tillbaka till personlig skyddsutrustning

För dig som upphandlar personlig skyddsutrustning under covid-19

Tillgång till personlig skyddsutrustning som skydd mot smitta är viktig för att hindra och minska spridningen av coronaviruset.

Personlig skyddsutrustning som ska användas av personal inom hälso- och sjukvården måste uppfylla de krav på hälsa och säkerhet som är viktigast för att skydda mot smitta. I första hand ska CE-märkt utrustning användas.

Vilka krav ska man ställa när man upphandlar personlig skyddsutrustning?

Personlig skyddsutrustning som används vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19 måste uppfylla särskilda krav.

 • Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt, det vill säga uppfylla kraven i förordning (EU) 2016/425 för hälsa- och säkerhet, eller
 • vara provad och bedömd av ett anmält organ eller ackrediterat laboratorium, samt ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket för tillhandahållande till de som får använda personlig skyddsutrustning med tillfälligt tillstånd. Om tillverkaren har påbörjat en CE-märkningsprocess för personlig skyddsutrustning, kan tillfälligt tillstånd ges för tillhandahållande på hela marknaden. Du kan läsa mer om hur tillståndsprocessen går till på vår sida om ansökan om tillfälligt tillstånd. Läs mer längre ner på sidan.

Personlig skyddsutrustning som Arbetsmiljöverket har utfärdat tillfälligt tillstånd för och publicerat på av.se får tillhandahållas inom

 • hälso- och sjukvården
 • försvarsmakten
 • Polisen
 • räddningstjänst och ambulanspersonal
 • Övriga som arbetar för att förhindra spridning av viruset, till exempel:
  • Sjuktransporter
  • Omhändertagande av avlidna
  • Äldreomsorg
  • Hemtjänst
  • Verksamhet som bedrivs enligt lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade, inklusive personlig assistans
  • Arbete vid stödboenden och hem för vård eller boende
  • Hem som drivs av Statens institutionsstyrelse
  • Kriminalvård
  • Tandvård
  • Djurens hälso- och sjukvård

Ansökan om tillfälligt tillstånd för tillverkare och importörer av personlig skyddsutrustning

Utfärdade tillfälliga tillstånd

Personlig skyddsutrustning som är CE-märkt

Det finns två olika typer av CE-märkt skyddsutrustning:

 • CE-märkt skyddsutrustning som uppfyller kraven i standarder enligt tabellen  längre ner på denna sida, till exempel andningsskydd som är märkt med CExxxx och EN 149+A1:2009
 • CE-märkt skyddsutrustning som också är märkt med Covid 19, till exempel visir CE(Covid-19) MET5659. Giltigheten för denna typ av märkning är begränsad och gäller endast för användning inom vård och omsorg. Detta är inte samma märkning som skyddsutrustning med tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket, som också ska vara märkt med Covid 19.

Som upphandlare av CE-märkt har du rätt att ta del av

 • en kopia på försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity), på ett språk som lätt kan förstås av användaren,
 • ett EU typkontrollintyg (EU type test certificate) utfärdat av ett anmält organ inom EU.
 • en bruksanvisning på ett språk som lätt kan förstås av användaren.

Förebyggande – att välja skyddsutrustning

Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Omslag broschyr Att välja personlig skyddsutrustning, man med skyddshjälm.
Den här broschyren riktar sig till dig som har ansvar för att köpa skyddsutrustning till en arbetsplats. Den innehåller råd för hur du ska avgöra vilken skyddsutrustning som behövs och vilka krav du ska ställa på den.

Skyddsutrustning med tillfälligt tillstånd

För att bidra till tillgången till utrustning för de yrkeskategorier som arbetar inom hälso- och sjukvården har Arbetsmiljöverket tagit fram en bedömningsprocess för att tillfälligt tillåta tillverkning, import och distribution av personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt.

Processen innebär att Arbetsmiljöverket kan besluta om ett tillfälligt tillstånd för tillverkaren eller importören att tillhandahålla, det vill säga sälja eller skänka, personlig skyddsutrustning till utvalda mottagare i Sverige. Detta beslut bygger på en bedömning som görs av ett så kallat anmält organ, eller av ett annat organ som bedömts som likvärdigt, där man undersöker produktens tekniska prestanda, de egenskaper som är viktigast för att skydda mot smitta.

Egentillverkad skyddsutrustning eller utrustning som inte genomgått en bedömningsprocess ska inte användas vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för Covid-19.

Observera att redan godkänd och CE-märkt personlig skyddsutrustning inte behöver genomgå denna bedömningsprocess för tillfälliga tillstånd.

Det anmälda organet utfärdar en bedömningsrapport, och om bedömningen visar att utrustningen uppfyller kraven kan tillverkaren utfärda en försäkran där hen intygar att all den personliga skyddsutrustningen som tillverkas uppfyller kraven. Tillverkaren tar också fram en bruksanvisning.

Observera att personlig skyddsutrustning som tilldelats tillfälliga tillstånd enligt denna metod inte får säljas vidare på övriga marknaden. Det tillfälliga tillståndet gäller till och med den 31 december 2020. Du kan läsa mer om vilka krav som måste uppfyllas i fliken nedan.

Så kan du göra om du misstänker att ett certifikat för personlig skyddsutrustning är falskt

Många företag runt om i världen arbetar för att producera personlig skyddsutrustning för vården. De stora flertalet tillverkare är seriösa, men det förekommer också försök till bedrägerier. Swedac har information på sin webbplats om hur du ska göra om du misstänker att ett så kallat certifikat för personlig skyddsutrustning är falskt.

Så ska du agera vid misstanke om ett falskt certifikat, Swedacs webbplats, öppnas i nytt fönster

European Safety Federation listar på sin hemsida utfärdade typkontrollintyg/certifikat som är förfalskade och listar organ som inte har rätt att utfärda typkontrollintyg/certifikat för personlig skyddsutrustning. Det finns även för en del anmälda organ en sökfunktion där man kan ange beteckningen för att kontrollera om ett typkontrollintyg/certifikat är utfärdat till det företag och för den produkt som anges på typkontrollintyg/certifikat.

European safety federations webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan anmäla farliga eller bristfälliga produkter till Arbetsmiljöverket här:

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Begrepp - anmält organ

Ett anmält organ är ett oberoende certifieringsorgan som är ackrediterat för att genomföra certifiering, provning och kontroll av personlig skyddsutrustning.

Krav i standarder

Det behövs inget tillstånd för att tillhandahålla personlig skyddsutrustning till vård och omsorg om den uppfyller kraven i de europeiska standarder som listas i tabellen nedan och är CE-märkt.

Produkt och reaterad standard
Typ av produkt Standard
Skyddshandskar, både engångshandskar och återanvändbara handskar SS-EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer (ISO 374-5:2016)
Skyddsförkläden, engångsoveraller SS-EN 14605:2005+A1:2009 Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform - Prestandakrav för skyddskläder mot kemikalier, med vätsketäta (Typ 3) eller stänktäta (Typ 4) anslutningar mellan olika delar av beklädnaden samt beklädnadbegränsad till delar av kroppen (Typ PB [3] och PB [4])
Skyddsförkläden, engångsoveraller SS-EN 14126:2004 Skyddskläder - Funktionskrav och provningsmetoder
för skyddskläder mot smittsamma ämnen
Ansikts- och ögonskydd, visir och korgglasögon 1. SS-EN 166 Ögonskydd - Fordringar och specifikationer,
2. Rise MET5659
Andningsskydd, filtrerande halvmasker FFP2 och FFP 3  SS-EN 149+A1:2009 Andningsskydd - Filtrerande halvmasker mot partiklar
- Fordringar, provning, märkning
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-07-02