 liter/s per person + 0,35 liter/s per m² som ges i de allmänna råden till 17 §. Forskning visar att de flesta upplever luftkvaliteten som acceptabel vid detta flöde.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Om matrummet inte används under så långa perioder, kan man eventuellt klara koldioxidkravet med ett lägre uteluftflöde. Man får dock vara observant på att föroreningar från matlagning kan ha stor betydelse för vilket luftflöde som krävs. Då kanske det inte räcker med 7 liter/s per person + 0,35 liter/s per m².

När matrummet används är det färre personer i arbetslokalerna, till exempel i kontor. Om luftflödet till både arbetslokaler och personalutrymmen är behovsstyrt kommer då utelufttillförseln att omdirigeras från arbetslokaler till matrummet då det senare används. Om man inte har behovsstyrd ventilation kan man tänka sig att åtminstone en del av det uteluftflöde som krävs i matrummet kommer som överluft från arbetslokalerna (under förutsättning att man inte har processer i dessa lokaler som avger farliga ämnen).

Vilken lufthastighet krävs i boxöppningen till ett lackrum?

Det krav som finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) 25 §, är att det ska finnas processventilation om föroreningskällan så kräver. Den ska vara effektiv och utformad efter hur farlig luftföroreningen är. I kommentarerna till paragrafen sägs att råd om utformningen finns i en standard om sprutboxar. Enligt den ska lufthastigheten över tvärsnittsarean i slutna sprutrum vara minst 0,3 m/s. Det måste man i det här fallet tolka som att det gäller boxöppningen. Standarden anger ett sätt att klara av funktionskravet men är i sig inget krav.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Innebär godkänd obligatorisk ventilationskontroll att man automatiskt uppfyller Arbetsmiljöverkets regler?

Nej. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, innebär att ventilationssystemet kontrolleras så att det i huvudsak fungerar som det var avsett när det togs i bruk.

Arbetsmiljöverket ställer krav på att ventilationen ska vara anpassad till nuvarande verksamhet. Har verksamheten ändrats sedan ventilationssystemet togs i bruk kan det innebära att vi anser att ventilationen är för dålig trots att OVK är utan anmärkningar. 

Till exempel förekommer det att elevantalet ökat i skolor. Arbetsmiljöverket har då ställt krav på bättre ventilation trots att OVK har varit utan anmärkningar. 

Boverket är den myndighet som har gett ut föreskrifter och allmänna råd om OVK och det finns mer att läsa om OVK på Boverkets webbplats.

Boverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka krav finns på ventilationen om en lägenhet görs om till förskola?

En bostadslägenhet är från ventilationssynpunkt dimensionerad för en normalfamilj. I förskola och fritidshem är personantalet i regel betydligt större och verksamheten av en helt annan omfattning än i normalt boende. 

Ventilationen behöver därför vanligen förstärkas och kompletteras utan att dragproblem uppstår när en vanlig bostadslägenhet ska tas i bruk som förskola och/eller fritidshem. 

Luftkvalitet och ventilationsfrågor i förskolor, behandlas i "Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation” (FoHMFS 2014:18). 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller för värmeåtervinning i industrianläggningar? Är det tillåtet att använda sig av roterande värmeväxlare i till exempel lackeringsanläggningar?

Arbetsmiljöverket har inga regler som anger vilken typ av värmeväxlare som får användas. Vi har däremot krav på att ventilationssystem med återluft enbart får installeras om särskild utredning har visat att de är lämpliga (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) 21 §). I kommentarerna till paragrafen påpekas att man även måste ta hänsyn till den återluft som kan fås från roterande värmeväxlare.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Dessutom finns krav på att den luft som eventuellt återförs ska ha vissa renhetskrav. I 22 § anges att återförd luft ska ha tilluftskvalitet. I kommentarerna till 19 § sägs att det betyder att man ligger under 1/20 av det hygieniska gränsvärdet  för alla ämnen för vilka det finns ett sådant gränsvärde. Gränsvärdena finns i våra föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). Om man inte kan rena den återförda luften på detta sätt är det inte acceptabelt med roterande växlare.

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-20