Tillbaka till systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning

Riskbedömning inom vård och omsorg

Den pågående coronapandemin medför att arbetsgivare måste göra nya riskbedömningar. Målet med dem är att undvika smitta.

Arbetsgivaren är skyldig att: 

 • undersöka arbetsmiljön
 • riskbedöma verksamheten: vilka arbetsmoment medför risker? Hur kan riskerna minskas?
 • besluta om åtgärder för att minska riskerna
 • genomföra åtgärderna
 • kontrollera att åtgärderna minskat riskerna
 • göra särskilda riskbedömningar för arbetstagare i riskgrupper

Hur gör du som arbetsgivare en riskbedömning om coronavirus och smittrisker?

Gå igenom alla olika arbetsmoment och se vilka som kan medföra risk för smitta. Du ska ta med skyddsombud och arbetstagare i diskussionen om riskbedömningen. De har erfarenhet av det praktiska arbetet. Diskutera följande frågor:

 • Vad kan vi göra för att minska riskerna?
 • Kan vi använda annan utrustning eller nya hjälpmedel?
 • Kan vi ändra vårt sätt att arbeta?

Städning och rengöring är viktigt för att minska spridningen av coronaviruset.

Viktigt att hålla avstånd eller använda personlig skyddsutrustning

För att minska risken för smitta är det viktigt att, så långt möjligt, hålla avståndet mellan brukare och arbetstagare. När det inte går att hålla avstånd till brukaren, eller att minska riskerna på något annat sätt, måste arbetstagarna använda personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning ska användas när andra åtgärder inte är tillräckliga för att förhindra smitta. Vid osäkerhet, tillämpa försiktighetsprincipen, alltså hellre för mycket skyddsåtgärder än för få.

Du som arbetsgivare har ett stort ansvar

Det är du som arbetsgivare, som har ansvaret för att göra arbetsmiljön så säker som möjligt.

Du har även ansvar för att göra riskbedömningar. Du är också ansvarig för att besluta om åtgärder för att minska riskerna och för att se till att åtgärderna genomförs. Du samarbetar också med skyddsombud och arbetstagare.

Det är du som arbetsgivare som ska se till att personalen får tydlig information om riskerna i arbetet och hur personalen ska skydda sig. Du är också skyldig att försäkra dig om att alla har förstått informationen.

Gör en särskild riskbedömning för dem som kan tillhöra riskgrupper

Om det finns personer i personalen som tillhör någon riskgrupp, där det är särskilt viktigt att de inte smittas av coronavirus, behöver du göra en särskild riskbedömning för dem. Det kan vara så att de under pandemin inte alls ska utföra sina vanliga arbetsuppgifter utan måste få andra mindre riskfyllda arbetsuppgifter.

Mun, näsa, ögon och händer måste skyddas mot smitta

Arbetsmiljöverkets regler kräver att man har personlig skyddsutrustning vid risk för kontakt med någon kroppsvätska. Kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) gäller alltid.

Använd godkänd skyddsutrustning

Exempel på personlig skyddsutrustning som skydd mot smitta i patientnära arbete är:

 • visir eller skyddsglasögon
 • skyddshandskar
 • engångsförkläde.

Vätskeavvisande munskydd räknas generellt som medicinteknisk utrustning och inte som personlig skyddsutrustning. Dock ska visir och vätskeavvisande munskydd (2 R) användas för att skydda bäraren i arbete där det finns risk för att få droppar av kroppsvätska på ansiktet, eftersom coronaviruset är klassat som dropp- och kontaktsmitta. Vid arbetsmoment där så kallade aerosoler kan bildas ska andningsskydd användas i kombination med visir.

Hur vet du att skyddsutrustningen är godkänd?

Personlig skyddsutrustning ska

 • vara CE-märkt, det vill säga uppfylla kraven i en förordning från EU (2016/425 för hälsa och säkerhet)

eller

 • vara provad och bedömd och ha fått ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Egentillverkad skyddsutrustning, eller utrustning som inte genomgått en bedömningsprocess, ska inte användas vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19.

Skydda arbetstagaren vid minsta risk för covid-19

Om brukaren har luftvägssymptom, kan det tyda på en covid-19-infektion. Skydda arbetstagaren mot att smittas. Det kan ju vara så, att brukaren har någon annan infektion, men man ska inte chansa.

Som arbetsgivare är du ansvarig för att

 • göra riskbedömningar av jobbet
 • tala om hur personalen ska göra sitt jobb på ett säkert sätt
 • förse personalen med lämplig och godkänd skyddsutrustning
 • visa personalen hur de ska använda och sköta skyddsutrustningen
 • informera om hur använda engångsskydd ska kasseras

Du som jobbar i äldrevård och hemtjänst – hur skyddar du dig?

Vid besöket

 • Om personen du besöker har snuva, hosta, nyser eller feber:
 • Ta på dig utrustning som skyddar dig, innan du går in.
 • Se till att ha rena händer och underarmar. Basal vårdhygien är viktigt!

Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt eller ha fått tillstånd att användas av Arbetsmiljöverket. Munskydd används här som skydd för dig som är personal. Din arbetsgivare ser till att du får godkänd skyddsutrustning. Arbetsgivaren ska informera dig om hur skydden ska användas och hur de ska hanteras efter besöket.

Använd följande skydd:

 • Engångs-handskar
 • Munskydd 2 R eller II R*
 • Visir
 • Engångs-förkläde

*Vätskeavvisande munskydd räknas som medicinteknisk utrustning och inte som personlig skyddsutrustning men ska användas för att skydda bäraren i arbete där det finns risk för att få droppar av kroppsvätska på ansiktet.

Det är viktigt att du skyddar din mun, din näsa och dina ögon. Det är de vägarna du kan bli smittad.

Hosta och nysningar ger relativt stora droppar. De faller till golvet 1-2 meter från personen. Munskyddet hindrar vätskedroppar från att komma in i din mun och din näsa. Visiret skyddar hela ditt ansikte.

När du är färdig med besöket

Ta av all skyddsutrustning så nära utgången som möjligt. Om visiret kan återanvändas, ska du tvätta det med tvål och vatten eller med ytdesinfektion. Handskarna, engångsförklädet och munskyddet ska kastas. Tvätta och sprita händer och armar innan du går.

När behövs munskydd och visir/skyddsglasögon inom äldrevård och omsorg?

Ställ dessa frågor:

 1. Har patienten/brukaren konstaterad covid-19?
 2. Misstänks patienten/brukaren ha covid-19?

Om du har svarat ja på fråga 1 eller fråga 2, fortsätt till fråga 3.

 1. Kommer arbete att ske inom 2 meter från patienten/brukaren?

Om svaret är ja på fråga 3, ska arbetstagarens luftvägar och ögon skyddas.

Använd munskydd och visir eller munskydd och skyddsglasögon.

Längst ner beskrivs de symtom som kan finnas vid covid-19.

 

OBSERVERA

Basala hygienrutiner ska alltid följas vid kontakt med alla patienter/brukare. Det gäller oavsett om de har covid-19 eller inte. Om arbetet har kort varaktighet, till exempel att man ställer in en bricka med mat, kan arbetet utföras utan vätskeavvisande munskydd. Det bör framgå av arbetsgivarens riskbedömning.  

Covid-19 kan ge dessa symtom:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder.

Många känner sig mycket trötta. De kan även ha svårt att känna lukt och smak. En del får diarré.

Läs mer om symtomen på 1177.

Om covid-19 - coronavirus, 1177s webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs på Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens webbsidor

Både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har på sina webbplatser information som har betydelse för arbetet med att minska riskerna att bli smittad av coronavirus. Där finns rekommendationer om skyddsutrustning och om arbetsmetoder.

Företagshälsovården kan hjälpa till i arbetet med riskbedömningar och val av åtgärder för att minska riskerna.

Folkhälsomyndigheten, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-07-03