Inspektioner om vibrationer

Arbetsgivare gör i sju av tio fall inte vad som förväntas av dem för att förebygga riskerna med hörselskadligt buller och vibrationer. Det visar resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektioner av 600 arbetsplatser år 2010.

Många arbetsgivare saknar kunskaper om riskerna med buller och vibrationer

Besök gjordes inom bygg- och anläggning, gatu- och parkförvaltningar, transport, stenindustri, kyrkogårdsförvaltningar och fastighetsbolag.

420 arbetsgivare fick 1 500 krav på åtgärder på riskbedömningar, användning av hörselskydd och medicinska kontroller för anställda som kan vara utsatta för buller och vibrationer. En majoritet av arbetsgivarna behövde arbeta mer med att kartlägga och bedöma riskerna och vidta förebyggande åtgärder.

Kunskaper om bullrets och vibrationernas inverkan på personalens hälsa saknades i stor utsträckning. En majoritet av arbetsgivarna kände inte heller till vilka huvudsakliga buller- och vibrationskällor man har i verksamheten och vad man kan göra åt dem.

Vid inspektionerna diskuterades olika sätt att sänka nivåerna och möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna bedöma nivåer av vibrationer som kan vara skadliga. Utifrån bedömningarna kan arbetsgivaren genomföra åtgärder för att minska exponeringen.

– Höga nivåer av buller och vibrationer kan ge skador på lång sikt, varför det förebyggande arbetet är mycket viktigt, säger Håkan Rosengren, projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Vid alla arbetsplatser är arbetsgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där risker fångas upp, bedöms och åtgärdas. Saknas det kunskaper att undersöka och komma till rätta med arbetsmiljöproblem, såsom buller eller skadliga vibrationer, ska man se till att anlita en utomstående expert, exempelvis företagshälsovården.

Inspektion för att minska vibrationsskador

För höga vibrationsexponeringar och för få medicinska kontroller – det är några av de nedslag som Arbetsmiljöverket gjort i en särskild inspektionsinsats av hand- och armvibrationer. Målet har varit att minska skadorna för bland annat fastighetsskötare och personal på bilverkstäder. 

Det saknas kunskaper bland arbetsgivarna om de skador som vibrerande handverktyg kan ge. Det har visat sig i de buller- och vibrationskampanjer som Arbetsmiljöverket tidigare genomfört, och i Arbetsmiljöverkets områdesanalys från 2011.

– Signaler kommer också från arbets- och miljömedicinska kliniker och företagshälsovård om att patienter, ofta unga män, tvingas byta yrke på grund av vibrationsskador, berättar Stefan Nygård, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket jobbar på olika sätt för att minska problemet. En åtgärd har varit riktad mot tillverkarna, där tillgång till vibrationsvärden i bruksanvisningar granskades. Nu har turen gått vidare till arbetsgivarna. 

– I den här insatsen har vi granskat företagens arbete med att minska skadlig exponering för hand- och armvibrationer bland personalen. Vi har tittat på både hur mycket vibrationer personalen utsätts för och symptom på skador.

Totalt inspekterades 53 arbetsplatser i projektet, som pågick mellan år 2012 och år 2013. De krav som ställts har bland annat handlat om att arbetsgivaren måste ta reda på vibrationsexponering bland personalen och erbjuda medicinska kontroller.

Projektet har inriktat sig på branscher där vibrerande handhållna maskiner används mycket, som exempelvis inom kyrkogårdsförvaltning, fastighetsskötsel, bilverkstäder, viss tillverkningsindustri (exempelvis trucktillverkning) och stål- och metallframställning.

En annan del i projektet har varit att undersöka om de mätvärden som finns i vibrerande maskiners bruksanvisningar stämmer. Mätningar har utförts på över 140 maskiner; trimrar, motor- och röjsågar, plåtsaxar, skruvdragare, sticksågar, putsmaskiner och slip- och polermaskiner.

– I många fall stämmer de uppmätta vibrationsvärdena med det som tillverkarna uppgett i brukasanvisningarna, vilket är positivt. Men det finns undantag. Häcksaxar visade sig i våra mätningar exempelvis ha mycket högre värden i praktiken, säger Stefan Nygård.

Tre procent av kvinnorna och femton procent av männen utsattes minst en fjärdedel av sin arbetstid för vibrationer från handverktyg. Det visar Arbetsmiljöundersökningen år 2011. 

Okända vibrationsvärden kan ge ”vita fingrar”

Slagborrar, vinkelslipar och andra maskiner som skakar kan ge skador som ”vita fingrar”. Ändå brister 30 % av bruksanvisningarna när det gäller vibrationsvärden. Det visar en genomgång som Arbetsmiljöverket gjort.

Tre procent av kvinnorna och femton procent av männen utsattes minst en fjärdedel av sin arbetstid för vibrationer från handverktyg. Det visar arbetsmiljöundersökningen år 2011. Bygg- och anläggningsarbetare, maskin- och motorreparatörer samt gjutare, svetsare och plåtslagare är särskilt exponerade.

Arbetsmiljöverket har kontrollerat bruksanvisningar till handhållna vibrerande maskiner som slagborrmaskiner, vinkelslipar, sticksågar, grästrimmrar, häcksaxar och kedjesågar. Produkterna finns ute på marknaden och köps även av privatpersoner.

– Vår undersökning visar på stora brister, trots att tillverkare och importörer har ett ansvar enligt lag att se till att korrekta vibrationsvärden finns med i bruksanvisningarna, säger Monica Torgrip, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Trettio procent av de granskade maskinerna har brister i bruksanvisningarna, visar Arbetsmiljöverkets genomgång. I många fall finns det inga vibrationsvärden alls. Buller- och vibrationsvärden saknas också i de flesta fall på företagens webbplatser, fast dessa värden ska finnas med även i säljmaterial. 

– Traditionella maskintillverkare har ofta informationen någonstans i organisationen, men det finns en tröghet i systemet som gör att bruksanvisningar inte uppdateras, säger Monica Torgrip.

Kärlskador som ”vita fingrar”, muskel-, skelett-, nerv- och ledskador är exempel på vad som kan drabba de som arbetar med vibrerande maskiner, om arbetet inte sker på ett säkert sätt. Domningar, stickningar och sämre känsel och funktion i fingrar och händer är exempel på symptom.  En person som har ”vita fingrar” kan få problem inte bara i arbetet utan även på sin fritid vid fuktigt och kallt väder, stress och rökning.

Utan kunskaper om vibrationsvärdena för olika maskiner, är det svårare för arbetsgivaren att göra en riskbedömning, vilket ökar risken för skador i yrkeslivet. Totalt ingick 1 343 maskiner i granskningen. Urvalet gjordes bland maskiner där det finns särskilt stor risk för att människor skadar sig i sitt arbete.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2015-07-10