Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Personlig skyddsutrustning som används på arbetsplatserna ska vara säker. Ingen ska riskera att bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb. Här har vi samlat viktig information om användning av personlig skyddsutrustning under pandemi covid-19.

Bild på andningsmask

Tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning utfärdas inte längre

Sedan 1 september 2021 utfärdar Arbetsmiljöverket inte längre tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19.

Personlig skyddsutrustning som redan har tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket får säljas fram till och med 31 maj 2022.

Personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd som finns i befintliga lager, och som är tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonal, blåljuspersonal och annan personal som arbetar med att stoppa viruset för att undvika ytterligare spridning, får användas

 • till dessa lager är helt uttömda men
 • som längst till och med 31 juli 2022.

Länk till AFS 2020:9, (pdf, öppnas i nytt fönster)

Personlig skyddsutrustning som används vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19 måste uppfylla särskilda krav.

 • Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt, det vill säga uppfylla kraven i förordning (EU) 2016/425 för hälsa- och säkerhet, eller
 • vara provad och bedömd av ett anmält organ, samt ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket för tillhandahållande inom hälso- och sjukvården, försvarsmakten, polisen, räddningstjänst och ambulanspersonal och övriga som arbetar för att förhindra spridning av viruset. 

Observera att egentillverkad skyddsutrustning eller utrustning som inte genomgått en bedömningsprocess, inte ska användas vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19.

Personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd från Arbetsmiljöverket

Personlig skyddsutrustning som Arbetsmiljöverket har utfärdat tillfälligt tillstånd får tillhandahållas fram till den 31 maj 2022 inom

 • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador
 • Sjuktransporter
 • Omhändertagna av avlidna
 • Äldreomsorg
 • Hemtjänst
 • Verksamhet som bedrivs enligt lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade, inklusive personlig assistans
 • Arbete vid stödboenden och hem för vård eller boende
 • Hem som drivs av Statens institutionsstyrelse
 • Kriminalvård
 • Tandvård
 • Djurens hälso- och sjukvård
 • Räddningstjänst

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19 för arbetstagare inom vård och omsorg

Arbetsgivaren är alltid skyldig att skydda sin personal mot risker i arbetsmiljön.

 • Det är arbetsgivarens riskbedömning som avgör vilka skyddsåtgärder som ska väljas.
 • Riskbedömningen ska göras i samverkan med arbetstagare och skyddsombud.
 • Valet av skyddsåtgärder måste anpassas efter det aktuella kunskapsläget och vilka arbetsuppgifter som ska göras. Arbetsgivaren kan därför behöva göra nya riskbedömningar om kunskapsläget ändras, eller om nya arbetsuppgifter tillkommer.
 • I situationer då man saknar fullständig eller tillförlitlig kunskap, rekommenderar Arbetsmiljöverket att man tillämpar försiktighetsprincipen.

Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (AFS 2020:9), föreskrifter


Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (AFS 2021:2), föreskrifter, öppnas i nytt fönster

I dagsläget finns rekommendationer om vilken typ av personlig skyddsutrustning som skyddar mot covid-19, från bland annat Folkhälsomyndigheten, den Europeiska smittskyddsorganisationen (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO). En arbetsgivare som väljer att använda annan typ av personlig skyddsutrustning än som rekommenderas av dessa organisationer, måste kunna visa vad som ligger till grund för den bedömningen. Vid arbetsmoment där det finns risk att personal kan exponeras för covid-19 får endast CE- märkt personlig skyddsutrustning som uppfyller kraven i förordning 2016/425 eller som fått tillstånd att tillhandahållas av Arbetsmiljöverket användas.

Personlig skyddsutrustning som fått tillstånd att tillhandahållas av Arbetsmiljöverket får endast användas fram till 31 juli 2022.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4), finns det krav på att personlig skyddsutrustning ska användas om det finns risk för att arbetstagaren utsätts för kroppsvätskor. I föreskrifterna finns en uppräkning av förslag på personlig skyddsutrustning. Att till exempel kirurgiska munskydd saknas i uppräkningen ska inte tolkas som att dessa inte behöver användas. Valet av skyddsutrustning beror bland annat på hur viruset kan smitta, konsekvenserna för arbetstagaren vid smitta av viruset, vilka arbetsmoment som ska utföras och under hur lång tid arbetstagaren riskerar att utsättas för viruset. Dessutom finns ett absolut krav i föreskrifterna att andningsskydd ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta.


Ventilationen i våra bostäder är inte tillräcklig för att föra ut smittämnen. Därför ska andningsskydd och visir användas av arbetstagare, vid arbete i någon annans hem, där personer har misstänkt, eller konstaterad covid-19.

Smittspridning och ventilation

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas och vilken personlig skyddsutrustning som ska användas i respektive arbetssituation klargörs genom det lokala arbetsmiljöarbetet som ska utgå från gällande lagstiftning. Det handlar om att identifiera riskerna i olika arbetsmoment och hur de kan motverkas, till exempel genom att ändra arbetssätt, arbetsinnehåll eller genom personlig skyddsutrustning.

Riskbedöm och vidta åtgärder i din verksamhet

Arbetsgivaren ansvarar för den personliga skyddsutrustningen. Det är arbetsgivaren som ska bekosta den personliga skyddsutrustning som arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att den fungerar och att den underhålls och repareras, så att den är säker att använda.

Personlig skyddsutrustning

Om det är möjligt bör arbetsgivaren innan personlig skyddsutrustning väljs låta arbetstagarna få möjlighet att prova olika typer och modeller för att hitta den som fungerar bäst. Det är viktigt att utrustningen skyddar väl, men utan att leda till ytterligare risk, till exempel genom att minska rörligheten eller synfältet. Den ska även bland annat vara anpassad

 • till förhållandena på arbetsplatsen
 • till ergonomiska krav och till arbetstagarens hälsotillstånd
 • så att den passar bäraren efter eventuell justering.

Arbetsgivaren bör alltid kontrollera att den personliga skyddsutrustningen verkligen skyddar som förväntat och att den passar den enskilde användaren. Exempelvis bör andningsskydd sluta tätt för att ge bästa skydd. Ett sätt att kontrollera detta är att göra en kvantitativ eller kvalitativ täthetsprovning.

Användaren bör alltid använda personlig skyddsutrustning enligt tillverkarens bruksanvisning. Därför är det viktigt att läsa igenom den innan man använder skyddsutrustningen första gången.

Kontrollera att olika typer av skyddsutrustning går att kombinera

Ibland är det nödvändigt för en arbetstagare att bära mer än en typ av personlig skyddsutrustning, exempelvis visir och andningsskydd samtidigt. Då ska skyddsutrustningarna gå att kombinera utan att skyddsförmågan försämras. Därför är det lämpligt att kontrollera detta innan arbetstagaren exponeras för virussmitta.

Standarder för skyddsutrustning mot covid-19

Vilka krav på hälsa- och säkerhet som olika typer av personlig skyddsutrustning måste uppfylla bestäms i tillämpliga harmoniserade standarder. Europeiska kommissionens rekommendation som gör det möjligt för tillverkare att använda andra likvärdiga standarder. Samtidigt ger Svenska institutet för standarder, SIS fri tillgång till tillämpliga harmoniserade standarder. Detta görs för att underlätta för tillverkare att snabbt kunna erbjuda säker skyddsutrustning på den svenska marknaden.

Läs mer på SIS webbplats:

Standarder i kampen mot covid-19, SIS webbplats, öppnas i nytt fönster

Det behövs inget tillstånd för att tillhandahålla personlig skyddsutrustning till vård och omsorg om den uppfyller kraven i de europeiska standarder som listas i tabellen nedan och är CE-märkt.

Produkt och respektive standard
Typ av produkt Standard
Skyddshandskar, både engångshandskar och återanvändbara handskar SS-EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer (ISO 374-5:2016)
Skyddsförkläden, engångsoveraller SS-EN 14605:2005+A1:2009 Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform - Prestandakrav för skyddskläder mot kemikalier, med vätsketäta (Typ 3) eller stänktäta (Typ 4) anslutningar mellan olika delar av beklädnaden samt beklädnadbegränsad till delar av kroppen (Typ PB [3] och PB [4])
Skyddsförkläden, engångsoveraller SS-EN 14126:2004 Skyddskläder - Funktionskrav och provningsmetoder
för skyddskläder mot smittsamma ämnen
Ansikts- och ögonskydd, visir och korgglasögon 1. SS-EN 166 Ögonskydd - Fordringar och specifikationer,
2. Rise MET5659
Andningsskydd, filtrerande halvmasker FFP2 och FFP 3  SS-EN 149+A1:2009 Andningsskydd - Filtrerande halvmasker mot partiklar
- Fordringar, provning, märkning

Frågor och svar om personlig skyddsutrustning

Arbetsmiljöverket är marknadskontrollmyndighet för personlig skyddsutrustning och Läkemedelsverket för medicintekniska produkter. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är en medicinteknisk produkt eller personlig skyddsutrustning och en del produkter kan vara godkända som både personlig skyddsutrustning och medicinteknisk produkt. Exempel på sådana produkter är engångshandskar, plastförkläden, ansiktsskydd och engångsoveraller. Produkter som är medicinteknisk utrustning, men inte personlig skyddsutrustning, är exempelvis de munskydd som används inom vården för att skydda patient och inte användaren. Om frågan gäller en medicinteknisk produkt, kontakta Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Arbetsgivare har ansvar för att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. I den rådande coronapandemin innebär arbetsgivarens, i det här fallet regioners, kommuners och privata vårdgivares, ansvar bland annat att personalen har tillräckligt med skyddsutrustning och att utrustningen ger ett fullgott skydd.
 • Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att arbetsmiljölagen följs. Det gör vi genom tillsyn, regler och kommunikationsinsatser. Vi arbetar också med marknadskontroll och kontrollerar att de produkter som redan finns på marknaden är säkra och uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav.
 • Socialstyrelsens uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel om kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt. Efter EU-kommissionens rekommendation har de också möjlighet att köpa in icke CE-märkt utrustning.
 • Folkhälsomyndigheten har rekommendationer om vilken skyddsutrustning som ska användas vid smittrisker i hälso- och sjukvården.

Huvudanledningen är att man kan bli invaggad i en falsk känsla av säkerhet. Personlig skyddsutrustning ska skydda mot riskerna, och det är svårt att garantera det med hemmabyggd utrustning eftersom vi inte vet vilket material som den består av eller hur tillverkningsprocessen har sett ut. Skyddet kan bli bättre och det kan bli sämre – det går inte att avgöra. Tillverkaren kan då skicka sin utrustning till ett så kallat anmält organ för provning och bedömning.

Skyddsutrustning för användning i vården kan räknas som både medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Hos Läkemedelsverket finns mer information om vad som är skillnaden och vad de används till.

Skyddsutrustning, Läkemedelsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Personlig skyddsutrustning som ska skydda personalen/arbetstagaren ska vara CE-märkt och uppfylla kraven i förordning (EU) 2016/425, eller ha fått ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket. Skyddsutrustning för att skydda brukaren/patienten omfattas av andra regler (annan EU-lagstiftning). Det är tillverkaren som anger syftet för användningen i sin bruksanvisning. Det är också tillverkaren som efter testning kan gå i god för säkerheten, kvalitén och syftet med produkten.

Ett visir, som exempel, kan skydda både brukare och vara personlig skyddsutrustning för personalen. De ska uppfylla produktkraven som finns för både medicinteknisk produkt och personlig skyddsutrustning.

Det ska framgå av tillverkarens bruksanvisning och instruktion om och hur produkten kan rengöras. Det är också tillverkare som försäkrar att produkten är testad och kan rengöras.

Ett engångsvisir är personligt och får inte rengöras eller desinficeras, utan ska slängas eller kasseras. Tillverkaren ska i sin bruksanvisning ange hur utrustningen ska användas, när det ska kasseras och om och hur det ska rengöras. Bruksanvisningen ska vara tillgänglig för personal/arbetstagare

Ett visir får inte användas flera gånger om tillverkarens bruksanvisning anger att det är en engångsprodukt och inte får återanvändas och rengöras. Visir som är avsett att användas endast en gång ska kasseras efter användning.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-11-19