Fördjupning om vibrationer

Arbetstagare har skyldighet att delta i arbete för att förbättra arbetsmiljön samt att följa de instruktioner som finns för de maskiner man använder.

Regler för vibrationer - vad säger föreskrifterna?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vilka regler som gäller för vibrationer finns i AFS 2005:15. Det är arbetsgivaren som är skyldig att utreda om vibrations­exponeringen för enskilda arbets­tagare är så pass hög att åtgärder krävs.

Allmänna krav för reglerna om vibrationer

Arbeten ska planeras, bedrivas och följas upp så att riskerna till följd av exponering för vibrationer minimeras genom att vibrationerna tas bort vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå. Hänsyn ska då tas till den tekniska utvecklingen och möjligheterna att begränsa vibrationerna.

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av exponering för vibrationer i arbetet. Risk­bedömningen ska innehålla en uppskattning av den dagliga vibrations­exponeringen, genomförd av en sakkunnig person. Mätningar ska utföras i den omfattning som behövs för att klarlägga exponerings­förhållandena.

Riskbedömningen ska göras regelbundet och uppdateras om förändringar i verksamheten medför att den tidigare bedömningen är inaktuell eller att resultat från medicinska kontroller visar att det är befogat. Den ska även dokumenteras så att uppgifterna kan användas vid en senare tidpunkt.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som utsätts för risker orsakade av vibrations­exponering får information och utbildning om riskerna. Arbetsgivaren ska även se till att åtgärder anpassas till arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för vibrationer.

Krav relaterade till exponeringsvärden av vibrationer

Att ange en exakt gräns där en maskins vibrationer blir skadliga för människor är svårt. Därför har två dagliga exponerings­värden tagits fram, vilka kräver olika åtgärder om de överskrids. Dessa är insats­värdet och gränsvärdet.

Insatsvärde

Hand- och armvibrationer: 2,5 m/s² 
Helkroppsvibrationer: 0,5 m/s²

Arbetsgivaren är skyldig att genomföra åtgärder för att minska riskerna med vibrations­exponering om insats­värdet överskrids eller om risk­värderingen motiverar det. 

Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlings­plan. I handlings­planen ska det framgå vilka åtgärder som ska genomföras, när de ska genomföras samt vem som är ansvarig för att de genomförs.

Arbetsgivaren ska anordna medicinsk kontroll om insatsvärdet för hand- och armvibrationer överskrids. Även om insatsvärdet för hand- och armvibrationer inte överskrids ska arbetsgivaren anordna medicinsk kontroll i de fall vibrationsexponeringen sker på sådant sätt att det kan finnas skäl att misstänka att skadliga hälsoeffekter kan uppstå eller om exponeringen har orsakat vibrationsskador, eller gett misstanke om vibrationsskador, hos en annan arbetstagare, som har exponerats på liknande sätt.

Gränsvärde

Hand- och armvibrationer: 5,0 m/s² 
Helkroppsvibrationer: 1,1 m/s²

Gräns­värdena får inte överskridas. Om detta ändå sker är arbetsgivaren skyldig att:

  • genomföra omedelbara åtgärder för att minska vibrations­exponeringen så att den ligger under det överskridna gräns­värdet
  • utreda orsakerna till att gränsvärdet överskridits
  • genomföra åtgärder så att gränsvärdena inte överskrids i fortsättningen.

Det har visat sig att riskerna för skada och ohälsa är svåra att uppskatta och ofta underskattas då arbete med upprepade stötar förekommer. Det är därför viktigt att vara extra observant och försiktig när risk­bedömningen görs för arbets­tagare som utsätts för upprepade stötar.

Ordförklaringar

  • Insatsvärde innebär att om detta värde överskrids ställs det krav på insatser.
  • Gränsvärde innebär att värdet inte får överskridas.
  • Exponering är att utsättas för vibrationer.
  • Dagligvibrationsexponering: är tidsmedelvärdet för vibrationerna under en åtta timmars arbetsdag.
  • Hand- och armvibrationer är vibrationer som överförs från utrustning som hålls, styrs eller stöds av hand eller arm.
  • Helkroppsvibrationer är vibrationer som överförs till hela kroppen genom en stödjande yta, exempelvis en stående persons fötter eller en sittande persons säte. 
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-11-23