Coronaviruset

Förebygg smittspridning i skolan

Skolan är både skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö. Från den 29 september har Folkhälsomyndigheten och regeringen släppt på restriktionerna. Skolan är fortsatt en arbetsmiljö där viss smittspridning kan förekomma. Så här kan du som jobbar i skolan förebygga ohälsa och smittspridning.
Elev sitter vid ett bord med arbetsmaterial. En anna elev står brevid.

Personal och elever i skolan arbetar nära andra människor och det finns alltid en viss risk att utsättas för olika smittor. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att förhindra smittspridning och skapa en hälsosam arbetsmiljö i skolan.

Vad ska och kan du som rektor göra?

Som rektor har du ansvar för att göra arbetsmiljön i skolan så säker som möjligt för lärare, elever och övrig personal.

Det innebär att du som arbetsgivare regelbundet ska undersöka och bedöma riskerna på arbetsplatsen, därefter vidta åtgärder, följa upp och kontrollera åtgärderna. Åtgärderna du vidtar, ska anpassas efter lokala förutsättningar och förhållanden på arbetsplatsen och leda till att minska risken att utsättas för olika smittor och annan ohälsa.

En individuell riskbedömning ska göras för personal och elever som tillhör riskgrupp. En särskild riskbedömning ska göras för gravida enligt AFS 2007:5

Inkludera skyddsombud, personal och elever i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med arbetsmiljön fördelas från huvudman, som antingen är kommunen eller styrelsen för fristående skolor, till rektor. Begär stöd från huvudman vid behov.

Se till att alla som berörs såsom personal, elever och vårdnadshavare känner till vilka anpassningar som eventuellt vidtas i skolan.

Mer information om hur du som arbetsgivare gör riskbedömning och vidtar åtgärder finns här:

Riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Elever omfattas av reglerna för arbetsmiljö

Elever omfattas av arbetsmiljölagstiftningen från förskoleklass och uppåt. Skolan är deras arbetsmiljö. 

Vårdnadshavare har rätt att ta del av riskbedömningar som berör deras barn eller barnets arbetsmiljö.

Informera om att stanna hemma vid sjukdom

Informera vårdnadshavare att barn som är sjuka eller har symtom på covid-19 måste stanna hemma och inte komma till skolan förrän de är friska. Informera även skolpersonal att de inte ska komma till arbetet om de är sjuka eller har symtom på covid-19. 

Arbetsgivaren har ansvar för att motverka smittspridning
På arbetsställen där det finns smittrisk ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att undvika att smittämnen sprids, och se till att antalet arbetstagare som riskerar att utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt (AFS 2018:4, 7§).

Förslag på åtgärder som kan vidtas med erfarenhet från pandemin:

 • Vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska smittspridning.
 • Se till att det finns tvål, pappershanddukar och handsprit på flera ställen i skolan.
 • Informera personal och elever hur de ska agera om de börjar känna sig sjuka under dagen i skolan.
 • Säkerställ att alla lokaler städas ordentligt. Beröringsytor såsom handtag, strömbrytare, tangentbord eller läsplattor rengörs ofta.
 • Bedriv aktiviteter utomhus när det är möjligt
 • Informera personal, elever och vårdnadshavare om vilka åtgärder som vidtas för att minska smittspridning.
 • Ge personalen tid för planering så att de kan anpassa lektioner och aktiviteter för att minska smittspridning.
 • Erbjud stöd till personal och elever som är oroliga.
 • Anpassa arbetet för personal i riskgrupper om möjligt.
 • Se till att personalen vid behov har möjlighet att hålla avstånd till andra.
 • Dela upp eleverna i mindre arbetsgrupper och öka avståndet i klassrummet vid behov.

Säkerställ god ventilation

Se till att ventilationen är god och uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. God ventilation är avgörande för att luftkvaliteten ska vara bra i en lokal där människor vistas, arbetar eller går i skolan. Ventilationen för bort föroreningar, och smittämnen, som finns svävande i luften och tillför frisk luft utifrån. Vid dålig ventilation ökar mängden smittämnen och föroreningar, och risken för smittspridning och annan övrig ohälsa ökar.

Se även till att vädra klassrum och andra lokaler ordentligt mellan lektioner.

Smittspridning och ventilation

Anmälan av allvarligt tillbud om en arbetstagare eller elev har exponerats för SARS-CoV-2

Om en arbetstagare exponerats för SARS-CoV-2 i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Elever i skolan, från förskoleklass och uppåt, likställs som arbetstagare i arbetsmiljölagens mening. Det betyder att skolan har en skyldighet att anmäla utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket ifall en elev exponeras för SARS-CoV-2 i samband med skolarbetet.

Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset

Med anledning av vissa händelser måste arbetsgivaren även dokumentera om arbetstagare eller elever i skolan, från förskoleklass och uppåt, har exponerats för SARS-CoV-2 coronaviruset. Det gäller vid konstaterad exponering för coronaviruset.

Dokumentation av oönskad händelse med konstaterad exponering för coronaviruset

Mer information på av.se

Om coronaviruset och arbetsmiljö

Förebygg smittspridning i förskolan

Arbetsmiljöansvar i skolan

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Smittspridning och ventilation

Oro och rädsla i samband med det nya coronaviruset

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-10-01