Coronaviruset

Riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Coronaviruset, covid-19, är en risk i många arbetsmiljöer. Du som arbetsgivare behöver undersöka och bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta dina anställda för risker.
En bild på två kvinnor som håller i en presentation på en tavla.

Det är du som arbetsgivare som har ansvaret för att göra arbetsmiljön så säker som möjligt.

Du som arbetsgivare är skyldig att:

 • undersöka arbetsmiljön
 • riskbedöma verksamheten: vilka arbetsmoment medför risker? Hur kan riskerna minskas?
 • besluta om åtgärder för att minska riskerna
 • genomföra åtgärderna
 • kontrollera att åtgärderna minskat riskerna
 • göra särskilda riskbedömningar för arbetstagare i riskgrupper
 • se till att personalen får tydlig information om riskerna i arbetet och hur de ska skydda sig. Du är också skyldig att försäkra dig om att alla har förstått informationen.

Hur göra riskbedömning om coronavirus och smittrisker?

Arbetsgivaren ska gå till väga ungefär som vanligt i sitt systematiska arbetsmiljöarbete och sin riskbedömning, men ta särskild hänsyn till de speciella risker som uppstår på grund av coronaviruset.

Gå igenom alla olika arbetsmoment och se vilka som kan medföra risk för smitta eller andra vanliga risker. Utgå från föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och smittrisker. Du hittar dem längre ner på den här sidan.

Du ska ta med skyddsombud och arbetstagare i diskussionen om riskbedömningen, de har erfarenhet av det praktiska arbetet. Diskutera följande frågor:

 • Vad kan vi göra för att minska riskerna?
 • Kan vi använda annan utrustning eller nya hjälpmedel?
 • Kan vi ändra vårt sätt att arbeta?

Riskbedömning är till hjälp för att komma fram till vilka åtgärder som blir bäst.

Riskbedömning inom vård och omsorg

Gör en särskild riskbedömning för dem som kan tillhöra riskgrupper

Om det finns personer i personalen som tillhör någon riskgrupp, där det är särskilt viktigt att de inte smittas av coronavirus, behöver du göra en särskild riskbedömning för dem. Det kan vara så att de under pandemin inte alls ska utföra sina vanliga arbetsuppgifter utan måste få andra mindre riskfyllda arbetsuppgifter.

Riskgrupp för allvarlig sjukdom, Folkhälsomyndighetens webbplats

Ta fram åtgärder

En riskbedömning är till hjälp för att komma fram till vilka åtgärder som blir bäst. Åtgärderna kan vara av flera slag. Om risken inte kan tas bort helt handlar det om att hantera risken, till exempel med särskilda rutiner, som att ändra sina städrutiner, instruktioner eller informationsinsatser. Ett annat exempel på att hantera eller minimera en risk är att använda personlig skyddsutrustning.

Några exempel på åtgärder är att:

 • förbättra städning och rengöring
 • förbättrad handhygien
 • ökade avstånd
 • mindre arbetsgrupper
 • undvika samlingar av människor
 • ha god ventilation och vädra ofta
 • att rekommendera personal arbeta hemifrån
 • sätta upp barriärskydd framför personal med kundkontakt
 • låta utsedda personalgrupper gör vissa arbetsuppgifter
 • att förse personalen med personlig skyddsutrustning.

All personal behöver ha kännedom om riskbedömningen, vilka åtgärder som ska vidtas och vilken skyddsutrustning som ska användas i varje arbetssituation.

Personlig skyddsutrustning behövs inom vissa verksamheter

För verksamheter där man riskerar att komma i kontakt med smitta och kroppsvätskor, bland annat inom sjukvården och omsorgen, har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer om vilken skyddsutrustning som arbetstagare inom vården och omsorgen ska använda i olika arbetsmoment. Du hittar mer information här:

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Riskbedömning inom vård och omsorg

Anpassa till verksamheten

Undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver alltid anpassas till den verksamhet man bedriver och hur arbetsuppgifterna ser ut.

Coronaviruset var en okänd risk för oss alla för bara några månader sedan. Därför är det viktigt att följa den kunskapsutveckling som nu sker på området för ett effektivt arbetsmiljöarbete. Ny kunskap om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan också innebära att undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver omprövas oftare än annars.

Rädsla och oro i samband med det nya coronaviruset

I den här situationen känner många arbetstagare oro, och många arbetsgivare  önskar stöd och riktlinjer för hur de ska agera på arbetsplatsen och i sitt arbetsmiljöarbete kring oro och psykisk ohälsa.

Till sidorna om oro

Här kan du få stöd och hjälp i din riskbedömning

Undersök och bedöm riskerna med corona i din verksamhet

Riskbedömning - hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö?

Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning

Arbeta med arbetsmiljön

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Arbetsmiljöverkets checklista för smittrisker - hygien, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetstidslagen

Oro och rädsla i samband med det nya coronaviruset

Andra aktörer

Checklista för smittrisker, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista för corona och covid-19, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Riskgrupp för allvarlig sjukdom, Folkhälsomyndighetens webbplats

Undersök coronavirusets påverkan på arbetsmiljön, Sunt arbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte har tillräcklig kompetens för att själv göra undersökningar och riskbedöm­ningar av smittrisker behöver du ta hjälp utifrån. Där kan Företagshälsovården vara ett stöd.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-09-03