Stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin

Här har vi samlat viktig information till dig som arbetsgivare för att ge vägledning i arbetsmiljöarbetet i syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatser.

Informationen ska utgöra ett stöd till dig som arbetsgivare för att:

 1. inom ramen för det ordinarie arbetsmiljöarbetet förebygga smittspridning av covid-19 på ordinarie arbetsplatser, samt

 2. anpassa och genomföra de organisatoriska, administrativa och tekniska förändringar som behövs, för att bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö i bostaden, i de fall arbetstagare uppmanas att arbeta hemifrån.

Arbetsmiljölagstiftningen gäller för alla arbetsgivare

Arbetsgivare är skyldiga att följa bestämmelserna i arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter i de delar som är relevanta för verksamheten. Alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet ska vidtas. Även skolelever från förskoleklass och uppåt omfattas av arbetsmiljölagen.

Så sprids smittan och så kan smittspridning förebyggas

Covid-19 är i första hand en droppsmitta. Smitta kan spridas genom kontakt med person som är infekterad, även om personen själv inte känner sig sjuk. Droppar förs över till slemhinnor i ögon, näsa eller mun via små droppar från den smittades utandningsluft eller vid hosta och nysningar. Smittan kan även spridas till ytor i omgivningen. Det är större risk för smittspridning inomhus än utomhus och större risk i trånga och bristfälligt ventilerade utrymmen inomhus.

I arbetslivet är det kombinationen av den fysiska miljön, tid och aktivitet som påverkar risken för smittspridning. Långvarig kontakt mellan människor ökar risken att smitta överförs.

Smittrisker på arbetsplatsen

Folkhälsomyndigheten har föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19. Där framgår att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Alla ska själva tänka igenom hur de kan undvika att bli smittade och hur de kan undvika att smitta andra. Alla ska visa hänsyn till sina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupp. Till den bestämmelsen finns flera allmänna råd. Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur man tillämpar en föreskrift. De kan alltså ses som förslag på hur skyldigheten i bestämmelsen kan uppfyllas.

De allmänna råden är i korthet:

 • Stanna hemma vid symptom på covid-19
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, eller använd handdesinfektion
 • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta

I samma föreskrifter finns även en bestämmelse om verksamheternas ansvar. Där framgår att alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19 och att det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Till den bestämmelsen finns flera allmänna råd. Några riktar sig till alla verksamheter, några till arbetsplatser och andra är mer specifika.

De allmänna råden för alla verksamheter i korthet:

 • Sätt upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 • Markera avstånd på golvet
 • Möblera om eller skapa på annat sätt utrymme för att undvika trängsel
 • Erbjud digitala alternativ
 • Erbjud möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten, eller erbjud handdesinfektion
 • Undvik att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler

Arbetsgivare behöver även förhålla sig till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra sjukdomen av covid-19 (covid-19-lagen, även kallad pandemilagen), förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19. Liksom till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 för att se vilka bestämmelser och allmänna råd som är tillämpliga för deras verksamheter. Pandemilagen gäller året ut 2021. Smittspridningen i den aktuella regionen eller kommunen avgör hur lagen och föreskrifterna ska tillämpas.

För personal inom hälso- och sjukvård, tandvård samt viss omsorg gäller Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner.

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien inom vård och omsorg

Basala hygienrutiner, Socialstyrelsens webbplats

Personer på vissa arbetsplatser kan vara utsatta för att smittas av covid-19 i större utsträckning än personer på andra arbetsplatser. Det kan till exempel innefatta yrkesgrupper som är mer exponerade för allmän smittspridning och har begränsade möjligheter att, enligt de allmänna råden, utföra sitt arbete hemifrån. Det är viktigt att du som verksamhetsansvarig håller dig uppdaterad genom att följa information från Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och den myndighetsgemensamma portalen Krisinformation.se.

Folkhälsomyndighetens information om särskilt riskutsatta yrkesgrupper, öppnas i nytt fönster

På arbetsplatser där man har svårt att hålla avstånd till varandra kan regelbunden screening (testning) för covid-19 vara ett verktyg för att tidigt upptäcka och förhindra smittspridning. Screening ersätter inte andra förebyggande åtgärder, men kan vara ett komplement. Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd, vara observant på symtom och använda skyddsutrustning om sådan rekommenderas på arbetsplatsen. Syftet är inte att öppna upp de arbetsplatser som kan erbjuda distansarbete. Screening är en frivillig insats som regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Folkhälsomyndighetens information om testning på arbetsplatser, öppnas i nytt fönster

Allra först: Övergripande beslut för organisation och ledning

Arbetsgivaren behöver i en pandemisk fas med allmän samhällsspridning skapa sig en bild av de övergripande beslut om verksamhetens utformning, som måste fattas utifrån skyldigheten i arbetsmiljölagstiftningen. Verksamheterna är också skyldiga att följa tillämpliga bestämmelser i lagar, förordningar och i föreskrifter. Allmänna råd är inte tvingande men kan ses som förslag på hur skyldigheten i bestämmelsen kan uppfyllas. De allmänna råden, verksamhetens omfattning och karaktär samt smittläget har stor betydelse för hur verksamheten ska organiseras. Det kan finnas behov av att bedöma och anpassa bland annat följande:

 • Arbetstider, som kan behöva justeras
 • Arbetsgrupper, anpassning av organisationen till nya situationen
 • Arbete i hemmet, vilka principer och praktiska förutsättningar som finns
 • Information till arbetstagarna, nya arbetsformer kan bli nödvändiga
 • Uppföljning och vilka sätt den kan genomföras på
 • Kommunikation/dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Samverkan i arbetsmiljöfrågor kan behöva klargöras i samråd med lokala fackklubbar och skyddsombud, när organisationen anpassas till den nya situationen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En person varselväst i en livsmedelsbutik

Smittrisker på de ordinarie arbetsplatserna

Genomför riskbedömningar

Arbetsgivaren har ansvar för att det lokalt på arbetsplatsen bedrivs ett fortlöpande arbetsmiljöarbete för att fånga upp och åtgärda risker för ohälsa och olycksfall.  På större arbetsplatser delegeras ansvaret normalt till chefer och arbetsledare. Dessa ska ges de nödvändiga förutsättningarna för att tillsammans med arbetstagare och skyddsombud skapa bra och säkra villkor i arbetet. För att arbetsmiljöarbetet ska fungera, behöver även arbetstagarna delta och påtala brister samt medverka till att genomföra beslutade åtgärder.

Eftersom varje arbetsplats har sina egna förutsättningar, kan olika åtgärder krävas på olika arbetsplatser för att uppnå en god arbetsmiljö och förebygga smittrisker. Vissa kategorier av arbetstagare utför stor del av arbetet utanför den fasta arbetsplatsen. Risken att utsättas för smitta i sådana sammanhang ska också omfattas av arbetsgivarens riskbedömning.

Så här gör du för att förebygga spridning av covid-19 för dem som under pandemin inte kan arbeta hemifrån

 • Undersök var och vid vilka arbetsmoment som risk för smitta kan uppstå, under hur lång tid risken förekommer, och vilka arbetstagare som eventuellt tillhör en riskgrupp.

 • Bedöm riskerna. Arbetstagarnas medverkan är viktig; de har praktiska erfarenheter av arbetet. Särskild hänsyn ska tas till arbetstagare som tillhör riskgrupperna. Riskbedömningarna ska dokumenteras skriftligt.

 • Besluta om åtgärder för att minska riskerna. Anpassa dem till förhållandena på den egna arbetsplatsen.

  Använd åtgärdstrappan. Den innebär att du i första hand tar bort risken, i andra hand begränsar den och i sista hand skyddar arbetstagaren med hjälp av personlig skyddsutrustning.

 • Genomför åtgärderna, som ska syfta till att ta bort eller minska exponeringen av smitta så mycket som möjligt. Säkerställ att skyddsåtgärderna införs. Se till att alla på arbetsplatsen informeras om åtgärderna, förstår innebörden av dem och följer de nya åtgärderna. Beslutet om vilka skyddsåtgärder som vidtas ska finnas nedtecknat och vara tillgängligt för alla.

 • Kontrollera och följ upp att åtgärderna fått avsedd effekt. Utse någon med uppgift att bevaka efterlevnaden.

Riskbedömningar och åtgärder i din verksamhet

 • Informera återkommande och följ upp att arbetstagare stannar hemma om de har symptom på covid-19
 • Ge förutsättningar för de som kan, att arbeta hemifrån
 • Överväg att ändra på arbetstiderna, om det går, för att slippa trängsel i kollektivtrafiken till och från arbetet. Underlätta för de som kan, att ta sig till och från arbetet på annat sätt än med kollektivtrafik
 • Skapa mindre arbetsgrupper och, om det är möjligt, minimera personalstyrkan som finns på arbetsplatsen, så att arbetstagare möter så få andra som möjligt
 • Ställ om möjligt in fysiska möten och övergå till digitala möten
 • Se till att avstånd kan hållas mellan personal, även vid raster. Förhindra trängsel i exempelvis lunchmatsal, vid kaffeautomat och i fikarum.
 • Schemalägg pauser och luncher, så att färre tar rast samtidigt
 • Undvik att personal från olika arbetsgrupper träffar varandra vid kaffeautomater, fikapauser och liknande
 • Se till att trängsel undviks vid transporter inom arbetsplatsen, exempelvis i hissar
 • Se till att god handhygien kan upprätthållas
 • Städa lokalerna dagligen
 • Se till att ventilationen räcker för det antal människor som befinner sig i lokalen
 • Släpp inte in flera personer än vad lokalen tillåter ur ett smittskyddsperspektiv för att upprätthålla säkert avstånd. Entrén kan, eller ska i vissa fall, förses med anslag om att visst antal besökare tillåts i lokalen samtidigt. Medföljande bör endast i undantagsfall tillåtas. För gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser finns särskilda regler i covid-19-lagen och tillhörande författningar.
 • Byt arbetssätt, om möjligt, genom att till exempel införa självservice
 • Sätt upp barriärskydd framför personal med kundkontakt
 • Använd vid behov personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning, när andra åtgärder inte räcker

I första hand ska du som arbetsgivare försöka eliminera risken för smitta och i andra hand begränsa risken genom gemensamma skyddsåtgärder, såsom tekniska åtgärder eller förändring av hur arbetet är organiserat. Om det, efter att sådana åtgärder vidtagits, fortfarande finns risk för smitta ska personlig skyddsutrustning användas.

Vilka skyddsåtgärder som behövs och vilken typ av personlig skyddsutrustning som ska användas i respektive arbetssituation, klargörs genom det lokala arbetsmiljöarbetet. Utgångspunkten är gällande lagstiftning. Arbetsgivaren är skyldig att regelbundet undersöka och bedöma riskerna på arbetsplatsen. Det handlar om att identifiera riskerna i olika arbetsmoment och hur de kan motverkas till exempel genom att ändra arbetssätt, arbetsinnehåll eller genom personlig skyddsutrustning. Resultatet ska finnas skriftligt dokumenterat.

Läs mer om riskbedömning

Arbetsgivaren har ansvaret för och ska bekosta den personliga skyddsutrustning som arbetstagare behöver, och ska också se till att den fungerar. Det är viktigt att utrustningen ger avsett skydd och att den passar den enskilda användaren. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare får utbildning i säker användning av den personliga skyddsutrustningen. Det inkluderar bland annat hur skyddsutrustningen ska tas på och av på ett säkert sätt samt hur använd skyddsutrustning ska hanteras eller kasseras.

Inför val av skyddsutrustning bör arbetsgivaren, om möjligt, låta personal prova olika typer och modeller för att säkerställa passformen och förhindra att andra risker uppstår, till exempel minskad rörlighet eller begränsat synfält. Ibland kan det vara nödvändigt med mer än en skyddsutrustning, såsom visir och andningsskydd samtidigt. Då är det extra viktigt att kontrollera att skyddsförmågan inte försämras.

Mer information finns i föreskrifterna

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)

Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt. Då uppfylls EUs säkerhetskrav och svenska standarder. För att säkerställa tillgången på utrustning under pandemin, får vissa branscher och yrkesgrupper under en begränsad period använda skyddsutrustning som fått tillfälligt tillstånd av Arbetsmiljöverket, trots att CE-märkning saknas. Det gäller bland annat inom hälso- och sjukvården. 

Förteckning över vilka som får använda skyddsutrustning med tillfälligt tillstånd

Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (AFS 2020:9)

Arbetsgivarens roll vid fall av covid-19 på arbetsplatsen

För dig som är arbetsgivare finns stöd för hur du ska gå tillväga när en arbetstagare drabbas av covid-19 på din arbetsplats. Det kan exempelvis röra sig om att bedöma om något på arbetsplatsen bör åtgärdas med tanke på personens insjuknande och att överväga om smittan bör anmälas som allvarligt tillbud.

Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset

Studier visar att gravida löper större risk att bli allvarligt sjuka om de får covid-19. Arbetsgivaren är skyldig att göra en särskild riskbedömning för gravida arbetstagare. För att minska risken för att gravida smittas av covid-19 kan det finnas behov av individuella anpassningar inom flera verksamheter, inte bara inom särskilt utsatta verksamheter som vård- och omsorgsarbete.

Gravida arbetstagare bör inte arbeta med behandling eller omvårdnad av personer med covid-19.

Socialstyrelsen har gjort en uppdatering av vilka som utgör en riskgrupp för allvarlig sjukdom i covid-19 och bedömer att kvinnor som blir sjuka i covid-19 under den senare delen av graviditeten har en högre risk än andra att föda för tidigt. Här kan du läsa Socialstyrelsens bedömning.

Graviditet och amning

Om covid-19 för gravida på Folkhälsomyndighetens webbplats

Unga under 18 år är inte en riskgrupp men ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) undantas från arbete eller praktik inom vård och omsorg, där patienter eller brukare med konstaterad eller misstänkt smitta i riskklass 3 (exempelvis covid-19) vistas. Arbetsgivaren ska alltid göra en särskild riskbedömning för minderåriga arbetstagare.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

För arbetsgivare till unga i arbetslivet

Använd gärna checklistor

Behöver du ytterligare stöd? Använd gärna de checklistor som finns längre ner på sidan

Källor

Förebygg riskerna för ohälsa eller olycksfall vid arbete hemifrån

Genom att de som har möjlighet arbetar hemifrån skyddas yrkesgrupper som måste befinna sig på arbetsplatsen från smitta.

Att arbetet bedrivs hemifrån innebär att arbetsgivaren behöver planera, fördela uppgifter och följa upp arbetet på ett annorlunda sätt.

I samband med övergången till arbete hemifrån bör verksamheten ha fattat beslut om eventuella förändringar i organisationen, hur ledningsarbetet ska bedrivas och följas upp samt om nya rutiner.

Även om arbetsgivaren alltid har ansvar för arbetstagarnas arbetsmiljö, bör det påpekas att lagstiftningen avseende arbetsmiljön inte är skriven utifrån den situation som råder under en pandemi med omfattande smittspridning. Arbete hemifrån kan nästan aldrig utföras på samma sätt som på den ordinarie arbetsplatsen, utan behöver anpassas för att fungera tillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt. Hur detta ska ske behöver klargöras i dialog mellan chef och arbetstagare.

Alla har inte utrymme eller möjlighet att ordna en godtagbar arbetsmiljö i sin bostad. Även socialt påverkas människor olika när arbetslivet förändras, såsom under en pandemi.

Arbete i bostaden ställer arbetsgivare och arbetstagare inför nya utmaningar, eftersom arbetsmiljöarbetet behöver fortgå och bedrivas på annat sätt än genom traditionella skyddsronder.

Även IT-säkerheten kan behöva beaktas vid arbete hemifrån.

Arbeta säkert på distans, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid arbete hemifrån

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid arbete hemifrån kan innebära risker för arbetstagarna. Särskild hänsyn kan behöva tas till att arbetet inte kan bedrivas som tidigare och att förutsättningar för sociala kontakter mellan arbetstagarna förändras. Även om man bestämt sig för att arbetstagarna ska arbeta hemifrån behöver man också ta höjd för att alla arbetstagare inte har möjligheter att arbeta hemifrån. Nya frågor kan uppstå, som exempelvis: är chefen tillgänglig på distans och kan ta emot signaler, både vad gäller arbetsmängd och upplevelse av den sociala isoleringen? Och, hur påverkas arbetstagarna av att stödet från kollegor kan minska? Det gäller att få ihop helheten för alla arbetstagare oberoende av om de är aktuella för att arbeta hemifrån, eller om de fortsätter att arbeta på den ordinarie arbetsplatsen.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Bedöm och åtgärda riskerna vid arbete hemifrån

Vid arbete hemifrån kan det uppkomma arbetsmiljörisker som behöver åtgärdas. Arbetsgivaren är skyldig att följa stegen för det systematiska arbetsmiljöarbetet:

 • Undersök i dialog med arbetstagaren om det finns risker i arbetsmiljön
 • Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte
 • Besluta om och vidta åtgärder för att förebygga risk för ohälsa
 • Kontrollera att beslutade åtgärder vidtagits
 • Skriv gärna ned vad ni kommit fram till eller använd checklista. Och informera alla berörda.

Risker när arbetet bedrivs hemifrån

Inför eventuellt beslut om arbete hemifrån kan nedanstående vara bra att gå igenom mellan chef och arbetstagare.

 • Finns möjlighet till teknisk support och kunskapsöverföring om arbetet behöver bedrivas med nya digitala lösningar?
 • Behövs en större extern datorskärm, separat tangentbord och datormus?
 • Går det att placera datorutrustningen så att arbetet kan utföras på ett ergonomiskt säkert sätt?
 • Hur ska utskrifter ordnas, om det behövs för arbetet?
 • Finns möjlighet till en bra arbetsställning?
 • Finns annat i hemmiljön som kan leda till ohälsa såsom undermålig belysning, störande ljud, dålig luftkvalitet eller oacceptabla temperaturförhållanden?

 • Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet och sätten att undersöka och åtgärda risker avseende arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning även vid arbete hemifrån?
 • Behöver krav och resurser anpassas med hänsyn till att arbete bedrivs hemifrån – om det behövs, hur kan det göras?
 • Finns det delar som rör arbetets innehåll som behöver förändras vid arbete hemifrån?
 • Finns det hälsorisker med arbetstidens förläggning vid arbete hemifrån – om det finns, kan de undvikas eller minimeras?
 • Har chefer kunskaper om hur de kan förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling vid arbete hemifrån för olika grupper av arbetstagare?

Exemplen ovan är inte aktuella för alla. Samtidigt kan andra frågor behöva läggas till i den genomgång mellan chef och arbetstagare som föregår ett eventuellt beslut om arbete hemifrån.

Arbetsgivaren ska tillsammans med arbetstagarna åtgärda eventuella risker för ohälsa som kan förekomma vid arbete hemifrån.

En viktig förutsättning är att skapa den organisation som krävs – under de nya omständigheterna - i dialog med de arbetstagarna.

 • Arbetsbelastningen ska vara rimlig avseende arbetsfördelning, digitala möten och uppföljning
 • Se över och anpassa arbets- och mötesformer
 • Skapa rutiner för arbetet för att få struktur på arbetsdagen
 • Kommunicera med varandra. Använd verktyg för digitala möten. Ta promenadmöten om möjligheten finns
 • Sträva efter arbetsmässigt tillfredsställande förhållanden i bostaden utifrån exemplen på risker ovan
 • Sprid gärna information om hur man kan variera arbetsställningen för att undvika besvär och värk i nacke, rygg, axlar, muskler och leder. Det är nödvändigt att ta kortare pauser och sträcka på sig ofta
 • Ge förutsättningar för att de ordinarie arbetstiderna hålls så att gränsen mellan arbete och fritid inte suddas ut.
 • Möjliggör regelbunden återkoppling mellan chef och medarbetare
 • Använd vid behov företagshälsovården eller annan extern arbetsmiljöexpertis.

När gemenskapen på den fysiska arbetsplatsen saknas, är det viktigt att ingen i arbetslaget utelämnas. Kontakten med chef och kollegor kan vara avgörande för att man som hemarbetande ”håller i och håller ut”.

Använd gärna checklistor för riskbedömningen

Behöver du ytterligare stöd? Nedan hittar du webbplatser med checklistor för de olika stegen. Här finns också tips och råd för dig som arbetsgivare för att klara de utmaningar som pandemin innebär för arbetsmiljön.

 

Källor

Folkhälsomyndighetens webbplats

Socialstyrelsens webbplats

Skolverkets webbplats

Krisinformation, webbplats

Försäkringskassans webbplats

Partsrådets webbplats  

Prevents webbplats

Sunt arbetslivs webbplats

 

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) är ett av sju arbets- och miljömedicinska centrum i landet. På CAMM:s webbplats finns vägledning i form av en guide för riskbedömning på arbetsplatser samt branschspecifika råd för att undvika smitta.

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Skriva ut sidan eller spara som pdf

För att få med allt innehåll på sidan så fäll ut alla "plusmenyer" först. Du kan ofta välja att spara sidan som en pdf på samma ställe som du väljer att skriva ut i webbläsaren.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-08-03