Förebygg dålig luft

Det finns flera saker man kan göra för att få bra luftkvalitet i arbetsmiljön. Ett bra ventilationssystem är en lösning, men också valet av ämnen i en industriell verksamhet, klimatsystem, städning och underhåll är viktiga faktorer.

Vad är tillfredsställande luftkvalitet?

Arbetslokaler och personalutrymmen ska ha de ventilationssystem som behövs för att luftkvaliteten ska vara tillfredsställande. (Kraven på luftkvalitet och ventilation finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2). Det finns dock ingen klar definition av vad tillfredsställande luftkvalitet innebär. Ibland anser man att det är en luftkvalitet som inte ger ohälsa och i andra fall att det är en luftkvalitet som ger komfort. Enligt världshälsoorganisationen WHOs definition är hälsa inte bara en avsaknad av sjukdomar utan också att man upplever det vi kallar komfort. 

 

 

 

 

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Vad som räknas som tillfredsställande luftkvalitet beror på vilken typ av verksamhet man bedriver.

I vissa verksamheter använder man farliga ämnen som är direkt hälsofarliga. Där innebär god luftkvalitet att inandningsluften är så fri från föroreningar som möjligt och att man alltid ligger väl under de hygieniska gränsvärden som finns. Detta gäller till exempel i många industrier.

I andra verksamheter kommer föroreningarna framförallt från människorna själva och från byggnadsmaterial. Då är det den upplevda luftkvaliteten som är det viktiga. Upplevelsen av luften beror normalt på uppfattningen av lukter. Vanliga luktkällor är kroppslukt, parfymer, byggmaterial, kontorsmaskiner, möbler och andra inredningsdetaljer. Denna typ av verksamhet finns till exempel i skolor och på kontor.

Kravet på luftkvalitet avgör vilka åtgärder som måste vidtas.

Städning och luftrening är en bra början

Halten av luftföroreningar kan minskas på flera olika sätt. Inom alla typer av lokaler har städningen stor betydelse för att minska halten av föroreningar i luften. Inom industrin kan man minska förekomsten av föroreningar radikalt genom att välja lämpliga processer och ämnen.

Föroreningshalten kan också minskas genom rening av luften med särskilda luftrenare. Luftrenare verkar genom att luften i lokalen får cirkulera genom någon typ av filter. Filtren kan vara partikelfilter som tar bort fasta föroreningar i luften. De kan också vara gasfilter som kan ta bort vissa gasformiga föroreningar.

Använd rätt ventilationssystem

De föroreningar som finns kvar i luften efter städning och eventuell luftrening måste föras bort med hjälp av ventilation. Ventilation innebär att den förorenade luften inomhus byts ut mot frisk uteluft. Denna luftväxling gör att halten av föroreningar inomhus minskar. Om luften utomhus är förorenad kan den behöva renas genom till exempel ett filter.

Det finns olika typer av ventilationssystem. Vilket som passar i en viss arbetsmiljö beror på lokalen och verksamheten. Luften ska tillföras på ett sådant sätt att den inte orsakar drag eller för låga/höga temperaturer. Oftast behövs fläktstyrd ventilation för att ge tillräckliga luftflöden och dragfrihet. Det finns dock inget krav på detta i föreskrifterna för arbetsmiljön.

Allmänventilation och processventilation

Om föroreningarna avges utspritt i hela lokalen krävs allmänventilation. Då ventileras hela lokalen på samma sätt. Om föroreningar däremot avges koncentrerat ska ventilationen ta hand om föroreningarna så nära källan som möjligt. Det kallas processventilation och ett exempel på detta är punktutsug vid svetsning. Även om man har processventilation behövs det allmänventilation. Den ska dels ta hand om de föroreningar som processventilationen inte lyckats fånga upp, dels de som avges spritt i lokalen.

Luftflöden

De uteluftflöden som behövs i industrilokaler varierar beroende på vilken typ av processer och ämnen man arbetar med. I kontorsbyggnader behövs vanligen ett luftflöde på ca 15 liter per sekund och person. I skolor och daghem har man oftast betydligt lägre luftflöden. Lämpliga luftflöden för skolor och kontor finns angivna i de allmänna råden till föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2). 

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Ett exempel ur de allmänna råden för kontorsmiljöer:

För lokaler där personer vistas mer än tillfälligt kan det behövas ett uteluftsflöde på minst 7 liter per sekund och person vid stillasittande arbete. Till detta ska läggas minst 0,35 liter per sekund och m2 golvyta. Det första flödet krävs för att de flesta människor ska acceptera de lukter som kommer från människor. Det andra är vad som krävs för att de flesta ska acceptera lukterna från byggnadsmaterial och inredning.

Undvik buller från ventilationssystem

Fläktstyrda ventilationssystem ger ofta upphov till buller som kan vara störande. Ventilationssystem kan också ge upphov till infraljud. 
Installationer ska vara utförda och underhållna så att bulleralstringen och bulleröverföringen till arbetsplatser blir så låg som det är praktiskt möjligt. Det innebär till exempel att man ska välja rätt fläkt och ljuddämpare samt utforma och dimensionera kanalsystem på ett riktigt sätt.

Se till att underhålla ventilationen

En vanlig orsak till dålig ventilation är brister i underhållet. För att ventilationssystem ska fungera och behålla sin funktion finns det krav på regelbunden kontroll och underhåll. Kontrollen och underhållet ska dokumenteras.

En viktig förutsättning för att underhållet ska fungera är att det går att ta sig till fläktrum på ett säkert och bekvämt sätt via trappor med ledstång. Utrymmet för service ska vara tillräckligt stort. Höjd och bredd vid installationer behöver vara så stort att arbetet kan utföras på ett ergonomiskt acceptabelt sätt.

Dessutom ska det finnas drift- och underhållsinstruktioner som är avsedda för dem som svarar för underhållet. För de som arbetar i lokalerna är det bra med en enklare information om hur man använder ventilationssystemet.

Anpassa temperaturen och inomhusklimatet

En behaglig temperatur är också en viktig del av arbetsmiljön. En väl fungerande ventilation kan normalt sänka temperaturen i en lokal, men ibland går inte allt värmeöverskott att ventilera bort. Man kan då behöva ta till åtgärder som solavskärmning, omplacering av värmealstrande maskiner eller sänkning av temperaturen med hjälp av nattkylning eller kylinstallationer. Du hittar mer information på vår sida om temperatur och klimat.

Temperatur och klimat

Uteluften ska tillföras på ett sådant sätt att inte besvärande drag uppstår. Av den anledningen kan det vara nödvändigt att förvärma uteluften. Förvärmning kräver normalt att man har fläktstyrd tilluft.

Kontrollera koldioxidhalten

De föroreningar som avges av människan själv, till exempel kroppslukter, är svåra att mäta. Men människan avger också koldioxid. När avgivningen av föroreningar ökar blir också avgivningen av koldioxid högre. Koldioxiden i sig är ofarlig i normala koncentrationer, men den är mycket enkel att mäta. Om uteluftflödet i en lokal ökar kommer halterna av både föroreningar och kolidoxid att sjunka. Koldioxidhalten blir därför ett mått på hur stort luftflöde man har per person.

Under förutsättning att den tillförda luften uppfyller de krav på renhet som finns, är det rimligt att anta att luftkvaliteten ökar med ökat luftflöde. Koldioxidhalten kan därför ses som en indikator på luftkvaliteten. Det gäller speciellt i lokaler där människor sitter relativt tätt, som i skolor, konferensrum och samlingslokaler. I lokaler som kontor får de föroreningar som avges av byggnadsmaterial och inredning större betydelse. Då är inte koldioxidhalten en lika bra indikator.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska man eftersträva att hålla koldioxidhalten under 1 000 ppm (parts per million, miljondelar) när föroreningar huvudsakligen kommer från människor. Utomhus är koldioxidhalten normalt cirka 350–400 ppm. För att kunna hålla halten under 1 000 ppm behövs ett uteluftsflöde på cirka 7–8 liter per sekund och person vid stillasittande, kontinuerligt arbete. Det gäller under förutsättning att ventilationen är effektiv. Det innebär att den luft som tillförs verkligen ventilerar där människor vistas. Koldioxidhalten i lokalen beror både på luftflödet och på hur effektivt luften används.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.

Friska fläktar (ADI 550), broschyr

I den här broschyren kan du som arbetar med att hantera hälsofarliga ämnen läsa om hur du får en bra luftkvalitet. Ventilation är ett sätt att hålla koncentrationen av luftföroreningar på en acceptabel nivå.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-22