Poängmetoden

Det finns två poängmetoder för uppskattning av daglig vibrationsexponering. En poängmetod finns för hand- och armvibrationer och en annan poängmetod för helkroppsvibrationer. Här hittar du information om hur du kan använda båda metoderna.

Poängmetod för hand- och armvibrationer

För att veta om exponeringen för hand- och armvibrationer eller helkroppsvibrationer överskrider insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering behöver man veta maskinens vibrationsvärde och den tid den används per dag.

Tabellen kan användas för att snabbt uppskatta om exponeringen för hand- och armvibrationer överskrider insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering A(8). Vad man behöver veta är maskinens vibrationsvärde och den tid den används per dag.

Uppskattning av daglig vibrationsexponering för hand- och armvibrationer, poängmetod, pdf, öppnas i nytt fönster

 • Exponeringspoängen är direkt proportionella mot användningstiden; en fördubblad användningstid ger dubbelt så många poäng.
 • Exponeringspoäng kan adderas till exempel om en arbetstagare arbetar med flera maskiner under en dag.
 • Insatsvärdet 2,5 m/s² motsvarar 100 poäng.
 • Gränsvärdet 5,0 m/s² motsvarar 400 poäng.

Använd tabellen så här:

1. Gå in med maskinens eller utrustningens vibrationsvärde (eller det närmaste värdet) på den vertikala skalan på tabellens vänstra sida.

2. Gå in med exponeringstiden (eller det närmaste värdet) på skalan i tabellens underkant.

3. Hitta poängen i tabellen i skärningspunkten mellan vibrationsvärde och exponeringstid. Exempel: En vibrationsvärde på 5 m/s² och en daglig exponeringstid på 3 timmar motsvarar 150 poäng.

4. Jämför med poängen för insats- respektive gränsvärde (100 respektive 400 poäng).

Färgen på rutorna i tabellen beskriver om exponeringen överskrider insats- eller gränsvärdet. På grund av att vibrationsvärdena alltid har en viss osäkerhet har även värden för vilka det finns risk att insats- eller gränsvärdet överskrids givits egna färger. Färgernas betydelse syns i följande tabell.

 

Över gränsvärdet
  Risk finns att gränsvärdet överskrids
  Över insatsvärdet
  Risk finns att insatsvärdet överskrids
  Under insatsvärdet

5. Om en arbetstagare arbetar med flera olika maskiner per dag upprepas steg 1-3 för varje maskin. Poängen adderas sedan och jämförs med insatsvärde (100) och gränsvärde (400).

6. Genom att jämföra den totala poängen med värdena i kolumnen för 8 timmar och avläsa vibrationen på den vertikala skalan kan man också få en uppfattning om vilken daglig vibrationsexponering A(8) detta motsvarar.

Exempel: Arbete med tre olika maskiner under arbetsdagen ger en total exponering motsvarande 240 poäng. I kolumnen för 8 timmar är det närmaste värdet 256 poäng vilket ger vibrationsvärdet 4 m/s² som då också är den dagliga vibrationsexponeringen A(8).

Vibrationsvärden

Det är viktigt att de vibrationsvärden som används är korrekt uppmätta. Enligt vibrationsföreskrifterna (AFS 2005:15) ska den så kallade vektorsumman baserad på mätning i tre riktningar användas.

Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter

Vid användning av tillverkardata, som ska finnas i bruksanvisningen enligt maskinföreskrifterna (AFS 2008:3), behöver man därför veta hur de angivna värdena är uppmätta. Om det framgår att vibrationsvärdet för maskinen baseras på mätning i endast en riktning eller om det är oklart hur värdet är uppmätt bör angivet värde multipliceras med schablonfaktorn 2 innan man använder tabellen. Detta för att risken inte ska underskattas.

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

För maskiner med tvåhandsfattning ska det högsta vibrationsvärdet från de bägge händerna användas. Ofta anger maskintillverkarna inte värden för bägge händerna utan för den hand som ger det högsta värdet. När egna mätningar görs måste vibrationsvärdena för bägge händerna mätas för att få reda på vilken hand som ger det högsta vibrationsvärdet.

Generellt är det också viktigt att tolka resultatet från uppskattningar som utgår från tillverkardata med försiktighet, speciellt om den uppskattade dagliga vibrationsexponeringen hamnar i närheten av gräns- eller insatsvärdet.

Detta beroende på att de driftsförhållanden som föreskrivs i mätstandarderna med nödvändighet innebär en viss förenkling och generalisering av de verkliga driftsförhållandena. En annan faktor som inverkar är att vibrationerna kan öka när maskinerna slits.

Mätningar under verkliga förhållanden kan också ge osäkra värden beroende bland annat på hur olika arbetstagare använder maskinen. För att få ett tillförlitligt underlag kan det i många fall därför krävas ganska omfattande mätningar.

Exponeringstid

Bestämning av den dagliga exponeringstiden baseras lämpligen på

 • medelvärdet av ett antal mätningar av tiden för de olika arbetsmomenten och
 • information från arbetsledning och maskinoperatör om antalet arbetsmoment per arbetsdag.

Poängmetod för helkroppsvibrationer

Nedanstående tabell kan användas för att snabbt uppskatta om exponeringen för helkroppsvibrationer överskrider insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering A(8). Läs mer om poängmetoden som helhet.

Uppskattning av daglig vibrationsexponering för helkroppsvibrationer, poängmetod, pdf, öppnas i nytt fönster

Vad man behöver veta är maskinens vibrationsvärde och den tid den används per dag. vibrationsvärdet är det högsta värdet av x-, y- och z-riktningen efter det att x- och y-riktningen multiplicerats med en så kallad k-faktor på 1,4 vilken kompenserar för att människokroppen är extra känslig i dessa riktningar (gäller stående och sittande personer). De olika riktningarna definieras utifrån människokroppen, där x-riktningen är rörelser framåt och bakåt, y-riktningen är rörelser i sidled och z-riktningen är rörelser i vertikalled för stående och sittande personer.

 • Exponeringspoängen är direkt proportionella mot användningstiden; en fördubblad användningstid ger dubbelt så många poäng.
 • Exponeringspoäng kan adderas till exempel om en arbetstagare kör flera maskiner eller samma maskin under olika driftsförhållanden under arbetsdagen.
 • Insatsvärdet 0,5 m/s² motsvara 100 poäng.
 • Gränsvärdet 1,1 m/s² motsvarar 484 poäng.

Användning av tabellen

1. Gå in med maskinens vibrationsvärde (eller det närmaste värdet) på den vertikala skalan på tabellens vänstra sida.

2. Gå in med exponeringstiden (eller det närmaste värdet) på skalan i tabellens underkant.

3. Hitta poängen i tabellen i skärningspunkten mellan vibration och exponeringstid.

Exempel: En vibration på 0,8 m/s² och en daglig exponeringstid på 4 timmar motsvarar 128 poäng.

4. Jämför med poängen för insats- respektive gränsvärde (100 respektive 484 poäng).

Färgen på rutorna i tabellen beskriver om exponeringen överskrider insats- eller gränsvärdet. På grund av att vibrationsvärdena alltid har en viss osäkerhet har även värden för vilka det finns risk att insats- eller gränsvärdet överskrids givits egna färger. Färgernas betydelse syns i följande tabell.

 

Över gränsvärdet
  Risk finns att gränsvärdet överskrids
  Över insatsvärdet
  Risk finns att insatsvärdet överskrids
  Under insatsvärdet

5. Om en arbetstagare kör flera olika maskiner under arbetsdagen upprepas steg 1-3 för vardera av riktningarna (x, y och z) för varje maskin. Poängen för varje riktning adderas sedan och det högsta värdet jämförs med poängen för insatsvärde (100) och gränsvärde (484).

Exempel: Beräkning av total poäng vid arbete med tre olika maskiner under arbetsdagen.

  Maskin 1 Maskin 2 Maskin 3 Total poäng
Körtid per dag (tim)

1

2,5

2  
  Accel. Poäng Accel. Poäng Accel. Poäng  
x-riktning 0,3 5 0,5 31 1,1 121 157
y-riktning 0,5 13 0,6 45 0,9 81 139
z-riktning 0,4 8 0,8 80 1,0 100 188

Högsta värdet erhålls alltså för z-riktningen vilket jämförs med poängen för insats- respektive gränsvärde.

6. Genom att jämföra den totala poängen med värdena i kolumnen för 8 timmar och avläsa vibrationen på den vertikala skalan kan man också få en uppfattning om vilken daglig vibrationsexponering A(8) detta motsvarar.

Exempel: Vid exemplet ovan erhölls 188 poäng. Det närmaste värdet i kolumnen för 8 timmar är 196 poäng vilket ger en daglig vibrationsexponering på cirka 0,7 m/s².

Vibrationsvärden

Storleken på vibrationerna hos en maskin kan påverkas av många faktorer som föraren och dennes körstil (aggressiv, mjuk), olika driftsförhållanden, underlagets egenskaper och hastigheten.

Det är därför viktigt att de vibrationsvärden som används är representativa för den aktuella användningen av maskinen.

Om tillverkardata används (ska finnas i bruksanvisningen enligt maskinföreskrifterna AFS 2008:03) behöver man kontrollera om värdena är uppmätta så att de kan bedömas motsvara den aktuella användningen.

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Detsamma gäller data som är framtagna av exempelvis branschorganisationer och liknande. Om möjligt bör uppgifter från flera olika källor jämföras.

Om mätningar görs i den aktuella verksamheten kan det i många fall krävas ett flertal mätningar av samma maskiner och arbetsmoment för att få ett tillförlitligt underlag.

Uppskattning av exponeringstid

Uppskattning av den exponeringstiden baseras lämpligen på

 • medelvärdet av ett antal mätningar av tiden för de olika arbetsmomenten och
 • information från arbetsledning och maskinförare om antalet arbetsmoment per arbetsdag.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-11-23