Fördjupning om innesluten användning av GMM

Här hittar du fördjupande information om genteknik, GMM som kan hjälpa dig vidare i ditt arbetsmiljöarbete.

Mer information om skyddsåtgärder

Mikrobiologiska säkerhetsbänkar, PM, pdf, öppnas i nytt fönster

Ämnesrelaterade sidor

Användning av mikroorganismer

Lokaler och arbetsutrymme

Graviditet och amning

Personlig skyddsutrustning

Smittrisker i arbetsmiljön

Arbeta med arbetsmiljön

Luft och ventilation

Mer information om lagstiftningen

Regler och definitioner GMM, pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter från Arbetsmiljöverkets författningssamling

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Du hittar alla Arbetsmiljöverkets föreskrifter på sidan Föreskrifter.

Föreskrifter

Du hittar arbetsmiljölagen på sidan Arbetsmiljölagen.

 Arbetsmiljölagen

Broschyrer

Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Vad gör du om du kommer i kontakt med blod? (ADI 408), broschyr

Böcker

Desinfektion på arbetsplatsen (H338), bok

Din personliga skyddsutrustning (H349), bok

Skyltar

På vår sida om skyltar hittar du varningsskylt för smittrisk under rubriken varningsskyltar.

Skyltar

Länkar till andra aktörer

Arbetsmiljöverket svarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats, öppnas i nytt fönster

Genteknikmyndigheternas gemensamma information om gentekniklagstiftningen i Sverige, GMOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamhetsbegreppet

En GMM-användning ingår alltid i en GMM-verksamhet, som utgör både en fysisk och organisatorisk hemvist, som behöver kunna identifieras och beskrivas av olika skäl. Det är till exempel viktigt att lokalerna (anläggningen) är lämpligt utformad och utrustad för de GMM-användningar som förekommer i verksamheten. Olika typer av GMM-verksamheter kräver olika slag av anläggningar och skyddsåtgärder i övrigt. Det är också viktigt att veta vem som leder GMM-verksamheten. Därmed kan ansvaret för egenkontrollen fördelas från verksamhetsutövaren, utan att det råder tveksamhet om vem som fått det organisatoriska ansvaret för egenkontrollen inom den GMM-verksamheten.

Innan en GMM-verksamhet påbörjas måste den anmälas eller få tillstånd, beroende på vilken kategori den tillhör. Genom de uppgifter som lämnas till Arbetsmiljöverket vid detta tillfälle beskrivs GMM-verksamheten. Det är en förutsättning att man känner till avgränsningen för en GMM-verksamhet för att kunna identifiera vad som anmälts eller fått tillstånd, så att man inte behöver upprepa de uppgifter som redan lämnats, när man skall anmäla eller söka tillstånd för nya GMM-användningar inom denna GMM-verksamhet. 

En GMM-verksamhet:

  • bedrivs i en anläggning som är fysiskt avgränsad på en viss adress,
  • har en viss inriktning (till exempel laboratorieverksamhet eller djurverksamhet) och 
  • har en viss skyddsnivå (1, 2, 3 eller 4)

Ett par exempel på olika GMM-verksamheter

Undervisning betraktas som egen GMM-verksamhet om den sker utanför den ordinarie laboratorieverksamheten vid en universitetsinstitution, det vill säga om man har ren undervisningsverksamhet med elever. Om man till exempel har doktorander, praktikanter eller andra som deltar i den ordinarie laboratorieverksamheten, bör man vid utredningen och bedömningen av vilka skyddsåtgärder som behövs, ta hänsyn till att de eventuellt har mindre erfarenhet och kunskaper, men GMM-verksamheten räknas fortfarande som samma laboratorieverksamhet.

Om till exempel växtvävnader inne på ett laboratorium infekteras med agrobakterier räknas detta som laboratorieverksamhet. De genmodifierade växtcellerna räknas som GMM så länge de inte börjar differentieras, så att de kan betraktas som högre organismer. Om GMM, till exempel genmodifierade agrobakterier, används på växter i växthus är det en egen GMM-verksamhet (det vill säga växtverksamhet till skillnad från laboratorieverksamheten). Om å andra sidan växter har modifierats med hjälp av en GMM men odlas i ett växthus, sedan det säkerställs att det inte finns några GMM kvar i de genmodifierade växterna, är det GMO-verksamhet med växter, som hör till Jordbruksverkets tillsynsområde. Du hittar mer information om andra verksamheter med GMO på GMOs webbplats.

 GMOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är ny GMM-verksamhet om man bedrivit laboratorieverksamhet med en GMM och sedan använder den till exempel för att infektera djur eller i storskalig verksamhet. Om laboratorieverksamheten flyttas till nya lokaler (ny anläggning) behövs också nytt tillstånd eller anmälan. Samma sak gäller om en GMM-verksamhet ”flyttas” till en annan verksamhetsutövare med ett annat organisationsnummer.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-23