Tillbaka till riskbedöm och vidta åtgärder i din verksamhet

Riskbedömning inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg där arbetstagare jobbar nära patienter och omsorgstagare, ökar risken för att komma i kontakt med smitta. Arbetsgivaren måste göra riskbedömningar för att undvika smitta och tillgodose behovet av personlig skyddsutrustning.

Som arbetsgivare inom vård- och omsorg är du ansvarig för att

 • göra riskbedömningar av jobbet, inte bara för smitta utan även för arbetsbelastning, stress, oro med mera
 • tala om för arbetstagarna hur de ska göra sitt jobb på ett säkert sätt
 • förse arbetstagarna med lämplig och godkänd personlig skyddsutrustning och andra skydd
 • visa arbetstagarna hur de ska använda och sköta skyddsutrustningen
 • informera om hur använda engångsskydd ska kasseras

Stöd för hur du som arbetsgivare gör riskbedömning och vidtar åtgärder, finns här:

Riskbedöm och vidta åtgärder i din verksamhet

Viktigt att hålla avstånd och använda personlig skyddsutrustning

För att minska risken för smitta är det viktigt att, så långt möjligt, hålla avståndet mellan omsorgstagare, patienter och arbetstagare.

När det inte går att hålla avstånd till omsorgstagaren och patienter, eller att minska riskerna på något annat sätt, måste arbetstagarna använda personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning ska alltså användas, när andra åtgärder inte är tillräckliga för att förhindra smitta.

Vid osäkerhet, tillämpa försiktighetsprincipen, alltså hellre för mycket skyddsåtgärder än för få.

Mun, näsa, ögon och händer måste skyddas mot smitta

Arbetsmiljöverkets regler kräver att man har personlig skyddsutrustning vid risk för kontakt med någon kroppsvätska. Kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) gäller alltid.

Använd godkänd skyddsutrustning

Exempel på personlig skyddsutrustning som skydd mot smitta i patientnära arbete är:

 • visir eller skyddsglasögon
 • andningsskydd FFP2 eller FFP3
 • skyddshandskar
 • engångsförkläde

Vid arbetsmoment där små droppar (aerosoler) kan bildas, ska andningsskydd användas i kombination med visir.

Visir och vätskeavvisande munskydd (2 R) kan bara användas, för att skydda bäraren i arbete, där det finns risk för att endast få större droppar av kroppsvätska på ansiktet. Vätskeavvisande munskydd räknas generellt som medicinteknisk utrustning och inte som personlig skyddsutrustning.

Hur vet du att skyddsutrustningen är godkänd?

Personlig skyddsutrustning ska

 • vara CE-märkt, det vill säga uppfylla kraven i en förordning från EU (2016/425 för hälsa och säkerhet)

eller

 • vara provad och bedömd och ha fått ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Egentillverkad skyddsutrustning, eller utrustning som inte genomgått en bedömningsprocess, ska inte användas vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19.

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Skydda arbetstagaren vid minsta risk för covid-19

Om omsorgstagaren eller patienten har luftvägssymptom, kan det tyda på en covid-19-infektion. Skydda arbetstagaren mot att smittas. Det kan ju vara så, att omsorgstagaren har någon annan infektion, man ska inte chansa. Försiktighetsprincipen gäller.

Du som jobbar i äldrevård och hemtjänst – hur skyddar du dig?

Vid besöket

Om personen du besöker har snuva, hosta, nyser eller feber:

 • Ta på dig personlig skyddsutrustning, som skyddar dig, innan du går in.
 • Se till att ha rena händer och underarmar. Basal vårdhygien är viktigt!

Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt eller ha fått tillstånd att användas av Arbetsmiljöverket. Din arbetsgivare ser till att du får godkänd skyddsutrustning. Arbetsgivaren ska informera dig om hur skydden ska användas och hur de ska hanteras efter besöket.

Använd följande skydd:

 • Engångs-handskar, vid risk för kontakt med kroppsvätskor
 • Andningsskydd FFP2 eller FFP3
 • Visir
 • Engångs-förkläde

Det är viktigt att du skyddar din mun, din näsa och dina ögon. Det är de vägarna du kan bli smittad.

Hosta och nysningar kan ge både relativt stora droppar och små droppar, så kallad aerosol. Större droppar faller till golvet 1-2 meter från personen, medan aerosoldroppar kan färdas betydligt längre genom luften. Andningsskyddet hindrar både stora och små vätskedroppar från att komma in i din mun och din näsa. Visiret skyddar hela ditt ansikte.

När du är färdig med besöket

Ta av all skyddsutrustning så nära utgången som möjligt. Om visiret kan återanvändas, ska du tvätta det och desinfektera det enligt tillverkarens bruksanvisning. Engångsskydd ska kastas i enlighet med arbetsgivarens instruktioner. Tvätta och sprita händer och underarmar innan du går.

OBSERVERA

Basala hygienrutiner ska alltid följas vid kontakt med alla patienter och omsorgstagare. Det gäller, oavsett om de har covid-19 eller inte. Om arbetet har kort varaktighet, till exempel att man ställer in en bricka med mat, kan arbetet utföras med vätskeavvisande munskydd i stället för andningsskydd. Det bör framgå av arbetsgivarens riskbedömning, om det finns arbetsmoment, då det kan räcka med munskydd av typen II R.  

Du som är arbetsgivare ska även vidta åtgärder, så att arbetstagare inte smittar varandra i olika personalutrymmen, som omklädningsrum, pausrum, rapporteringsrum, läkemedelsrum med mera.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-05-17