Tillbaka till riskbedöm och vidta åtgärder i din verksamhet

Förebygg smittspridning inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg jobbar arbetstagare nära patienter och omsorgstagare. Då ökar risken för att komma i kontakt med smitta. Arbetsgivaren måste göra riskbedömningar för att förebygga smittspridning. Arbetsgivaren ska också tillgodose behovet av personlig skyddsutrustning.

Som arbetsgivare inom vård- och omsorg är du ansvarig för att

 • göra riskbedömningar av smittrisker på arbetsplatsen
 • ge arbetstagarna instruktioner och rutiner hur de ska göra sitt jobb på ett säkert sätt
 • förse arbetstagarna med lämplig och godkänd personlig skyddsutrustning
 • visa arbetstagarna hur de ska använda och sköta skyddsutrustningen
 • informera om hur använda engångsskydd ska kasseras

Stöd för hur du som arbetsgivare gör riskbedömning och vidtar åtgärder, finns här:

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Riskbedöm och vidta åtgärder i din verksamhet

Skyddsåtgärder

För att minska risken för smitta, är det viktigt att, så långt möjligt, hålla avstånd mellan omsorgstagare, patienter och arbetstagare.

När det inte går att hålla avstånd till omsorgstagare och patienter, eller det inte går att minska riskerna på något annat sätt, måste arbetstagarna använda personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning ska alltså användas, när andra åtgärder inte är tillräckliga för att förhindra smitta.

Vid osäkerhet, tillämpa försiktighetsprincipen, hellre för mycket skyddsåtgärder än för få.

Mun, näsa, ögon och händer måste skyddas mot smitta

Arbetsmiljöverkets regler kräver att man har personlig skyddsutrustning vid risk för kontakt med kroppsvätskor. Kraven finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4).

Använd godkänd skyddsutrustning

Exempel på personlig skyddsutrustning som skydd mot smitta i patientnära arbete är:

 • visir eller skyddsglasögon
 • andningsskydd FFP2 eller FFP3
 • skyddshandskar
 • engångsförkläde

Vid arbetsmoment där små droppar (aerosoler) kan bildas, använd andningsskydd i kombination med visir.

Vätskeavvisande munskydd räknas som medicinteknisk utrustning och inte som personlig skyddsutrustning.

Hur vet du att skyddsutrustningen är godkänd?

Personlig skyddsutrustning ska

 • vara CE-märkt, det vill säga uppfylla kraven i en förordning från EU (2016/425 för hälsa och säkerhet)

eller

 • vara provad och bedömd och ha fått ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Skydda arbetstagaren mot covid-19

Om omsorgstagaren eller patienten har luftvägssymtom, kan det tyda på en covid-19-infektion. Arbetstagaren måste skyddas mot smittrisk. Omsorgstagaren kan ha någon annan infektion. Det är viktigt att vara försiktig. Försiktighetsprincipen gäller: är du osäker på om du är tillräckligt skyddad, använd hellre lite mer skydd. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om symtom på Covid-19. 

Du som jobbar i äldrevård och hemtjänst – hur skyddar du dig?

Om personen du besöker har snuva, hosta, nyser eller feber:

 • Ta på dig personlig skyddsutrustning, innan du går in.
 • Se till att ha rena händer och underarmar. Basal vårdhygien är viktigt!

Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt eller ska ha fått tillstånd att användas av Arbetsmiljöverket. Din arbetsgivare ser till att du får godkänd skyddsutrustning. Arbetsgivaren ska informera dig om hur skydden ska användas och hur de ska hanteras efter besöket.

Använd följande skydd:

 • Engångshandskar (om det finns risk för kontakt med kroppsvätskor)
 • Andningsskydd FFP2 eller FFP3
 • Visir
 • Engångs-förkläde

Det är viktigt att du skyddar din mun, din näsa och dina ögon. Det är de vägarna du kan bli smittad.

Hosta och nysningar kan ge både relativt stora droppar och små droppar, så kallad aerosol. Större droppar faller till golvet 1-2 meter från personen, medan aerosoldroppar kan färdas betydligt längre genom luften. Andningsskyddet hindrar både stora och små vätskedroppar från att komma in i din mun och din näsa. Visiret skyddar ditt ansikte.

När du är färdig med besöket

Ta av all skyddsutrustning så nära utgången som möjligt. Om visiret kan återanvändas, ska du tvätta det och desinfektera det enligt tillverkarens bruksanvisning. Engångsskydd ska kastas i enlighet med arbetsgivarens instruktioner. Tvätta och sprita händer och underarmar innan du går.

OBSERVERA

Basala hygienrutiner ska alltid följas vid kontakt med alla patienter och omsorgstagare.

Det bör framgå  av arbetsgivarens riskbedömning, om det finns arbetsmoment, då det kan räcka med munskydd av typen II R.  

Din arbetsgivare ska även vidta åtgärder, så att arbetstagare inte smittar varandra i olika personalutrymmen, som omklädningsrum, pausrum, rapporteringsrum och läkemedelsrum.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-01-16