Coronaviruset och arbetsmiljön

Det är viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Arbetsgivaren behöver även se över behovet av personlig skyddsutrustning.

Begrepp - corona och covid-19

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Själva viruset har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. 

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Arbetsgivare är ansvariga för arbetsmiljön. Du som arbetsgivare ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa i arbetet. I detta ansvar ingår att förebygga risker för att arbetstagare blir infekterade av smittämnen, eller blir varaktigt bärare av smittämnen, på grund av sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren ska även vidta åtgärder, följa upp och kontrollera åtgärderna. Riskbedömningen, inklusive beslutade åtgärder, ska vara skriftlig. Åtgärderna som vidtas, ska anpassas efter lokala förutsättningar och förhållanden på arbetsplatsen och leda till att minska risken att utsättas för smitta på arbetsplatsen.

Riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Coronaviruset tillhör riskklass 3

Riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam.

Riskklasser och klassificering av smittämnen

Undvik smittspridning på arbetsplatsen

Du kan förebygga smittspridning på jobbet genom att:

  • stanna hemma när du är sjuk
  • god handhygien
  • god ventilation och vädring
  • noggrann städning.

Smittrisker på arbetsplatsen

Om du tillhör riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp och känner oro över att befinna dig på din arbetsplats behöver du prata med din arbetsgivare. Personal i riskgrupp ska riskbedömas särskilt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om möjligt kan anpassningar av arbetet göras. 

På Folkhälsomyndighetens- och Socialstyrelsens webbplatser finns information om vilka som har ökad risk för allvarlig sjukdom vid smitta. 

Riskgrupp för allvarlig sjukdom, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Identifiering av riskgrupper inom covid-19, slutrapport, Socialstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittrisker i skolan

Skolan är både skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö. Förebygg ohälsa och smittspridning i skolan.

Förebygg smittspridning i skolan

Praktik för unga

Både skola och praktikplats har ansvar för elevens arbetsmiljö. Det är viktigt att smittriskerna på elevens praktikplats bedöms.

Praktik för unga

Om du vill veta mer

Du kan ringa vår Svarstjänst på 010–730 90 00 om du har fler frågor om smittrisker i din arbetsmiljö.

Du kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att få svar på dina frågor om covid-19.

Andra aktörer

Du kan följa utvecklingen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller Krisinformations webbplatser:

Frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformations webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-11