Coronavirus och arbetsmiljö

Det är extra viktigt under den pågående coronapandemin att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet. I verksamheter där risk för smitta finns kan ändrade arbetssätt, rutiner och i vissa fall personlig skyddsutrustning behövas.

Begrepp - corona och covid-19

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Själva viruset har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. 

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Arbetsgivare har ansvar för att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. I den rådande coronapandemin innebär arbetsgivarens ansvar, bland annat, att minska riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet samt att se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker.

Riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Vi arbetar för att minimera risker i arbetet

Arbetsgivare har ansvar för att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att arbetsmiljölagen följs. Det gör vi genom tillsyn, regler och kommunikationsinsatser. Vi arbetar för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Coronaviruset har riskklass 3

Arbetsmiljöverket stödjer Folkhälsomyndighetens bedömning om att hantera det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som riskklass 3. Riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam.

Mer om riskklasser och klassificering av smittämnen:

Riskklasser och klassificering av smittämnen

Undvik smittspridning på arbetsplatsen

God ventilation, avstånd till kollegor och noggrann städning är några sätt att förebygga smittspridning på jobbet.

Smittrisker på arbetsplatsen

Om du tillhör riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp och känner oro över att befinna dig på din arbetsplats behöver du prata med din arbetsgivare. Om möjligt kan anpassningar av arbetet göras. Vid risk för allvarlig sjukdom av covid-19 kan du ha rätt ersättning från Försäkringskassan.

Om du tillhör riskgrupp

Oro och rädsla i samband med det nya coronaviruset

I den här situationen efterlyser många arbetsgivare stöd och riktlinjer för hur de ska agera på arbetsplatsen och i sitt arbetsmiljöarbete.

Till sidorna om oro

Arbete från hemmet

En bra arbetssituation vid hemarbete kräver ett gott samarbete mellan chef och medarbetare. Här hittar du information om vad som gäller och tips på hur du får arbetet hemifrån att fungera bra.

Arbetsmiljön vid hemarbete

Att tänka på i skolan

Skolan är både skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö. Så här kan du som jobbar i skolan förebygga ohälsa och smittspridning.

Förebyggande arbete i skolan

Praktik för unga vid covid-19

Ansvaret för en elev som är ute på praktik ligger hos både skolan och praktikplatsen. I rådande situation med risk för smitta av det nya coronaviruset är det särskilt viktigt att arbetsmiljön som eleven ska praktisera i riskbedöms.

Praktik för unga

Kontakt och andra aktörer

Du kan följa utvecklingen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller Krisinformations webbplatser:

Frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformations webbplats, öppnas i nytt fönster

Länksamling till andra myndigheters information om viruset, krisinformations webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan ringa det nationella informationsnumret
113 13 för att få svar på dina frågor om covid-19.

Du kan ringa vår Svarstjänst på 010 – 730 90 00 om du har fler frågor om smittrisker i din arbetsmiljö.

Se även Prevents ämnesområdessida.

Arbetsmiljön och nya coronaviruset, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets pressmeddelanden och nyheter om coronaviruset

Felaktig information om Arbetsmiljöverket i medierna (13 juli 2020)

Endast ce-märkt eller personlig skyddsutrustning med tillfälligt tillstånd ska användas (8 juli 2020)

Fler kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd (29 juni 2020)

Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker (24 juni 2020)

Arbetsmiljöverket inspekterar på distans (22 juni 2020)

Vi överklagar Serafen-ärendet (16 juni 2020)

Arbetsmiljöverket granskar skyddsutrustning i vård och äldreomsorg (10 juni 2020)

Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker (29 maj 2020)

Beslut gällande Uppsala gamla buss (28 maj 2020)

Undersök och bedöm riskerna med corona i verksamheten (14 maj 2020)

Alltfler anmäler allvarliga corona-händelser i arbetet (8 maj 2020)

Äldreomsorgens personal ska ha rätt skydd – vi har inte backat (30 april 2020)

Skydd mot smitta inom vård och omsorg (11 april 2020)

Beslut om personlig skyddsutrustning inom omsorgen inte generellt (9 april 2020)

Arbetsmiljöverket kan nu godkänna skyddsutrustning (7 april 2020)

Ändringsföreskrift om sjukdomen covid-19 (7 april 2020)

Arbetsmiljöverket ställer om under coronakrisen (25 mars 2020)

Tillåtet att använda skyddsmask 90 vid pandemi covid-19 (18 mars 2020)

Undantag för skyddsmask 90 förväntas under veckan (17 mars 2020)

Vanliga frågor just nu

Vad är det senaste i ärendet om Serafens äldreboende i Stockholm?

Arbetsmiljöverket beslutade, efter ett skyddsombudsstopp, att personalen på Serafens äldreboende ska ha både munskydd och visir i patientnära arbete med patienter som är, eller misstänks vara, smittade av covid-19.

Arbetsgivaren, Stockholms stad, överklagade beslutet och i den påföljande domen valde förvaltningsrätten att gå på arbetsgivarens linje, med förklaringen att begreppet ”patientnära arbete” är otydligt. De tog däremot inte ställning i sakfrågan om vilken personlig skyddsutrustning personalen inom äldreomsorgen ska ha för att inte riskera ohälsa.

Vi gick vidare till kammarrätten för ny prövning. Men kammarrätten sade nej till Arbetsmiljöverkets begäran om prövning av begreppet ”patientnära arbete” och gjorde bedömningen att frågan inte behöver prövas i högre instans. 

Nu överklagar vi kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen eftersom vi vill få sakfrågan prövad. Det är viktigt att personalen kan få den skyddsutrustning som behövs för att kunna arbeta säkert.

Vi överklagar Serafen-ärendet

Efter överklagan av kammarrättens beslut har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte ta upp ärendet till prövning.
Det innebär att förvaltningsrättens ursprungliga dom gäller. I ärenden efter Serafenärendet har Arbetsmiljöverket använt tydligare formuleringar och även gett exempel på vilka arbetsuppgifter det handlar om när krav på skyddsutrustning ställs.

Arbetsmiljöverket beskylls för att ändra sig om vilken skyddsutrustning som behövs i vården, efter påtryckningar från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Stämmer det?

Vi har inte backat från våra beslut om att personalen i äldreomsorgen behöver adekvat skyddsutrustning som gör att de kan utföra sitt viktiga arbete på ett säkert sätt.

Varken SKR eller någon annan part på arbetsmarknaden har inflytande över våra beslut och de krav som ställs för att personalen ska kunna arbeta säkert.

Läs gärna debattartikeln som publicerades den 30 april på Aftonbladets debattsidor och på av.se:

Äldreomsorgens personal ska ha rätt skydd - vi har inte backat

Varför har Arbetsmiljöverket haft kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, över huvud taget?

Det är viktigt att ha en dialog med SKR som är en av de största arbetsgivarna med ansvar för att vård- och omsorgspersonalen har en trygg arbetsmiljö. SKR ingår i den nationella pandemigruppen, där flera myndigheter är med, och vi ska jobba tillsammans för att minska smittspridningen i samhället.

Varför har ni inte kontakt med arbetstagarorganisationer också?

Det har vi. I skyddsombudsärenden som kommer in till oss har vi nära dialog med arbetstagarorganisationen på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket har också i övrigt många kontakter och samråd på olika nivåer med arbetsmarknadens parter där även arbetstagarorganisationer finns representerade.

Varför kan inte Arbetsmiljöverket utfärda ett generellt beslut som gäller i hela Sverige om vilken typ av personlig skyddsutrustning som ska användas på alla arbetsplatser?

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön och som ska samverka lokalt med skyddsombud och fack. Det måste alltid göras riskbedömningar av arbetet lokalt, så att det blir rätt skydd för rätt person. Vilket som är rätt skydd varierar utifrån olika förutsättningar och olika arbetsmoment.

Det är självklart att personalen ska ha samma skydd vid liknande arbetssituationer. Vi har till exempel fattat ytterligare beslut om att personal vid ett äldreboende, ett demensboende, ska ha munskydd och visir i patientnära arbete. Det ärendet har inte överklagats. Vår bedömning är att det alltid ska vara adekvat skydd för den smittorisk som finns.

Vad gör ni när ni får in ett skyddsombudsstopp som gäller personlig skyddsutrustning i äldreomsorgen?

När vi får in ett skyddsombudsstopp pratar vi med både arbetsgivaren och skyddsombudet. Tillsammans tittar vi på det arbete som utförs på just den arbetsplatsen och vilka risker som finns. Vi lutar oss mot arbetsmiljölagen, liksom mot riktlinjer från bland annat Folkhälsomyndigheten när det gäller aktuellt kunskapsläge kring just coronasmittan.

Läs mer om skyddsombudsstopp

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-09-15