Dokumentation av oönskad händelse med konstaterad exponering för coronaviruset

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker finns en bestämmelse om att arbetsgivaren måste dokumentera om arbetstagare har exponerats för smittämnen i riskklass 3 och riskklass 4 i samband med tillbud, olyckor eller annan oönskad händelse. I det här fallen måste det vara en händelse som innebär en så kallad "konstaterad exponering".

I samma föreskrifter finns bilagor med de smittämnen som ingår i riskklass 3 och 4. Smittämnen i riskklass 3 och 4 kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och kan därmed utgöra en fara för arbetstagare. För vissa av smittämnena finns effektiv behandling och vaccin, men inte för alla.   

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Det nya coronaviruset som orsakar covid-19 är ett smittämne i riskklass 3.    

Konstaterad exponering  

Med konstaterad exponering menar vi här att smittämnen når arbetstagaren. Det kan bland annat ske genom 

  • att utandningsluften från en person är konstaterad infekterad i covid-19, inandas av en arbetstagare 
  • kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon via exempel händerna 
  • att en arbetstagare utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är konstaterat infekterad i covid-19. 

Konstaterad exponering innebär att det är säkerställt att arbetstagaren har exponerats för det aktuella smittämnet som här är coronaviruset.   

Om händelsen innebär att man via en person exponerats för coronaviruset måste det vara bekräftat, via till exempel provtagning, att personen är infekterad för att det ska vara frågan om konstaterad exponering vid den händelsen.   

Detsamma gäller om man i efterhand får det bekräftat, via till exempel provtagning, att personen var infekterad vid den händelsen.  

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder och dokumentera  

Om  händelse med konstaterad exponering för coronaviruset har skett i samband med tillbud, olyckor eller annan oönskad händelse ska du som arbetsgivare vidta åtgärder så att inte fler arbetstagare riskerar att bli exponerade för coronaviruset i samband med arbetet.    

Därutöver ska du även dokumentera

  • vem eller vilka arbetstagare som blivit exponerade  
  • vilken typ av arbete som utfördes  
  • vilket smittämne i riskklass 3 och 4 som arbetstagaren exponerats för
  • vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren exponerades.

Dessa uppgifter ska du spara i minst tio år.  Om du inte dokumenterar i enlighet med bestämmelsen i 11 § föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) kan du behöva betala en sanktionsavgift.  

Sanktionsavgifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-12-21