Olika typer av kontorslokaler

En viktig fråga är vilken typ av kontorslokal man ska ha.

Det finns en mängd olika lösningar, med olika för- och nackdelar:

  • cellkontor
  • öppen planlösning, som landskap eller storrum
  • kombikontor
  • fasta arbetsplatser eller inte
  • flexkontor eller aktivitetsbaserade kontor

Det är typen av arbete och arbetets organisation som bör avgöra vilken typ av lokaler man väljer. Att välja en öppen lösning bara för att spara yta blir ofta inte så bra. Ibland har man byggt om cellkontor till öppna kontor för att rymma fler arbetsplatser på samma yta. En bra kontorsmiljö i en traditionell öppen lösning med fasta platser tar dock ungefär lika stor plats som cellkontor. Speciellt om lokalerna från början är anpassade för cellkontor är det oftast svårt att utnyttja ytan effektivare genom att göra om till en öppen lösning.

Cellkontor

Cellkontor ger större avskildhet och kan därför göra det lättare att koncentrera sig. Det är också lättare att hantera ljud i cellkontor. Nackdelarna kan vara att:

  • medarbetarna kommunicerar mindre med varandra och får sämre kontakt
  • informationsflödet försämras
  • det blir svårare att få överblicken över lokalerna
  • flexibiliteten blir sämre om arbetsgrupper ändras
  • det skapar en känsla av instängdhet i små rum och i sämsta fall isolering.

Öppna kontor

Öppna kontor ger större flexibilitet, gör det lättare att kommunicera och att arbeta i grupper. Det kan också leda till bättre gemenskap på arbetsplatsen. Största problemet är störande ljud, vilket kan ge upphov till koncentrationssvårigheter och stress. Att höra andras samtal försvårar koncentration, men kan även vara en källa för information om det pågående arbetet.

För arbetstagare med vissa kognitiva svårigheter kan det vara extra viktigt att få arbeta ostört för att kunna fokusera på krävande arbetsuppgifter. Då kan öppna kontorslösningar vara olämpligt.

Kombikontor

I typen ”kombikontor” försöker man kombinera fördelarna hos cellkontor och öppna kontor genom arbetsplatser i små enskilda rum runt ett gemensamt öppet rum.

Flexkontor och aktivitetsbaserade kontor

I flexkontor har man ingen fast arbetsplats, och i det aktivitetsbaserade kontoret väljer man dessutom miljö utifrån det arbete man ska utföra.

Vilken typ fungerar bäst?

En forskningsstudie har visat att cellkontor och flexkontor är de kontorstyper där medarbetarna mår bäst. Orsakerna till detta kan vara flera, och det är inte säkert att det är kontorstypen i sig som är avgörande. Det viktigaste är att medarbetarna känner att de själva har inflytande på och kan påverka sin arbetssituation, och att arbetsplatsen är utformad så att den passar de aktuella arbetsuppgifterna. 

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-20