Frågor och svar om vibrationer

Hur definierar ni "regelbundet" när det gäller det förebyggande arbetet?

Vi har ingen exakt definition på regelbundet utan det beror på verksamheten och vilka exponeringar som förekommer. En riskbedömning och rimlighetsbedömning får göras i varje enskilt fall.

När det gäller överskridandet av insatsvärdet så ska man arbeta med att komma under insatsvärdet. I riskbedömningen ska finnas åtgärder, ansvarig person och tid då aktiviteten ska följas upp eller vara färdig. Detta ska gås igenom och revideras regelbundet eller revideras inför förändringar i verksamheten som kan göra bedömningen inaktuell eller om resultat från medicinska kontroller visar att det är befogat.

Vad gäller för medicinska kontroller och vad räknas som "en exponering" för vibrationer? 

Fråga: Medicinska läkarkontroller ska genomföras minst var 6:e år eller vart 3:e, men varannan kan bytas ut, för de som exponeras för vibrationer. Men var går gränsen för "en exponering"? Gäller detta bara om personen utsätts dagligen eller måste personer som utsätts för en liten mängd vibrationer (till exempel en timme en gång i veckan) också undersökas även om exponeringen bedöms som låg? 

Svar: Enligt 58 § AFS 2005:6 om medicinska kontroller i arbetslivet ska läkarundersökning genomföras innan arbete med vibrationer som kräver läkarundersökning påbörjas för första gången. Vidare ska enligt 61 § AFS 2005:6 om medicinska kontroller i arbetslivet läkarundersökning genomföras med högst 3 års mellanrum efter det att vibrationsexponerat arbete påbörjats. Varannan periodisk undersökning, dock inte den första, får ersättas med en enklare hälsoundersökning. Detta innebär att läkarundersökning ska ske år 0, 3, 9 och så vidare. En enklare hälsoundersökning kan ske år 6, 12 och så vidare.

Enligt 57 § AFS 2005:6 om medicinska kontroller i arbetslivet gäller kraven på medicinska kontroller för vibrationer enbart när det ställs krav på sådana enligt 12 § AFS 2005:15 om vibrationer. Enligt 12 § AFS 2005:15 om vibrationer ska arbetsgivaren erbjuda medicinska kontroller till de arbetstagare som exponeras för vibrationer som överstiger insatsvärdena (2,5 m/s2 för hand- och armvibrationer och 0,5 m/s2 för helkroppsvibrationer). Vidare ska medicinska kontroller erbjudas även om de ovan nämnda insatsvärdena inte överskrids ifall vibrationsexponeringen sker på ett sådant sätt att det kan finnas skäl att misstänka att skadliga hälsoeffekter kan uppstå. 

Går det att räkna vibrationsdosen över en vecka istället för dagligen om man inte arbetar med vibrationer varje dag?

Föreskrifterna om vibrationer, AFS 2005:15,  tillåter inte att vibrationsexponeringen beräknas över en arbetsvecka. Vibrationsexponeringen ska ses över en åttatimmarsarbetsdag. Det spelar alltså ingen roll att man enbart arbetar en dag i veckan eller en dag i månaden.

Deklarerade vibrationsvärden och vibrationsexponering - får maskinen användas?

Fråga: Enligt bruksanvisningen till den tigersåg vi använder är det deklarerade vibrationsvärdet 18,5 m/s2 vilket är mycket högre än det som är angett som gränsvärde för den dagliga vibrationsexponeringen när det gäller hand- och armvibrationer (5,0 m/s2). Är det verkligen tillåtet att arbeta med tigersågen. 

Svar: Det är två olika storheter som jämförs. Den ena storheten är vibrationsemissionsvärdet, vilken anges i bruksanvisningen. Vibrationsemissionsvärdet talar om hur ”mycket” tigersågen vibrerar. Den andra storheten är den dagliga vibrationsexponeringen, vilken anges i föreskrifterna AFS 2005:15 om vibrationer. Den dagliga vibrationsexponeringen beror av vibrationsemissionsvärdet hos de handhållna maskiner en arbetstagare använder under en arbetsdag samt av den tid maskinerna används.

För hand- och armvibrationer finns det två stycken värden angivna för den dagliga vibrationsexponeringen. Insatsvärdet på 2,5 m/s2 och gränsvärdet på 5,0 m/s2. Överskrids insatsvärdet ställs krav på åtgärder för att komma under insatsvärdet. Gränsvärdet får inte överskridas.

Bruksanvisningen för tigersågen anger vibrationsemissionsvärdet 18,5 m/s2 samt en osäkerhetsfaktor K=1,5 m/s2. Osäkerhetsfaktorn har att göra med osäkerheten vid mätningen då vibrationsemissionsvärdet togs fram. För att räkna ut tiden per dag tigersågen kan användas innan insatsvärdet och gränsvärdet uppnås kan ekvation 1 (bilaga 1) i AFS 2005:15 användas. Om vibrationsemissionsvärdet 18,5 m/s2+1,5 m/s2=20 m/s2 används uppnås insatsvärdet efter 7 minuter och 30 sekunder och gränsvärdet uppnås efter 30 minuter. 

Tigersågen får säljas med vibrationsemissionsvärdet 18,5 m/s2 men det finns en begränsad tid som en arbetstagare kan använda den under en arbetsdag. 

Vad gäller för den som är gravid och utsätts för helkroppsvibrationer i jobbet? 

Arbetsgivaren ska göra riskbedömning enligt föreskrifterna AFS 2007:05 om gravida och ammande arbetstagare samt AFS 2005:15 om vibrationer. Vidare ska man ta hänsyn till om det förekommer vibrationer i form av stötar. Det finns ganska lite underlag för hur skadligt det är med helkroppsvibrationer när det gäller gravida, men man bör vara försiktig. En åtgärd kan vara att den som är gravid får andra arbetsuppgifter under graviditeten. 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2015-07-10