Coronaviruset

Förebygg smittspridning i skolan

Skolan är både skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö. Så här kan du som jobbar i skolan förebygga ohälsa och smittspridning.
Elev sitter vid ett bord med arbetsmaterial. En anna elev står brevid.

Personal och elever i skolan arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss risk att utsättas för smitta. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att förhindra smittspridning och skapa en hälsosam arbetsmiljö i skolan.

Vad ska och kan du som rektor göra?

Som rektor har du ansvar för att göra arbetsmiljön i skolan så säker som möjligt för lärare, elever och övrig personal.

Att regelbundet och systematiskt arbeta med arbetsmiljön blir extra viktigt under pandemin. Arbetsmiljöarbetet består av en kedja av viktiga aktiviteter som regleras i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna kedja innebär att du som rektor löpande ska:

 • undersöka arbetsmiljön
 • bedöma riskerna
 • vidta åtgärder i din verksamhet
 • kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan.

En särskild riskbedömning ska göras för

 • digital undervisning
 • personal eller elever som tillhör riskgrupp.

Information till riskgrupper om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta hjälp av skyddsombud och ha en bra dialog med personalen. Arbetet med arbetsmiljön fördelas från huvudman, som antingen är kommunen eller styrelsen för fristående skolor, till rektor. Begär stöd från huvudman vid behov.

Se till att alla som berörs såsom personal, elever och vårdnadshavare känner till vilka anpassningar som skolan gör.

Mer information om hur du som arbetsgivare gör riskbedömning och vidtar åtgärder finns här:

Riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Elever omfattas av reglerna för arbetsmiljö

Elever omfattas av arbetsmiljölagstiftningen från förskoleklass och uppåt. Skolan är även deras arbetsmiljö. Elever i riskgrupp ska riskbedömas särskilt och om möjligt få anpassningar i undervisningen.

Vårdnadshavare har rätt att ta del av riskbedömningar som berör deras barn eller barnets arbetsmiljö.

Informera om att stanna hemma vid sjukdom

Informera vårdnadshavare att barn som är sjuka eller har symtom på covid-19 måste stanna hemma och inte komma till skolan förrän de är friska. Informera även skolpersonal att de inte ska komma till arbetet om de är sjuka eller har symtom på covid-19. Elever och skolpersonal ska även vara hemma från skolan om en familjemedlem eller annan person inom samma hushåll är sjuk i covid-19. Du kan läsa mer om vilka förhållningsregler som gäller vid sjukdom i covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du eller någon annan i familjen blivit sjuk, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Undvik att samla elever och personal

Undvik samlingar med personal eller stora barngrupper i lunchmatsal, lunchrum, aula eller personalutrymmen.

Planera skollunchen så att alla inte sitter i matsalen samtidigt, undvik köer vid matbespisning och se till att elever och personal håller avstånd till varandra. Finns det möjlighet för elever att sitta utomhus och äta vid fint väder, så är det bra.

Dela upp eleverna i mindre arbetsgrupper och försök att hålla olika arbetsgrupper åtskilda även vid raster.

Ha möten utomhus i mindre grupper eller digitalt.

Fler tips till dig som är rektor:

 • Ge personalen tid för planering så att de kan anpassa lektioner och aktiviteter för att minska smittspridning.
 • Vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska smittspridning. Exempel på tekniska åtgärder kan vara att sätta upp avståndsmarkeringar på golvet vid kön till matbespisningen och att sätta upp barriärskydd mellan bord i matsalen. Exempel på organisatoriska åtgärder kan vara att dela upp eleverna i mindre arbetsgrupper och uppmuntra lärare att arbeta hemifrån under sin förtroendetid.
 • Informera personalen om vilka åtgärder som ska vidtas för att minska smittspridning. Informera personal och elever hur de ska agera om de börjar känna sig sjuka under dagen i skolan.
 • Erbjud stöd till personal som är oroliga.
 • Anpassa arbetet för personal i riskgrupper om möjligt, till exempel ta ställning till om möjlighet finns att bedriva distansundervisning för personal i riskgrupper.
 • Anpassa schema och planering så att elever och personal kan ta sig till skolan på ett säkert sätt, för att undvika trängsel i kollektivtrafik.
 • Undvik att personal samlas i trånga utrymmen. Håll digitala personalmöten om möjligt.
 • Se till att personalen har möjlighet att hålla avstånd till varandra i personalutrymmen.
 • Säkerställ att alla lokaler städas ordentligt. Beröringsytor såsom handtag, tangentbord eller läsplattor ska rengöras ofta.
 • Se till att ventilationen är bra och uppfyller kraven. Vädra klassrum och andra lokaler ordentligt mellan lektioner.
 • Se till att det finns tvål, pappershanddukar och handsprit på flera ställen i skolan.
 • Håll digitala föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Undvik att vårdnadshavare vistas inomhus i skolans lokaler.
 • Informera vid behov vårdnadshavare om vilka åtgärder som vidtagits på skolan för att minska smittspridning.


Vad kan du som lärare tänka på?

Fundera på hur du kan genomföra lektioner och aktiviteter på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Eleverna kan kanske delas upp i mindre arbetsgrupper eller vissa arbetsmoment utföras utomhus. Försök att hålla olika elevgrupper åtskilda även vid raster, för att minska risken för smittspridning. Tänk på att även lärare kan riskera att sprida smitta mellan olika arbetsgrupper. Prata med din skolledare eller skyddsombud om du känner dig orolig eller tillhör en riskgrupp.

Personal i riskgrupp ska riskbedömas särskilt och om möjligt få anpassningar i arbetet. Det gäller även för gravid personal. Ha en löpande dialog med din arbetsgivare.

Informera eleverna om viruset och om de åtgärder skolan bestämt för att minska risken för smittspridning.

Fler tips till dig som är lärare:

 • Be om tid för att kunna planera och anpassa lektioner och aktiviteter.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum om möjligt.
 • Dela upp eleverna i mindre arbetsgrupper.
 • Vädra ur klassrummet ordentligt mellan lektionerna.
 • Uppmana och påminn eleverna att tvätta händerna.
 • Undvik att låta många elever använda samma utrustning som till exempel läsplattor eller tangentbord.
 • Placera ut handsprit där det inte finns tillgång till tvål och vatten.
 • Håll digitala föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Håll avstånd till dina kollegor i lärarrum och andra personalutrymmen.


Anmälan av allvarligt tillbud om en arbetstagare eller elev har exponerats för det nya coronaviruset

Om en arbetstagare exponerats för det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Elever i skolan, från förskoleklass och uppåt, likställs som arbetstagare i arbetsmiljölagens mening. Det betyder att skolan har en skyldighet att anmäla utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket ifall en elev exponeras för coronaviruset i samband med skolarbetet.

Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset

Med anledning av vissa händelser måste arbetsgivaren även dokumentera om arbetstagare eller elever i skolan, från förskoleklass och uppåt, har exponerats för coronaviruset. Det gäller vid konstaterad exponering för coronaviruset.

Dokumentation av oönskad händelse med konstaterad exponering för coronaviruset

Mer information på av.se

Om coronaviruset och arbetsmiljö

Förebygg smittspridning i förskolan

Arbetsmiljöansvar i skolan

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Smittspridning och ventilation

Oro och rädsla i samband med det nya coronaviruset

Arbetstagares anmälan om allvarliga brister i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket

Information från andra myndigheter om skola och
covid-19

Coronaviruset och covid-19 – regler för skola och förskola, Skolverkets webbplats

Att tänka på inför skolstarten, Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Frågor och svar om skolan och covid-19, Skolinspektionens webbplats

Information till förskola, skola och gymnasier om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan och grundskolan, Folkhälsomyndighetens webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan, Folkhälsomyndighetens webbplats

Kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi, Sveriges Kommuner och Regioner, SKRs webbplats

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-05-17