Coronaviruset

Förebygg smittspridning i förskolan

Personal inom förskolan arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss risk att utsättas för smitta. Så här kan du som arbetsgivare i förskolan förebygga smittspridning.

Barn sitter vid ett bord och pysslar. En vuxen står brevid och visar något.

Smittrisker i förskolan

Personal inom förskolan arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss risk att utsättas för smitta.

När det finns risk för personalen att komma i kontakt med kroppsvätskor ska personalen använda personlig skyddsutrustning, till exempel vid blöjbyten.

För att minska smittspridning är det viktigt att barn, vårdnadshavare och personal med sjukdomssymtom, stannar hemma från förskolan.

Om ett barn blir sjukt på förskolan

Eftersom barn kan bli sjuka under förskoledagen, behöver arbetsgivaren och personalen förbereda hur det ska hanteras.

Åtgärder kan vara att:

 • Barnet vilar utomhus i väntan på hämtning.

 • Barnet vilar i ett rum en bit från övriga barn och vuxna på förskolan. Rutiner behövs för städning och vädring av rummet efteråt.

 • Personal i riskgrupp undviker att ta hand om barn som blivit sjuka under dagen.

Personal använder personlig skyddsutrustning när andra åtgärder inte räcker till. Exempelvis om ett barn som insjuknar behöver nära omvårdnad tills dess att barnet hämtas. 

Vad ska och kan du som arbetsgivare göra?

Du som arbetsgivare har ansvar för att förebygga smittspridning och göra arbetsmiljön i förskolan så säker som möjligt.

På arbetsställen där det finns smittrisk ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att undvika att smittämnen sprids, och se till att antalet arbetstagare som riskerar att utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker.

Arbetsmiljöarbetet består av viktiga aktiviteter som regleras i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att du som är arbetsmiljöansvarig löpande ska:

 • undersöka arbetsmiljön

 • bedöma riskerna

 • vidta åtgärder i din verksamhet

 • kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan.

Ta hjälp av skyddsombud och ha en bra dialog med personalen. Arbetet med arbetsmiljön fördelas från huvudman, som antingen är kommunen eller styrelsen för fristående förskolor, till rektor. Begär stöd från huvudman vid behov.

En särskild riskbedömning ska göras för personal som tillhör riskgrupp.

Se till att alla som berörs såsom personal, barn och vårdnadshavare känner till vilka anpassningar som förskolan gör.

Undersöka och riskbedöma arbetet vid smittrisker

När arbetstagare har arbetsmoment med smittrisk, ska arbetsgivaren, i sin undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena, särskilt ta hänsyn till: 

 • Vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk.
 • Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion.
 • Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen.
 • Under hur lång tid arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Vidta de åtgärder som behövs för att ingen ska riskera att bli sjuk. Använd åtgärdstrappan för att ta fram passande åtgärder.

Mer information om hur du som arbetsgivare gör riskbedömning och vidtar åtgärder finns här:

Covid-19 - riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Riskbedömning − hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö?

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Förslag på åtgärder för att minska risken för smittspridning i förskolan

 • Vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska smittspridning.
 • Uppmuntra till utomhusaktiviteter.
 • Ha god luftkvalitet. 
 • Se över städrutinerna och säkerställ att alla lokaler städas ordentligt och tillräckligt ofta.
 • Säkerställ att alla lokaler städas ordentligt. Beröringsytor som handtag, strömbrytare, leksaker och bord rengörs ofta.
 • Se till att det finns personlig skyddsutrustning som personalen kan använda vid behov och när andra skyddande åtgärder inte är tillräckliga.

God ventilation och luftkvalitet

Se till att ventilationen är god och uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. God ventilation är avgörande för att luftkvaliteten ska vara bra i en lokal där människor vistas.

Länksamling, mer information

Mer information på av.se

Om coronaviruset och arbetsmiljö

Förebygg smittspridning i skolan

Arbetsmiljöansvar i skola och förskola

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Smittspridning och ventilation

Arbetstagares anmälan om allvarliga brister i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-10-27